Aug Jul 2020 Aug Sep
P O T C P S Sv
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Informācija par izmaiņām normatīvajos aktos, kas stāsies spēkā no 2004.gada 1.janvāra 21/03/2012

1. Likums "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"
Izslēgts likuma 14.pants, kas nosaka nodokļa ieņēmumu sadalījumu budžetā. Tādējādi akcīzes nodokļa ieņēmumi par naftas produktiem pilnā apmērā tiks ieskaitīti valsts pamatbudžetā, bet Valsts autoceļa fonda finansējuma apjoms tiks noteikts valsts pamatbudžetā. Finansējuma apjomu pamatbudžetā katru gadu ir paredzēts noteikt ne mazāku kā iepriekšējā budžeta gadā. Tas nodrošinās valsts budžeta resursu lietderīgu izmantošanu, kā arī nodrošinās noteiktiem mērķiem, programmām stabilu finansējumu katru gadu atbilstoši konkrētām, pamatotām vajadzībām.

2. Likums "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem"
Latvijas Republikas muitas teritorijā vairs nevarēs realizēt cigaretes ar akcīzes nodokļa markām, kas izsniegtas līdz 2003.gada 30.jūnijam.
Palielināsies akcīzes nodokļa likmes cigaretēm. Saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 11.punktu no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada 31.decembrim cigaretes apliek ar akcīzes nodokli, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot specifisko nodokli  - 6,3 lati par 1000 cigaretēm, un procentuālo nodokli - 6,1 procents no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.

3. Likums "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"
Ar 2004.gada 1.janvāri uzņēmumu ienākuma nodokļa likme no 19% samazināta līdz 15%. Vienlaikus spēku zaudē uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide mazajiem uzņēmumiem un uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide uzņēmumiem, kas ražo augstas tehnoloģijas produktus un programmproduktus. Attiecībā uz iekšzemes uzņēmumiem ar taksācijas periodu, kas sākas 2004.gadā, spēkā stājas likuma normas, kurās atrunāta nodokļa piemērošana uzņēmumu reorganizācijas gadījumā un kuru mērķis ir novērst kapitāla pieauguma, kas rodas nododot aktīvus minētā procesa rezultātā, aplikšanu ar uzņēmumu ienākuma nodokli.

4. Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Noteikta kārtība, kādā apliekamo ienākumu nosaka un ienākuma nodokli maksā individuālie komersanti, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību biedri. Noregulēta neapliekamā minimuma piemērošana pensijām, ko Latvijā dzīvojošie pensionāri saņem no citām valstīm un pensijām, kuru saņēmēji no Latvijas ir pārcēlušies uz dzīvi citās valstīs. Paplašināts ienākumu veidu uzskaitījums, no kuriem ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas brīdī (ienākums no Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas; ienākums no Latvijā reģistrētām līgumsabiedībām). (Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" Saeimā š.g. 11.decembrī pieņemti 3.lasījumā).

5. Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli"
Pašreizējā nodokļa aprēķināšanas kārtība tiek pagarināta līdz 2007.gada 1.janvārim, kā arī noteikts beztermiņa atbrīvojums no nodokļa tiem objektiem, kuru aplikšanu ar nodokli bija paredzēts uzsākt ar 2004.gadu, t.i., dzīvojamām mājām, lauksaimniecības ražošanas ēkām, valsts budžeta iestādēm, kā arī ēkām, kuras izmanto izglītības, veselības aizsardzības, kultūras un sporta vajadzībām.

6. Likums "Par pievienotās vērtības nodokli"
Saeima 2004.gada 18.decembrī pieņēma likumu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"".
Ar šo likumu līdz 2004.gada 1.maijam tiek pagarināta pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma piemērošana medikamentu, medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm un grāmatu piegādēm.
Savukārt no 2004.gada 1.maija pievienotās vērtības nodokļa 9% likmes vietā tiek ieviesta pievienotās vērtības nodokļa 5% likme, kas tiks piemērota:
§ medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
§ medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm, kas paredzētas invalīdu un slimnieku personīgajai lietošanai saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
§ veterināro medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
§ zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
§ grāmatu piegādēm;
§ masu informācijas līdzekļu piegādēm, izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura masu informācijas līdzekļus, kā arī masu informācijas līdzekļus, kuros reklāmas apjoms pārsniedz 50%;
§ viesu izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs (viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūrisma mītnēs);
§ ūdens piegādei centralizētā ūdensapgādes sistēmā;
§ kanalizācijas pakalpojumiem;
§ sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas pakalpojumiem.

No 2004.gada 1.maija pievienotās vērtības nodokļa 18% likme tiks piemērota veterinārmedicīnas preču piegādēm, veterinārmedicīnas pakalpojumiem, medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm, kas nav paredzētas invalīdu un slimnieku personīgajai lietošanai.

7. Stājas spēkā jauni 2003.gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.677 "Noteikumi par sabiedriskajām organizācijām, kas atbrīvotas no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem piederošajām ēkām un būvēm".
Noteikumos ir apstiprināts sabiedrisko organizāciju, kuras ir atbrīvotas no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, saraksts.

8. Lai nodrošinātu nodevu sistēmas atbilstību Eiropas Savienības prasībām, vairs nepastāvēs valsts nodevas objekts par vērtspapīru reģistrāciju un laišanu publiskajā apgrozībā, tādējādi ar 2004.gada 1.janvāri spēku zaudē Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumi Nr.399 "Noteikumi par valsts nodevu par vērtspapīru reģistrāciju un laišanu publiskajā apgrozībā".

9. "Preču un pakalpojumu loteriju likums"
Jauns likums, kas būtiski mainīs dažādu loteriju un konkursu rīkošanas nosacījumus, jo tas attieksies uz reklāmas akcijām, kurās var piedalīties, veicot preču pirkumus un saņemot pakalpojumus, un kur laimestu ieguvējus nosaka gan pēc nejaušības principa, gan balstoties uz dalībnieku prasmi un zināšanām. Preču ražotājiem, izplatītājiem, pārdevējiem, pakalpojumu sniedzējiem vai loteriju organizētājiem (piemēram, reklāmas aģentūrām), kuru organizētās loterijas laimestu fonds būs 500 lati un lielāks, Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā jāsaņem loterijas atļauja. Ja loterijas laimestu fonds nebūs lielāks par 500 latiem, organizētājiem jāpaziņo Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai par tās organizēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Likums aizliedz organizēt preču un pakalpojumu loterijas, kurās personas var piedalīties, nopērkot alkoholiskos dzērienus (tai skaitā alu), tabaku un zāles, kā arī kuru laimests ir alkoholiskie dzērieni (tai skaitā alus), tabaka un zāles.

Vienlaikus ar jauno likumu stājas spēkā tā piemērošanas noteikumi:
1) Ministru kabineta noteikumi "Ziņojuma par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu iesniegšanas kārtība";
2) Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, kādā komersants paziņo par preču vai pakalpojumu loteriju, kuras laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem";
3) Ministru kabineta noteikumi "Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība".

10. Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" un grozījumi likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" (pieņemti Saeimā 2003.gada 20.novembrī) būs piemērojami gada pārskatiem, sākot ar 2004.gadu.

11. Ministru kabineta noteikumi "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 15.oktobra noteikumos Nr.461 "Noteikumi par ierēdņu un valsts pārvaldes iestāžu darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un ierēdņu pabalstiem"" (pieņemts 16.12.2003.) paredz noteikt Ministru kabineta 2002.gada 15.oktobra noteikumu Nr.461 "Noteikumi par ierēdņu un valsts pārvaldes iestāžu darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un ierēdņu pabalstiem" spēkā stāšanās brīdi ar 2005.gada 1.janvāri saistībā ar nepietiekamu finansiālo nodrošinājumu valsts budžetā noteikumu ieviešanai ar 2004.gada 1.janvāri.

12. Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumi Nr.711 "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.217 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem"". Noteikumi paredz ar 2004.gada 1.janvāri paaugstināt mēneša darba algas no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem, kuriem tās ir mazākas par Ls 80.

13. Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumi Nr.688 "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.214 "Noteikumi par Valsts cilvēktiesību biroja darbinieku darba samaksu"". Noteikumi paredz ar 2004.gada 1.janvāri paaugstināt mēneša darba algas Valsts cilvēktiesību biroja darbiniekiem, kuriem tās ir mazākas par Ls 80.

14. Bez šiem noteikumiem, kas stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri, Ministru kabinets 2003.gada 16.decembrī ir pieņēmis noteikumus, kas stājās spēkā ar 2003.gada 20.decembri:
· Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumi Nr.704 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību";
· Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumi Nr.705 "Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu atalgojumu, pabalstiem un kompensāciju".

 Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā

14/07/2020 13/07/2020 13/07/2020

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Aug Jul 2020 Aug Sep
P O T C P S Sv
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija