Jun May 2020 Jun Jul
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Par Valsts atbalsta uzraudzības komisijas sēdi 21/03/2012

 

Otrdien, 25.martā Finanšu ministrijā notika Valsts atbalsta uzraudzības komisijas sēde. Tās dienas kārtībā bija četri jautājumi:

 1. Ekonomikas ministrijas 2002.gada 13.decembrī iesniegtā individuālā atbalsta projekta "Pārtikas, būvmateriālu un saimniecības preču mazumtirdzniecības tīkla izveide Latvijā" pieteikuma par atbalsta sniegšanu SIA "Pleskodāle K" atkārtota izskatīšana.
 2. Individuālā atbalsta projekta par valsts galvojuma sniegšanu a/s "Kalceks" ieguldījumu projekta īstenošanai izvērtēšana, pamatojoties uz Komisijas pašas iniciatīvu.
 3. Zemkopības ministrijas 2003.gada 4.martā iesniegtās Eiropas Savienības speciālās pirmsiestāšanās programmas lauksaimniecībai "SAPARD Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības programma 2000.- 2006.g." izvērtēšana, pamatojoties uz Komisijas pašas iniciatīvu.
 4. Informatīvais ziņojums par esošā atbalsta mehānismu un esošā atbalsta pieteikuma veidlapu akceptēšana nosūtīšanai uz Eiropas Komisiju.

 

1. Par atbalsta sniegšanu SIA "Pleskodāle K"

Par atbalsta projektu: atbalsta projekta darbības termiņš: 2003.- 2005.gads; ieguldījumu projekta apmērs: Ls 15 400 000; ieguldījumu projekta atbalstāmo izmaksu apmērs: 40% no kopējās ieguldījumu summas, t.i., Ls 6 160 000; ieguldījumu projekta finansējuma avoti: SIA "Pleskodāle K" pašu līdzekļi un piesaistītie kredītresursi; atbalsta veids: uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide, saskaņā ar likuma "Par uzņēmuma ienākuma nodokli 17.1 pantu. Ieguldījumu rezultātā tiks izveidots pārtikas lielveikals CITYMARKET Liepājā un Jelgavā, divi būvmateriālu un saimniecības preču veikali K-RAUTA Rīgā un loģistikas centrs pārtikas preču tirdzniecībai Rīgas apkārtnē.

Valsts atbalsta uzraudzības komisija nolēma:

1.Ekonomikas ministrijas iesniegtais individuālā atbalsta projekts par atbalsta sniegšanu SIA "Pleskodāle K" ieguldījumu veikšanai atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 22.panta ceturtajā daļā un 37.panta pirmajā daļā, kā arī Eiropas Līguma 64.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām.

2.Minēto atbalsta projektu ir pieļaujams realizēt, ja tiek ievēroti lēmuma astotajā sadaļā izvirzītie nosacījumi:

 • Ņemot vērā IKP rādītājus 2000.g., salīdzot ar vidējo Latvijā, atbalsts loģistikas centra izveidei būtu pieļaujams ar nosacījumu, ka tā izbūve netiek veikta Rīgā, Rīgas rajonā un Ventspilī.
 • Loģistikas centra izveidei ir labvēlīgi jāietekmē kāda atpalikuša un mazattīstīta Latvijas reģiona pārveide par dinamisku un attīstītu reģionu (līdzīgi kā SIA "Pleskodāle K" sniegtajā informācijā par Jüri ciema attīstību loģistikas centra izveides rezultātā, skat. lēmuma 11.punktu).
 • Atbalsts sniedzams sākotnējo ieguldījumu veikšanai, ievērojot Eiropas Kopienas 1998.gada vadlīnijas par Nacionālo reģionālo atbalstu:

3. Ieguldījumi atbalsta projekta ietvaros tiks veikti sākotnējo ieguldījumu veidā.

4. Individuālā atbalsta projekta ietvaros nedrīkst veikt aizvietojošos ieguldījumus.

5. Atbalsta intensitāte ieguldījumu projekta ietvaros ir 40% no SIA "Pleskodāle K" veikto sākotnējo ieguldījumu summas.

6. Individuālā atbalsta projekta realizācijas rezultātā veiktos sākotnējos ieguldījumus SIA "Pleskodāle K" saglabā vismaz piecus gadus pēc individuālā atbalsta projekta realizācijas pabeigšanas.

7. Atbalsta saņēmējs finansē vismaz 25% no atbalstāmā projekta izmaksām no pašu līdzekļiem vai citiem privātiem kredītresursiem, kuriem valsts vai pašvaldība nav sniegusi savu galvojumu

 • Atbalsts attiecināms tikai uz tiem maksājumiem, kas veikti ieguldījumu projekta ietvaros pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.
 • Ieguldījumu projekta realizācijas laikā nav pieļaujams SIA "Pleskodāle K" saņemt cita veida atbalstu ieguldījumu veikšanai ne tiešā, ne arī netiešā veidā no valsts, pašvaldību vai Eiropas Kopienas finanšu līdzekļiem.

Kā zināms, VAUK 2003.gada 26.februārī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēja uzaicinājumu ieinteresētajām personām sniegt papildus informāciju saistībā ar SIA "Pleskodāle K" projektu. Ieinteresētās personas savus iebildumus un rīcībā esošās ziņas varēja sniegt 10 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", taču šajā laikā neviens uz minēto uzaicinājumu neatsaucās. Vienīgi Latvijas Tirgotāju Asociācija neatkarīgi no ievietotā paziņojuma informēja, ka neiebilst pret uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides piešķiršanu SIA "Pleskodāle K".

2. Par valsts galvojuma sniegšanu a/s "Kalceks"

Sakarā ar laikraksta "Latvijas Vēstnesis" un "Diena" 2002.gada 8.novembra publikācijām par valsts galvojuma piešķiršanu a/s "Kalceks" Valsts atbalsta uzraudzības komisija (turpmāk - Komisija) uzsāka izvērtēšanu par sniegtā galvojuma atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma normu prasībām. Komisija savu izvērtējumu veica, pamatojoties uz a/s "Kalceks" Valsts kasei iesniegtajiem dokumentiem valsts galvojuma piešķiršanai un papildus a/s "Kalceks" š.g. 5.martā sniegto informāciju.

Vispārīgā informācija par atbalsta projektu:

 • Atbalsta  projekta darbības termiņš: 2002. - 2017.gads.
 • Ieguldījumu projekta apmērs:  6 600 000 lati
 • Ieguldījumu projekta atbalstāmo izmaksu apmērs: 6 180 000 lati.
 • Atbalstu sniedz valsts galvota aizdevuma veidā.
 • Ieguldījumu projekta finansējums: valsts galvots aizdevums 5 600 000 latu apmērā un pašu līdzekļi 1 000 000 latu apmērā.

Atbalsts plānots a/s "Kalceks" ieguldījumu projekta realizācijai - jaunas rūpnīcas celtniecībai, lai nodrošinātu pilna cikla medikamentu un injekcijas šķīdumu stikla ampulās ražošanu atbilstoši Labas ražošanas prakses prasībām.

VAUK nolēma apstiprināt atbalsta sniegšanu valsts galvota aizdevuma veidā par kopējo summu 5 600 000 latu  a/s "Kalceks" ieguldījumu projekta īstenošanas nodrošināšanai saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 15., 22. un 23.pantu, kā arī Eiropas Līguma 64.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām. Minēto atbalsta projektu ir pieļaujams realizēt, ievērojot lēmuma V un VI sadaļā izvirzītos nosacījumus:

 • Atbalsts sniedzams sākotnējo ieguldījumu veikšanai, ievērojot Eiropas Kopienas 1998.gada vadlīnijas par Nacionālo reģionālo atbalstu.
 •  Ieguldījumu atbalsta projekta ietvaros tiks veikti sākotnējie ieguldījumi ražošanas procesa fundamentālai pārveidošanai - jaunas zāļu ražotnes  izveidošanai.
 • Atbalsta projekta ietvaros nedrīkst tikt veikti aizvietojošie ieguldījumi.
 • Atbalsta intensitāte ieguldījumu projekta ietvaros sastāda 29,26% no uzņēmuma veikto sākotnējo ieguldījumu summas, tādējādi nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti 50% apmērā no sākotnējo ieguldījumu summas.
 • Atbalsta intensitāte var tikt koriģēta atbalsta projekta realizācijas gaitā, jo uz atbalsta projekta izvērtēšanas brīdi nav pieejams precīzs aizdevuma maksājumu grafiks, saskaņā ar kuru a/s "Kalceks" veiks aizdevuma atmaksu (aizdevuma līguma nosacījumi paredz, ka pēc visas aizdevuma summas izsniegšanas, bet ne vēlāk kā 2005.gada 1.janvārī līgumslēdzēji paraksta maksājumu grafiku).
 • Atbalsta projekta realizācijas rezultātā veiktie sākotnējie ieguldījumi uzņēmumam jāsaglabā vismaz piecus gadus pēc atbalsta projekta realizācijas pabeigšanas.
 • Atbalsta saņēmējam vismaz 25% no atbalstāmā projekta izmaksām ir jāfinansē no pašu līdzekļiem vai citiem privātiem kredītresursiem, kuriem valsts vai pašvaldība nav sniegusi savu galvojumu.
 • Ja a/s "Kalceks" šī atbalsta projekta darbības laikā plāno saņemt atbalstu cita sākotnējo ieguldījumu  projekta vai programmas ietvaros, par to ir jāinformē Komisija, kas izvērtēs iespējas (atbalsta apmērs, intensitāte, pieļaujamās izmaksas, utml.) a/s "Kalceks" saņemt jaunu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai.
 • Atbalsta kontroles nodrošināšanai a/s "Kalceks" ik gadu līdz 5.augustam iesniedz Komisijā pārskatu par uzņēmuma veiktajiem ieguldījumiem, kā arī Lēmuma 21.punktā minēto dokumentu kopiju.
 • Komisija pēc pārskata saņemšanas var pieprasīt a/s "Kalceks" iesniegt detalizētāku informāciju par ieguldījumu plāna ietvaros veikto ieguldījumu raksturu.

3. Par SAPARD Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības programmu 2000.-2006.gadam

Komisija pēc savas iniciatīvas ierosināja ZM sagatavotās programmas "SAPARD Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības programma 2000.-2006.g." izvērtēšanu.

Programmas "SAPARD Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības programma 2000.-2006.g." ietvaros tiks finansēti šādi atbalsta pasākumi:

- mērķprogramma 1."Ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstība":

- atbalsta programma 1. "Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos":

          - apakšprogramma 1.1. "Lauksaimniecības tehnikas, iekārtu un    būvju  modernizācija;

          - apakšprogramma 1.2. "Lauksaimniecības zemju apmežošana";

          - apakšprogramma 1.3. "Zemes ierīcība";

- atbalsta programma 2. "Lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu pārstrādes un marketinga pilnviedošana":

            - apakšprogramma 2.1. "Lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu pārstrādes un marketinga pilnveidošana";

-  mērķprogramma 2. "Integrēta lauku attīstība":

- atbalsta programma 3. "Lauku ekonomikas dažādošana, veicinot   alternatīvos ienākumu avotus":

- apakšprogramma 3.1. "Lauku ekonomikas dažādošana, veicinot alternatīvos ienākumu avotus";

- atbalsta programma 4. "Vispārējās lauku infrastruktūras uzlabošana":

        - apakšprogramma 4.1. "Vispārējās lauku infrastruktūras uzlabošana";

- mērķprogramma 3. "Vides uzlabošana":

- atbalsta programma 5. "Vidi saudzējošas lauksaimniecības metodes":

              - apakšprogramma 5.1. "Bioloģiskā lauksaimniecība";

              - apakšprogramma 5.2. "Bioloģiskās daudzveidības un lauku ainavas saglabāšana";

              - apakšprogramma 5.3. "Lauksaimniecības noteces samazināšana";

            - pavadošais pasākums 1. "Apmācība";

            - pavadošais pasākums 2. "Tehniskā palīdzība".

Komisija izvērtē atbalsta pasākumus programmas  "SAPARD Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības programma 2000.-2006.g." ietvaros tiktāl, cik tie attiecas uz atbalsta sniegšanu visu nozaru komercsabiedrībām, izņemot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I.pielikumā iekļauto lauksaimniecības un zvejniecības produktu ražošanu, apstrādi un marketingu. Tādējādi Komisija izvērtē un pieņem lēmumu tikai attiecībā uz programmas "SAPARD Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības programma 2000.-2006.g." ietvaros realizējamās apakšprogrammas "Lauku ekonomikas dažādošana, veicinot alternatīvos ienākumu avotus" (turpmāk - lauku ekonomikas dažādošanas atbalsta programmas)  un pavadošā atbalsta pasākuma "Apmācības" (tuprmāk - apmācību programmas) atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma, Eiropas līguma un citu Latvijai saistošo starptautisko līgumu prasībām komercdarbības atbalsta kontroles jomā.

Komisija nolēma:

1. Apstiprināt programmā "SAPARD Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības programma 2000.-2006.g." iekļautās atbalsta programmas tiktāl, cik tās paredz komercdarbības atbalsta sniegšanu visu nozaru komercsabiedrībām, izņemot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I. pielikumā iekļauto lauksaimniecības un zvejniecības produktu ražošanu, apstrādi un marketingu, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 15., 22., 23., 47. un 48.pantu, kā arī Eiropas Līguma 64.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām.

2.     Minētās atbalsta programmas ir pieļaujams realizēt, ievērojot VAUK lēmuma III, IV, V un VI   sadaļā izvirzītos nosacījumus.

Komercdarbības atbalsta kontroles nodrošināšanai Zemkopības ministrija ik gadu līdz 1.augustam iesniedz Komisijā pārskatu par atbalsta saņēmējiem lauku ekonomikas dažādošanas atbalsta programmas ietvaros. Pārskatā iekļaujama šāda informācija:

 • atbalsta saņēmēja nosaukums;
 • sniegtā atbalsta mērķis;
 • atbalsta sniegšanas datums, summa.

Pēc pārskata saņemšanas Komisija izlases kārtība var pieprasīt Zemkopības ministrijai iesniegt detalizētāku informāciju par konkrētiem atbalsta saņēmējiem.

4. Valsts atbalsta uzraudzības komisija akceptēja informatīvo ziņojumu par esošā atbalsta mehānismu un esošā atbalsta pieteikuma veidlapu nosūtīšanu uz Eiropas Komisiju.

 

 Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā

28/05/2020 27/05/2020 22/05/2020

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Jun May 2020 Jun Jul
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija