Komercdarbībai sniegtā un plānotā atbalsta uzraudzību saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta nosacījumiem, kā arī citiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, veic Eiropas Komisija - ES administratīvā institūcija, kas ir atbildīga par konkurences politikas piemērošanu un attīstību Eiropas Kopienas interesēs.

 

Savukārt Finanšu ministrijai kā nacionālajai atbalsta uzraudzības institūcijai ir šādas funkcijas:

  1. veikt plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu pieteikumu sākotnējo izvērtēšanu. Šis nosacījums attiecas arī uz plānotajiem grozījumiem esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos; 
  2. nosūtīt Eiropas Komisijai pieteikumus par plānotajām atbalsta programmām vai individuālajiem atbalsta projektiem, kā arī par plānotajiem grozījumiem esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos. 

    Tā kā kopš 2006.gada 1.janvāra jauna atbalsta paziņojumi Eiropas Komisijai ir nosūtāmi tikai elektroniski, kā arī visa sarakste starp Eiropas Komisiju un Dalībvalstīm par paziņotajiem atbalsta pasākumiem notiek elektroniski, tagad Finanšu ministrija veic informācijas starp iesaistītajām institūcijām un Eiropas Komisiju aprites nodrošināšanas funkciju (saistībā ar informāciju par Eiropas Komisijas Konkurences direktorāta organizētajām komercdarbības atbalsta ekspertu sanāksmēm; jautājumiem par Latvijas pieteiktajām atbalsta programmām un individuālajiem atbalsta projektiem, kā arī EK iesniegtajām sūdzībām; vēstulēm par dažādiem jautājumiem komercdarbības atbalsta kontroles jomā).  Savukārt atbalsta pasākumu paziņošanu un kopsavilkuma informācijas par atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar t.s. izņēmuma regulām, nosūtīšanu Eiropas Komisijai tagad veic attiecīgās nozaru ministrijas, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo atbalsta paziņojumu elektronisko sistēmu - SANI.
     
  3. gatavot ikgadējo pārskatu par komercdarbībai sniegto atbalstu.

Ir jāatzīmē, ka Finanšu ministrijas kompetence komercdarbības atbalsta kontroles jomā neaptver tos gadījumus, kad atbalsts tiek plānots vai sniegts darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecības produktiem, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 1.pielikumā, ar zivsaimniecības produktiem, kā arī mežsaimniecībai, izņemot Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktos gadījumus.