Nov Oct Novembris 2018 Nov Dec
P O T C P S Sv
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 29/12/2017

Vispārīga informācija par uzņēmumu ienākuma nodokļa normām, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī

2017.gada 28.jūlijā Saeima pieņēma Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, kurš stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. Ar minētā likuma spēkā stāšanos zaudē spēku likums «Par uzņēmumu ienākuma nodokli».

Tātad, 2018.gadā nodokļa maksātājiem par 2017.gada rezultātiem uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normām, bet par turpmākajiem gadiem UIN deklarācija būs jāiesniedz saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normām.

Nodokļa maksātājam UIN deklarācija par taksācijas periodu, kas sākās 2017.gadā, jāsagatavo par periodu līdz 2017.gada 31.decembrim, neatkarīgi no pārskata gada beigu datuma.

Pirmā UIN deklarācija, saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normām par taksācijas periodu no 2018.gada janvāra līdz  jūnijam, nodokļa maksātājam jāiesniedz līdz 2018.gada 20.jūlijam. Savukārt, par minēto periodu nodokļa maksātājam jāveic avansa maksājumi.

Jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums paredz UIN samaksu pelņas sadales brīdī (tai skaitā nosacītās sadales brīdī).

Nodokļa maksātāji

 1. Saimnieciskās darbības veicēji:

a) iekšzemes uzņēmumi;

b) no valsts budžeta finansētas institūcijas, kuru ienākumi no saimnieciskās darbības netiek paredzēti valsts budžetā;

c) no pašvaldības budžeta finansētas institūcijas, kuras gūst ienākumus no saimnieciskās darbības un kuru ienākumi no saimnieciskās darbības netiek paredzēti pašvaldības budžetā;

2. ārvalstu komercsabiedrības un citas personas, kas gūst ieņēmumus Latvijā (turpmāk — nerezidenti);

3. nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības.

UIN likmes un galvenie principi

Sākot ar 2018. gadu, nodokļa maksātāja gūtā peļņa netiek aplikta ar UIN līdz tās sadalīšanai. UIN 20% apmērā tiek maksāts no sadalītās peļņas (aprēķinātajām dividendēm, dividendēm pielīdzinātajām izmaksām un  nosacītajām, dividendēm ) un nosacīti sadalītās peļņas (ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi u.c.).

UIN likmi 20 % apmērā piemēro bruto summai, jeb 20/80 no neto izmaksas, t.i., ar UIN apliekamā bāze ir jādala ar koeficientu 0,8. Savukārt,  dividenžu saņēmējs- fiziskā persona no minētajām dividendēm iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijā nemaksā.

UIN likmes maksājumiem nerezidentiem

Sākot ar 2018. gadu, UIN jāietur no sekojošiem veiktajiem maksājumiem nerezidentiem:

 • atlīdzības par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem – 20% likme;
 • atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu- 3% likme;
 • maksājumiem* juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās – 20% likme.

* Jebkāda veida maksājumi, t.sk., dividendes, procentu maksājumi, samaksa par intelektuālo īpašumu, izņemot samaksu par preču piegādēm (ja tās atbilst tirgus vērtībai) un publiskiem vērtspapīriem.

Tonnāžas nodokļa maksātāji

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums paredz īpašu nodokļa maksāšanas režīmu – tonnāžas nodokli, kurš pēc būtības pārņemts no likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”. Tonnāžas nodokli  var izvēlēties maksāt komercsabiedrība, kura izmanto kuģus starptautiskajos pārvadājumos vai ar to saistītās darbībās un kurai Valsts ieņēmumu dienests piešķīris tonnāžas nodokļa maksātāja statusu.   

Taksācijas periods

Taksācijas periods ir kalendārais mēnesis. Taksācijas perioda deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz nākošā mēneša 20.datumam, ja :

 • tiek aprēķinātas dividendes;
 • tiek veiktas dividendēm pielīdzinātas izmaksas;
 • tiek izmaksātas nosacītās dividendes;
 • tiek veikti ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi;
 • tiek izmaksāta likvidācijas kvota.

Pārējos ar UIN apliekamos objektus, kuri rodas pārskata gadā,  iekļauj ar nodokli apliekamajā bāzē pārskata gada pēdējā taksācijas periodā, un deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz 20.datumam pēc mēneša, kurā beidzas pārskata gads.

UIN apliekamā bāzē iekļaujamie un ar UIN apliekamie objekti

UIN jaunais režīms tiek piemērots sadalītai peļņai un nosacīti sadalītai peļņai, kas gūta pēc 2018.gada 1.janvāra.

Sadalītā peļņa, ietver:

 • aprēķinātās dividendes, t.sk. ārkārtas dividendes;
 • dividendēm pielīdzināmas izmaksas;
 • nosacītās dividendes (peļas daļa, par kuru tika palielināts pamatkapitāls (UIN netika ieturēts) un kura tiek izņemta, samazinot pamatkapitālu).

Nosacīti sadalītā peļņa, kas ietver:

 • ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas (t.sk., reprezentācijas izmaksas un personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas, kas kopumā pārsniedz 5% apmēru no bruto darba samaksas);
 • nedrošos debitoru parādus;
 • palielinātus procentu maksājumus;
 • aizdevumus saistītām personām;
 • transferta cenu korekcijas (darījumi ar saistītām personām, kas neatbilst tirgus cenai);
 • pastāvīgo pārstāvniecību darbiniekiem vai valdes locekļiem piešķirtos labumus;
 • likvidācijas kvotu.

Atvieglojumi ziedotājiem - 3 paralēlas alternatīvas

Vēstule "Par atbalstu ziedotājiem"

Nodokļa maksātājs, kas veicis ziedojumu sabiedriskā labuma organizācijai, budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, ir tiesīgs:

 • neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas; vai
 • neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksātas VSAOI; vai
 • samazināt taksācijas periodā aprēķināto UIN,  par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm, par 75% no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20 %  no  UIN summas par aprēķinātajām dividendēm.

Ierobežojumi - nodokļa atvieglojumu nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 • ziedojums veikts ar ziedotāju saistītai personai;
 • ziedojums veikts ar atlīdzības raksturu;
 • ja ir nodokļa parāds;

Par ziedojumu ar pretpienākumu neuzskata ziedojumu veicēja nosaukuma (arī uzņēmuma zīmola) iekļaušanu ziedotāju sarakstā, ja katra atsevišķa ziedotāja nosaukuma (arī uzņēmuma zīmola) izvietojums nepārsniedz 1/20 no teksta laukuma.

Pārejas periods

Ar UIN apliekamo bāzi par aprēķinātajām dividendēm ir tiesības samazināt par peļņas daļu, kas uzrādīta uzņēmuma bilancē uz 2017.gada 31.decembri, t.i., aprēķinātās dividendes atkārtoti neapliek ar UIN .

Nodokļa maksātājam ir tiesības atkārtoti nepiemērot UIN arī attiecībā uz uzkrājumiem, kuri uzrādīti bilancē uz 2017.gada 31.decembri, norakstītajiem debitoru parādiem, kuri radušies līdz 2017.gada 31.decembrim.

Nodokļa maksātājam ir tiesības samazināt par dividendēm aprēķināto UIN arī par zaudējumu summu, ka netika segta 2017.gadā (15% apmērā no zaudējumu summas, bet ne vairāk kā 50% apmērā no UIN, kas aprēķināts par dividendēm un ne ilgāk kā 5 pārskata gadus).

Tiek saglabāta iespēja pabeigt izmantot UIN atlaidi par atbalstāmo investīciju projektiem (nodokļa maksātājiem, kuriem atlaide piešķirta saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 17.panta normām) un iespēja izmantot UIN atlaidi, kas piešķirta saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" normām.

Ministru kabineta noteikumi, kas stājas spēkā līdz ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu (01.01.2018.)

2017.gada 28.jūlijā Saeima pieņēma Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu. Likums stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī un līdz ar tā spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, līdz ar to spēku zaudē arī uz minētā likuma pamata izdotie MK noteikumi.

Savukārt, lai nodrošinātu Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma piemērošanu sākot ar 2018.gada 1.janvāri, spēkā stāsies MK noteikumi, kas tiks izdoti atbilstoši minētā likuma deleģējumam.

Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumi Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” (stājas spēkā ar 01.01.2018)

Noteikumi pēc būtības  pārņem vairākas likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumu normas, piemēram, krājumu normu ievērošana, tirgus cenas noteikšana, informācijas sniegšana u.c.

Noteikumi paredz:

 1. likumā lietoto terminu skaidrojumu;
 2. ar nodokli apliekamās bāzes ierobežojumus un citus nosacījumus, kuri konkrētā situācijā ietekmē nodokļa bāzes apmēru;
 3. īpašus nosacījumus ar nodokli apliekamā objekta noteikšanai iekšzemes uzņēmumiem, nerezidentu pastāvīgajām pārstāvniecībām, ja tās veic darījumus ar personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās;
 4. procedūras, lai maksājumus, ko Latvijas iekšzemes uzņēmums vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība izmaksā personai, kura atrodas, ir izveidota vai nodibināta zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, atbrīvotu no nodokļa ieturēšanas;
 5. darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanai izmantojamās metodes un kārtību, ja darījums noticis starp saistītām personām;
 6. likuma normu praktiskās piemērošanas ilustrācijai nepieciešamos piemērus;
 7. nodokļa maksātāja reorganizācijas gadījumā —nodokļa piemērošanas kārtību;
 8. pārskata formu un iesniegšanas kārtību par nerezidenta gūto ienākumu Latvijā;
 9. kārtību un termiņus, kādos nodokļa maksātājs sniedz Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) informāciju par nerezidentiem izmaksātajām summām, kā arī ieturēto nodokli;
 10. informācijas sniegšanas kārtību par ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu saņemtajām dividendēm vai dividendēm pielīdzinātu ienākumu, par kuru ir tiesības samazināt ieguldītāja ar UIN apliekamo bāzi;
 11. kārtību, kādā kredītiestāde ar UIN apliekamajā bāzē neietver aizdevumus, kurus tā izsniedz, pamatojoties uz vispārējiem kreditēšanas nosacījumiem, vai kuri izriet no kredītiestāžu darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Noteikumi noteiks to informāciju,  kura ir nepieciešama uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanai un administrēšanai saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, tai skaitā informācija par peļņas sadali un citiem izdevumiem, kuri nodokļa maksātājam bijuši taksācijas periodā un pārskata gadā, informācija, kas nepieciešama nodokļa atvieglojumu aprēķināšanai u.tml.   Nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu noteikumu projekts neapstiprina, jo to neparedz Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 17.panta pirmajā daļā noteiktais deleģējums. Nodokļa maksātāji uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju aizpildīs un iesniegs Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā, tādējādi deklarācija būs izstrādāta un pieejama aizpildīšanai tikai elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Līdz 2017.gada 31.decembrim saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” nodokļa maksātāji uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju sniedza reizi gadā. Deklarāciju par taksācijas periodu līdz 2017.gada 31decembrim nodokļu maksātājiem jāiesniedz atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumi Nr.548 “Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu”.

Sākot ar 2018.gadu, atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumam,  taksācijas periods būs viens mēnesis un nodokļa maksātāji  deklarāciju sniegs reizi mēnesī, ja tiem attiecīgajā mēnesī veidosies ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekams objekts. Pirmā deklarācija jāiesniedz līdz 2018.gada 20.jūlijam

Noteikumi par UIN deklarācijā iekļaujamo informāciju

Jaunie UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtības noteikumi vairs neparedzēs UIN deklarācijas veidlapu, kā tādu. Šie noteikumi noteiks tikai UIN deklarācijā iekļaujamo informāciju, kura ir nepieciešama UIN aprēķināšanai un administrēšanai saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, tai skaitā informāciju par peļņas sadali un citiem izdevumiem, kuri nodokļa maksātājam bijuši taksācijas periodā un pārskata gadā, informāciju, kas nepieciešama nodokļa atvieglojumu aprēķināšanai u.tml. Nodokļa maksātāji UIN deklarāciju (UIN deklarācijas projekts ir pieejams tikai kā informatīvs materiāls, kas ir izstrādes stadijā) aizpildīs un iesniegs Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Par iepriekšējiem taksāciju periodiem un taksācijas periodu, kas beidzas līdz 2017.gada 31.decembrim, saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” nodokļa maksātāji UIN deklarāciju sniedza reizi gadā. Deklarāciju par taksācijas periodu līdz 2017.gada 31decembrim nodokļu maksātājiem jāiesniedz atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumi Nr.548 “Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu”.

Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām

Noteikumu mērķis un būtība

 • Noteikt zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu ar mērķi novērst nodokļu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas iespējas.
 • Izstrādātais saraksts, tāpat kā līdz šim, tiks izmantots tikai, lai piemērotu nacionālos normatīvos aktus, tādējādi nodrošina ļaunprātīgas nodokļu sistēmas izmantošanas novēršanu un kalpo kā kritērijs Finanšu un kapitāla tirgus komisijai izstrādājot tās kompetences jomu regulējošos nacionālos normatīvos aktus, lai identificētu vai klients ir uzskatāms par augsta riska klientu.
 • Sarakstā ietvertas 25 jurisdikcijas. Ņemot vērā, ka informācijas apmaiņa nodokļu jomā ir atzīta par vienu no ļoti svarīgiem un efektīviem instrumentiem cīņai pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, un ir svarīgs nosacījums efektīvai sadarbībai valstu starpā, kas nodrošina atbilstošu un korektu nodokļa uzlikšanas režīmu, tad sarakstā ietvertas tās jurisdikcijas ar kurām nav juridiska pamata veikt informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma.
 • Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstā netiek iekļautas tās jurisdikcijas ar kurām Latvijai ir juridisks pamats veikt informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma, kas atbilst Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Globālā foruma par caurskatāmību un informācijas apmaiņu nodokļu jomā izstrādātajam starptautiskajam standartam caurskatāmības un informācijas apmaiņas jomā.

Noteikumos saglabāta līdzšinējā norma, kas paredzēja, ka konkrēta jurisdikcijas vairs nav uzskatāmas par beznodokļu vai zemu nodokļu valstīm vai teritorijām, ja tiek noslēgts un tiek uzsākta starptautiska līguma, kas paredz informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma, piemērošana.

 

 

Vispārīga informācija par uzņēmumu ienākuma nodokļa normām, kas zaudē spēku 2017. gada 31. decembrī

Nodokļa maksātāji

 1. Iekšzemes uzņēmumi (komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības), kā arī no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem finansētas institūcijas, kuras gūst ienākumus no saimnieciskās darbības un šos ieņēmumus neatspoguļo valsts vai pašvaldību budžetos;
 2. Ārvalstu komercsabiedrības, fiziskās personas un citas personas (nerezidenti)
 3. Nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības.

Nodokļa likme

Nodokļa likme ir 15%

Maksājumi nerezidentiem

Uzņēmumu ienākuma nodokli ietur no šādiem maksājumiem nerezidentam:

 • ienākumiem, kas gūti no līdzdalības personālsabiedrībā, — 15 % no apliekamā ienākuma;
 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem, atbilstošās sadalītās kooperatīvās sabiedrības pārpalikuma daļas un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības biedriem sadalītās peļņas — 15 % no šiem maksājumiem;
 • atlīdzības par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem — 10 % no atlīdzības summas;
 • atlīdzības par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu — 5 % no šīs atlīdzības summas;
 • atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu — 2 % no atlīdzības summas.

Uzņēmumu ienākuma nodokli 15% apmērā ietur no visiem maksājumiem, kas veikti juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās, ieskaitot maksājumus šo personu pārstāvjiem vai trešo personu banku kontos.

Taksācijas periods

Taksācijas periods ir uzņēmuma pārskata gads saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu”, Kredītiestāžu likumuKrājaizdevu sabiedrību likumu vai Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

Nodokļa objekts

Uzņēmumu gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzrādītais peļņas vai zaudējumu apjoms, kas ir koriģēts atbilstoši likumam "Par uzņēmumu ienākuma nodokli".

Uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaiņas 2017.gadā

Sākot ar 2017.gada 1.janvāri par reprezentatīvo automobili ir uzskatāms arī kravas automobilis ar pilnu masu līdz 3000 kg, ja tā vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 50 000 euro un ir pārklasificēts no vieglā automobiļa (M1 kategorija) par kravas automobili (N1 kategorija), bet pēc būtības ir vieglais automobilis.

Sagatavojot UIN deklarāciju par taksācijas periodu, kas sākas 2017.gadā un turpmākajos taksācijas periodos, iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus ir tiesības segt apmērā, kas nepārsniedz 75% no attiecīgā taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā ienākuma, kas aprēķināts pēc peļņas koriģēšanas.

Jaunuzņēmumiem saskaņā ar Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumu ir tiesības piemērot UIN atlaidi 100% apmērā no atbalsta periodā aprēķinātā ar UIN apliekamā ienākuma, izņemot likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktos izņēmumus.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa apmēru turpmāk aprēķinās VID EDS sistēmā nepiemērojot Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pirmstaksācijas gada kopējo patēriņa cenu indeksu.

 

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Nov Oct Novembris 2018 Nov Dec
P O T C P S Sv
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu