Standarts un tā grozījumi

Piemērojams no

Teksts

1. SGS

“Finanšu pārskatu sniegšana” (pārskatīts)

01.01.2009

Teksts

   Grozījumi 1. SGS un 8. SGS “Būtiskuma definīcija” 01.01.2020 Teksts

 

Grozījumi 1. SGS: "Informācijas atklāšanas iniciatīva"

01.01.2016

Teksts

 

Grozījumi 1. SGS: "Citu ienākumu posteņu atspoguļošana finanšu pārskatos"

01.07.2012

Teksts

 

Grozījumi 32. SGS un 1. SGS: "Pārdodamie finanšu instrumenti un pienākumi, kas izriet no likvidācijas"

01.01.2009

Teksts

2. SGS

“Krājumi”

01.01.2009

Teksts

7. SGS

“Naudas plūsmas pārskati”

01.01.2009

Teksts

  Grozījumi 7. SGS “Naudas plūsmu pārskats” - “Informācijas atklāšanas iniciatīva” 01.01.2017 Teksts

8. SGS

“Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas”

01.01.2009

Teksts

  Grozījumi 1. SGS un 8. SGS “Būtiskuma definīcija” 01.01.2020 Teksts

10. SGS

“Notikumi pēc bilances datuma”

01.01.2009

Teksts

11. SGS

“Būvlīgumi”

01.01.2009

Teksts

12. SGS

“Ienākuma nodokļi”

01.01.2009

Teksts

 

Grozījumi 12. SGS: "Atliktais nodoklis: pamatā esošo aktīvu atgūšana"

01.01.2013

Teksts

  Grozījumi 12. SGS “Ienākuma nodokļi” - “Atliktā nodokļa aktīvu atzīšana par nerealizētajiem zaudējumiem” 01.01.2017 Teksts

16. SGS

“Pamatlīdzekļi”

01.01.2009

Teksts

 

Grozījumi 16. SGS un 41. SGS: "Ražojoši augi"

01.01.2016

Teksts

 

Grozījumi 16. SGS un 38. SGS: "Pieņemamu nolietojuma un amortizācijas metožu precizējums"

01.01.2016

Teksts

17. SGS

“Noma”

01.01.2009

Teksts

18. SGS

“Ieņēmumi”

01.01.2009

Teksts

19. SGS

“Darbinieku pabalsti”

01.01.2009

Teksts

        Grozījumi 19. SGS “Plāna grozījumi, samazinājums vai norēķins” 01.01.2019    Teksts

 

Grozījumi 19. SGS: "Definētu pabalstu plāni — darbinieku iemaksas"

01.02.2015

Teksts

 

Grozījumi 19. SGS: "Darbinieku pabalsti"

01.01.2013

Teksts

20. SGS

“Valsts dotāciju uzskaite un informācijas atklāšana par valsts palīdzību”

01.01.2009

Teksts

21. SGS

“Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme”

01.01.2009

Teksts

23. SGS

“Aizņēmumu izmaksas” (pārskatīts)

01.01.2009

Teksts

24. SGS

“Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm” (pārskatīts)

01.01.2011

Teksts

26. SGS

“Pensijas pabalsta plānu uzskaite un pārskatu sniegšana”

01.01.2009

Teksts

27. SGS

“Atsevišķie finanšu pārskati”

01.01.2014

Teksts

 

Grozījumi 27. SGS: "Pašu kapitāla metode atsevišķajos finanšu pārskatos"

01.01.2016

Teksts

 

Grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS: "Ieguldījumu sabiedrība"

01.01.2014

Teksts

 

Grozījumi 27. SGS: "Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati"

01.07.2009

Teksts

 

Grozījumi 27. SGS un 1. SFPS: "Meitasuzņēmumā, kopīgi kontrolētā uzņēmumā vai asociētā uzņēmumā veikta ieguldījuma izmaksas"

01.01.2009

Teksts

28. SGS

“Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos”

01.01.2014

Teksts

        Grozījumi 28. SGS “Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos”      01.01.2019 Teksts

 

Grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 28. SGS: "Ieguldījumu sabiedrības – izņēmuma attiecībā uz konsolidāciju piemērošana"

01.01.2016

Teksts

29. SGS

“Finanšu pārskati valstīs ar hiperinflāciju”

01.01.2009

Teksts

31. SGS

“Līdzdalība kopuzņēmumos”

01.01.2009

Teksts

32. SGS

“Finanšu instrumenti: informācijas sniegšana”

01.01.2009

Teksts

 

Grozījumi 32. SGS un 7. SFPS: "Finanšu instrumenti: informācijas sniegšana – Finanšu aktīvu un finanšu saistību ieskaitīšana"

01.01.2013

Teksts

 

Grozījumi 32. SGS: "Finanšu instrumenti: informācijas sniegšana – tiesību emisiju klasifikācija"

01.02.2010

Teksts

 

Grozījumi 32. SGS un 1. SGS: "Pārdodamie finanšu instrumenti un pienākumi, kas izriet no likvidācijas"

01.01.2009

Teksts

34. SGS

“Starpperioda finanšu pārskatu sniegšana”

01.01.2009

Teksts

36. SGS

“Aktīvu vērtības samazināšanās”

01.01.2009

Teksts

 

Grozījumi 36. SGS: "Informācijas atklāšana par atgūstamajām summām nefinanšu aktīviem"

01.01.2014

Teksts

37. SGS

“Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi”

01.01.2009

Teksts

38. SGS

“Nemateriālie aktīvi”

01.01.2009

Teksts

 

Grozījumi 16. SGS un 38. SGS: "Pieņemamu nolietojuma un amortizācijas metožu precizējums"

01.01.2016

Teksts

39. SGS

“Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana”

01.01.2009

Teksts

 

Grozījumi 39. SGS: “Atvasināto instrumentu pārjaunošana un riska ierobežošanas uzskaites turpināšana”

01.01.2014

Teksts

 

Grozījumi 9. SFPIK un 39. SGS: "Iegultie atvasinājumi"

01.01.2009

Teksts

 

Grozījumi 39. SGS: "Attiecināmie pret risku nodrošinātie posteņi"

01.07.2009

Teksts

40. SGS

“Ieguldījuma īpašums”

01.01.2009

Teksts

  Grozījumi 40. SGS “Ieguldījuma īpašums” 01.01.2018 Teksts

41. SGS

“Lauksaimniecība”

01.01.2009

Teksts

 

Grozījumi 16. SGS un 41. SGS: "Ražojoši augi"

01.01.2016

Teksts