Politikas mērķis: uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti veidojot jauniešiem atbalstošu un iekļaujošu vidi, atbalstot viņu iniciatīvas un līdzdalību, kā arī stiprinot jauniešu uzņēmīgumu, veselīgu dzīvesveidu / Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pašvaldību īpatsvars, kurās vienlaikus darbojas jauniešu centrs, jauniešu dome un jaunatnes konsultatīvā komisija (%)

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam

16 (2018)

40

(2020)

Jauniešu īpatsvars jaunatnes organizācijās (%)

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam

21,9 (2018)

17

(2020)

Pašvaldību skaits, kurās ir jaunatnes lietu speciālists vai persona, kura veic darbu ar jaunatni

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam

109

(2018)

119

(2020)

Valdības rīcības plāns

134.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

5 130 259

6304 757

7 663 938

574 686

574 686

32

35

35

2

2

21.00.00 Jaunatnes politikas valsts programma

702974

544 852

517 652

574 686

574 686

2

2

2

2

2

70.10.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

1 341501

1716 315

1917 319

-

-

30

33

33

-

-

70.12.00 Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

-

-

1596 823

-

-

-

-

-

-

-

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

3 085784

4043 590

3 632 144

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atbalstītie projekti, t.sk. atbalsts jauniešu organizāciju darbībai (skaits)

42

40

45

46

46

Jauniešu mērķauditorijai paredzētās interneta platformas uzturēšana un informācijas aktualizēšana (skaits)

1

1

1

1

1

Veiktie pētījumi, analīze un izpēte par jaunatnes jomā aktuāliem jautājumiem (skaits)

-

-

1

-

1

ES programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iesniegti projekti t.sk uzsākti jauni eTwinning projekti (skaits)

-

600

620

-

-

ES programmā Eiropas Solidaritātes korpuss iesniegtie projekti (skaits)

-

210

110

-

-

Īstenoti mācību pasākumi skolotājiem, jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem (pasākumu skaits)

19

112

122

22

22

Kvalitātes rādītāji

Jauniešu īpatsvars (%), kuri uzskata, ka viņiem ir lielas iespējas pavadīt brīvo laiku, balstoties uz savām interesēm

43

69

69

72

74