Oct Sep Oktobris 2020 Oct Nov
P O T C P S Sv
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Kapitālsabiedrības 09.03.2020

Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

 

Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

Valsts atbalsta programmu sniegšana finanšu instrumentu veidā - aizdevumi, riska kapitāls, garantijas, atbalsts lauksaimniekiem. Kapitālsabiedrība veic arī tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, kas saistīti ar privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu un zemes izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanu izpildi 

 

Juridiskā adrese

Doma laukums 4, Rīga, LV-1050

Pamatkapitāla lielums

204862333.00 EUR

Valsts līdzdalības apmērs:

Valsts (Finanšu ministrijas personā) – 40 % daļas

Valsts (Ekonomikas ministrijas personā) – 30 % daļas

Valsts (Zemkopības ministrijas personā) – 30 % daļas

Valde: 

Reinis Bērziņš, valdes priekšsēdētājs

Jēkabs Krieviņš, valdes loceklis

Aleksandrs Bimbirulis, valdes loceklis

Inese Zīle, valdes locekle

Padome:

 

Līga Kļaviņa, padomes priekšsēdētāja (Finanšu ministrijas pārstāvis)

Kristaps Soms, padomes loceklis (Ekonomikas ministrijas pārstāvis)

Jānis Šņore, padomes loceklis (Zemkopības ministrijas pārstāvis)

Mājaslapas adrese:

www.altum.lv

Valsts līdzdalības pamatojums

Izveidota pamatojoties uz Attīstības finanšu institūcijas likumu.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nepastāv līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Finanšu ministrijas Valsts sekretāre Baiba Bāne

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Apstiprinātais pārskats par 2017.gadu.

2018.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes no 2017.gada tīrās peļņas: 0 euro.
Saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 16.pantā noteikto, Attīstības finanšu institūcija neveic maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu.

Informāciju skatīt AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” mājaslapā.

 

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Loto"

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

starptautiski atzītā sociālās atbildības, drošības un kvalitātes līmenī organizēt licencētas spēles, nodrošinot augstākas kvalitātes standartu un sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību Latvijā, novēršot tirgus nepilnību.

Juridiskā adrese

Rīga, Meistaru iela 19, LV-1050

Pamatkapitāla lielums

1 400 000 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

Valsts 100 % daļas

Valde

 

Maija Kubli, valdes priekšsēdētāja

Edgars Lediņš, valdes loceklis

Jānis Pone, valdes loceklis

Padome

Nils Sakss, padomes priekšsēdētājs

Antra Duntava, padomes locekle

Ingus Eriņš, padomes loceklis

Mājaslapas adrese

https://www.latloto.lv/lv/par-latvijas-loto/

Valsts līdzdalības pamatojums un vispārējais stratēģiskais mērķis

Izveidota pamatojoties uz Ministru kabineta 1996.gada 18.decembra rīkojumu Nr.507 “Par valsts akciju sabiedrību "Latvijas Loto''”.

Stratēģiskais mērķis - starptautiski atzītā sociālās atbildības, drošības un kvalitātes līmenī organizēt licencētas spēles, nodrošinot augstākas kvalitātes standartu un sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību Latvijā, novēršot tirgus nepilnību.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

100% līdzdalība SIA „LatLoto Nams”.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne.

Kapitālsabiedrības gada pārskati, finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

EUR 4 661 690, 67 (četri miljoni seši simti sešdesmit viens tūkstotis seši simti deviņdesmit euro, sešdesmit septiņi euro centi) jeb 80% (astoņdesmit procenti), pamatojoties uz likuma Par valsts budžetu 2018.gadam 43.pantu un 44.pantu, novirzīt maksājumu izdarīšanai (dividendēs) par valsts kapitāla izmantošanu.

Informāciju skatīt VAS “Latvijas Loto” mājaslapā.

 

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

Valsts nekustamo īpašumu vērtības saglabāšana un vairošana, NĪ pārvaldīšana un attīstīšana sabiedrības interesēs, atbalsts publisko funkciju veikšanai nepieciešamo telpu nodrošināšanā.

Juridiskā adrese

               

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026

Pamatkapitāla lielums

142 152 445 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

100 %

Valde

 

Renārs Griškevičs - valdes priekšsēdētājs
Andris Vārna - valdes loceklis

Padome

Jānis Garisons, padomes priekšsēdētājs
Inta Komisare, padomes priekšsēdētāja vietniece
Ieva Braunfelde, padomes locekle

Mājaslapas adrese

www.vni.lv 

Valsts līdzdalības pamatojums un vispārējais stratēģiskais mērķis

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punkts – tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai (noteikts ar Ministru kabineta 2017.gada 28.marta prot. Nr.16 56.§ 2.punktu).

Sabiedrības interesēs nodrošināt nekustamo īpašumu, kas ir stratēģiski svarīgi valsts drošībai, nepieciešami valsts institūcijām valsts funkciju veikšanai, kultūras mantojuma saglabāšanai, valsts vai pašvaldību administratīvās teritorijas attīstībai, mērķtiecīgu un efektīvu pārvaldīšanu, tostarp vērtības saglabāšanu un vairošanu. Valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” nodrošināt lietderīgu rīcību ar valsts funkciju veikšanai neizmantotiem nekustamajiem īpašumiem (noteikts ar Ministru kabineta 2017.gada 28.marta prot. Nr.16 56.§ 3.punktu).

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nepastāv līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne.

Kapitālsabiedrības gada pārskati, finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

2019.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes 2 595 411 EUR, papildus UIN 648 853 EUR.

Informāciju skatīt VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā.

 

Valsts SIA "Latvijas proves birojs"

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

Tehniskā pārbaude un analīze

Juridiskā adrese

Teātra iela 9 - 2, Rīga, LV-1050

Pamatkapitāla lielums

836 333.00 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

100% 

Valde

 

Pēters Brangulis - valdes loceklis

Mājaslapas adrese

http://www.prove.lv

Valsts līdzdalības pamatojums un vispārējais stratēģiskais mērķis

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.30) 54.§ 2.punktam ir atbalstīts priekšlikums par līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Proves birojs”.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas proves birojs” atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.apakšpunkta noteiktajiem kritērijiem - sniedz sabiedrībai svarīgus pakalpojumus, ko tirgus nav spējīgs nodrošināt. Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktā tirgus nepilnība pastāv un ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Proves birojs” darbību tiek novērsta, jo līdzīgus pakalpojumus nesniedz neviena cita Latvijas testēšanas laboratorija (http://www.latak.lv/index.php?option=com_institucijas&view=institucijas&type=t&Itemid=110&lang=lv). Kā tirgus nepilnības iemeslu var minēt nozares zemo rentabilitāti un augsto investīciju apjomu testēšanas laboratorijas dibināšanai. Vairums Eiropas Savienības kompetento iestāžu dārgmetālu testēšanas jomā pēc juridiskā statusa ir valsts iestādes vai aģentūras un to sniegtie pakalpojumi ir klasificējami kā publisks pakalpojums (public service). Vienlaikus jāņem vērā citu valstu negatīvā pieredze nodot funkciju privātām proves iestādēm (Nīderlande, Somija, Zviedrija).

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Proves birojs” nepieciešama, lai:

1) nodrošinātu dārgmetālu, dārgakmeņu izstrādājumu patērētāju tiesību ievērošanu attiecībā uz izstrādājumu kvalitāti (ECJ tiesas spriedums Hautwiper) un preču drošības prasībām;

2) nodrošinātu godīgas konkurences nosacījumus tirgus dalībniekiem;

3) nodrošinātu vienkāršotu uzņēmumu piekļuvi citu ES, EEZ vai Konvencijas par dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanu dalībvalstu tirgiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.30) 54.§ 3.punktam ir noteikts, ka valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Proves birojs" vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt sabiedrības un valsts intereses, veidojot sakārtotu, drošu un uzticamu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirgu, veicinot izcilu uzņēmējdarbības vidi un testēšanas pakalpojumu pieejamību visiem tirgus dalībniekiem saskaņā ar augstākajiem kvalitātes standartiem.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne.

Kapitālsabiedrības gada pārskati, finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Informāciju skatīt VSIA “Latvijas proves birojs” mājaslapā.

 

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

Elektroenerģijas apgāde

Juridiskā adrese

Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073

Pamatkapitāla lielums

363 896 079 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

100% 

Valde

 

Mg. sc. ing. Varis Boks - valdes priekšsēdētājs

Dipl. ing. Imants Zviedris - valdes loceklis

Mg. sc. ing. MBA Arnis Staltmanis - valdes loceklis

Dr. sc. ing. Gatis Junghāns - valdes loceklis

Mg. iur. Mārcis Kauliņš - valdes loceklis

Padome

Kaspars Āboliņš - padomes priekšsēdētājs

Olga Bogdanova - padomes priekšsēdētāja vietnieks

Armands Eberhards – padomes loceklis

Madara Melne – padomes locekle

Aigars Ģērmanis – padomes loceklis

Mājaslapas adrese

http://www.ast.lv/lv

Valsts līdzdalības pamatojums un vispārējais stratēģiskais mērķis

Atbilstoši Enerģētikas likuma 20.1panta ceturtajai daļai kā valstiski svarīga tautsaimniecības objekta akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" akcijas un tai piederošie elektroenerģijas pārvades sistēmas infrastruktūras objekti nav atsavināmi vai izmantojami kā ķīla kredītu vai citu saistību nodrošināšanai.

  • Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo daļu uz AS „Augstsprieguma tīkls” nav attiecināma šajā likumā noteiktā prasība par valsts līdzdalības regulāru pārvērtēšanu, jo šo prasību nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības akcijas nav atsavināmas.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1. panta pirmās daļas 18. punktu ir noteikts akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" vispārējais stratēģiskais mērķis – nodrošināt Latvijas energoapgādes drošumu, sniegt nepārtrauktu, kvalitatīvu un pieejamu energoapgādes pārvades pakalpojumu, kā arī īstenot valstij stratēģiski svarīgo energoapgādes aktīvu ilgtspējīgu pārvaldību un sekmēt to integrāciju Eiropas Savienības iekšējā energoresursu tirgū.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

1.9% AS “Pirmais slēgtais pensiju fonds”    

(Reģistrēta – Latvijas Republikā)

Pamatdarbība - Pensiju uzkrāšana (pensiju plānu pārvaldīšana)

Līdzdalības pamatojums – Līdzdalība atbilstoši Darba koplīgumam, kas noslēgts starp AS “Augstsprieguma tīkls” un Latvijas Arodbiedrību “Enerģija”. Sabiedrība ir nominālais akcionārs kopš 2005.gada. Visus riskus un labumus, kas rodas fonda darbības rezultātā, uzņemas vai iegūst Sabiedrības darbinieki – pensiju plāna dalībnieki”.

https://pensijufonds.lv/

 

68.46% AS “Conexus Baltic Grid”

(Reģistrēta – Latvijas republikā)

Pamatdarbība - Cauruļvadu transports (dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators)  

Līdzdalības pamatojums – Vairāki 2017.gadā un 2020.gadā pieņemti Ministru kabineta protokollēmumi, kurus virzīja Ekonomikas ministrija un kuriem to sagatavotājs noteicis statusu, kas ierobežo informācijas publiskošanu.

http://www.conexus.lv/

 

100% AS “Latvijas elektriskie tīkli”

(Reģistrēta – Latvijas republikā)

Pamatdarbība – Latvijas pārvades tīklu aktīvu uzraudzība un pārvaldība (elektroenerģijas pārvades sistēmas īpašnieks)

Līdzdalības pamatojums – Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra sēdes protoollēmums “Par informatīvo ziņojumu “Par akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” līdzdalības uzsākšanu akciju sabiedrībā “Latvijas elektriskie tīkli” (Nr.59, 75.§)

https://www.let.lv/en/homepage/

Atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra sēdes protoollēmuma Nr.59, 75.§ 7.punktam paredzēta AS “Latvijas elektriskie tīkli” reorganizācija - pēc AS "Latvijas elektriskie tīkli" valstij piederošo akciju ieguldīšanas AS "Augstsprieguma tīkls" īstenojama AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Latvijas elektriskie tīkli" reorganizācija, pievienojot AS "Latvijas elektriskie tīkli" AS "Augstsprieguma tīkls" līdz 2020.gada 31.decembrim.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne.

Kapitālsabiedrības gada pārskati, finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Informāciju skatīt AS “Augstsprieguma tīkls” mājaslapā.

 

Informācija par kandidātu novērtēšanas procesu un pieņemto lēmumu attiecībā uz padomes locekļa amatu akciju sabiedrībā “Augstsprieguma tīkls”

Informācija par kandidātu novērtēšanas procesu un pieņemto lēmumu attiecībā uz padomes locekļa amatu akciju sabiedrībā “Augstsprieguma tīkls”

Informācija par nominācijas komisijas lēmumu attiecībā uz padomes locekļu amatiem valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Loto”

Informācija par nominācijas komisijas lēmumu attiecībā uz padomes locekļu amatiem valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi”

Informācija par nominācijas komisijas lēmumu attiecībā uz padomes locekļu amatiem akciju sabiedrībā “Augstsprieguma tīkls”

Informācija par nominācijas komitejas lēmumu attiecībā uz valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatiem akciju sabiedrībā “Augstsprieguma tīkls”

Informācija par nominācijas komitejas lēmumu attiecībā uz valdes locekļa amatu akciju sabiedrībā “Augstsprieguma tīkls”

 

Deleģēšanas līgumi:

 

 

Standarta līgumi kapitālsabiedrību iepirkumiem:

Standarta būvniecības līgumu veidnes sagatavotas, par pamatu ņemot Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC – Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) izstrādātos Būvniecības darbu līguma noteikumus. FIDIC līgumi ir plaši izplatīti starptautiski līgumi, kuri ir izstrādāti un pilnveidoti tā, lai tajos būtu sabalansētas pasūtītāja un uzņēmēja intereses un atbildības. Līdz ar to līgumu noteikumi ir saprotami un piemērojami ne tikai vietējo iepirkumu gadījumā, bet arī starptautisku iepirkumu gadījumā. Standarta būvniecības līgumu sagatavošanā nodrošināta FIDIC izstrādāto Būvniecības darbu līguma noteikumu saskaņošana ar Latvijas normatīvajiem aktiem, tai skaitā būvniecības un publisko iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Standarta būvniecības līgumi piemērojami:

 

2018.gadā

2019.gadā un turpmāk

FIDIC Sarkanā grāmata

Vismaz vienam būvniecības iepirkumam

Būvniecības iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir 1 milj. euro bez PVN vai lielāka

FIDIC Dzeltenā grāmata

-

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Oct Sep Oktobris 2020 Oct Nov
P O T C P S Sv
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija