Aug Jul 2020 Aug Sep
P O T C P S Sv
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Revīzijas konsultatīvā padome 28/06/2018

Revīzijas konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt revīzijas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu.

Revīzijas konsultatīvā padome izskata Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (LZRA) sagatavotos dokumentus par zvērinātu revidentu pretendentu eksamināciju un sertificēšanu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanu, zvērinātu revidentu kvalifikācijas uzturēšanu un profesionālās darbības kvalitātes kontroli, kā arī par Latvijā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem un ētikas nostādnēm un sniedz ieteikumus LZRA to pilnveidošanai, vienlaikus informējot arī Finanšu ministriju par Revīzijas konsultatīvās padomes sniegtajiem ieteikumiem. Revīzijas konsultatīvajai padomei ir tiesības sniegt priekšlikumus Finanšu ministrijai par nepieciešamajiem grozījumiem revīzijas jomu reglamentējošos normatīvajos aktos.

Revīzijas konsultatīvās padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, LZRA, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas, Akciju sabiedrības “Nasdaq Riga”, Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Latvijas Darba devēju konfederācijas un kādas no Latvijas augstskolām.

Revīzijas konsultatīvās padomes locekļu personālsastāvu apstiprina finanšu ministrs.

 

Revīzijas konsultatīvās padomes sekretariāta kontaktinformācija:

Finanšu ministrija
Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļa
Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919
tālr.67083805
e-pasts: revkom@fm.gov.lv

 

Padomes sastāvs

Padomes priekšsēdētājs 
Andrejs Ponomarjovs – Akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” pārstāvis, SIA „NEXIA AUDIT ADVICE” valdes priekšsēdētājs

Padomes priekšsēdētāja vietniece
Sarmīte Glāzere – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Regulējošo prasību daļas galvenā metodikas eksperte

Padomes locekļi
Lilita Bērziņa – Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve, SIA “Numeri” valdes locekle
Ingars Eriņš – Rīgas Tehniskās universitātes finanšu prorektors
Aija Kļavinska – Ārvalstu investoru padomes Latvijā nodokļu darba grupas vadītāja
Kristīne Greitāne – Tieslietu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore
Aija Punāne – Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāve, zvērināta revidente
Dace Šodnaka – Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktores vietniece, Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļas vadītāja
Ņina Vasiļevska – Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle

 

Padomes sēžu protokoli

2018. gads

10.05.2018.

 

2017. gads

25.10.2017.
30.01.2017.

 

2015. gads

10.12.2015.
20.01.2015.

 

2014. gads

08.01.2014.
09.07.2014.

 

2013. gads

27.03.2013.

 

2012. gads

03.08.2012.

 

2011. gads

17.03.2011.
26.05.2011.
09.09.2011.
23.11.2011.

 

2010. gads

01.10.2010.

 

2009. gads

02.07.2009.
30.11.2009.

 

 

 

“Ministru kabineta noteikumi Nr.967
Rīgā 2008.gada 25.novembrī (prot. Nr.83 8.§)

Revīzijas konsultatīvās padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma “Par zvērinātiem revidentiem” 37.2 panta pirmo un trešo daļu

Vispārīgie jautājumi

1. Revīzijas konsultatīvā padome (turpmāk – padome) ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai veicinātu revīzijas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu.

2. Padomes uzdevumi un tiesības ir noteiktas likumā “Par zvērinātiem revidentiem”.

 

II. Padomes darba organizācija

3. Padome no padomes locekļu vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un padomes priekšsēdētāja vietnieku. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pilnvarotais padomes loceklis nevar būt padomes priekšsēdētājs vai padomes priekšsēdētāja vietnieks.

4. Padomes priekšsēdētājs:

4.1. vada padomes darbu;

4.2. sasauc padomes sēdes un apstiprina to darba kārtību;

4.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi.

5. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic padomes priekšsēdētāja vietnieks.

6. Padomes locekļa pienākums ir piedalīties padomes sēdēs un lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā.

 

III. Padomes sēdes

7. Padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes gadā. Pēc tam, kad Ministru kabinets apstiprinājis padomes sastāvu, finanšu ministrs sasauc padomes pirmo sēdi.

8. Par padomes sēdes norises laiku un vietu padomes sēdes dalībniekiem paziņo vismaz 10 darbdienas pirms padomes sēdes. Padomes sēdes darba kārtību padomes sēdes dalībniekiem nosūta elektroniski ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms padomes sēdes.

9. Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties padomes priekšsēdētāja uzaicinātas personas.

10. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no visiem padomes locekļiem.

11. Padome lēmumus pieņem ar klāt­esošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

12. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

13. Padomes sēdes protokolē padomes sekretārs. Padomes sekretārs nav padomes loceklis.

14. Padomes sēdes protokolā norāda sēdes dalībniekus, darba kārtības jautājumus, personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu, viņu izteikto viedokli un padomes pieņemtos lēmumus.

15. Padomes sekretariāta funkcijas nodrošina Finanšu ministrija.

16. Padomes sekretariātam ir šādi uzdevumi:

16.1. sagatavot iesniegtos dokumentus izskatīšanai padomes sēdē;

16.2. paziņot padomes sēdes dalībniekiem sēžu norises laiku un vietu;

16.3. nodrošināt padomes sēžu norisi, reģistrēt padomes sēdes dalībniekus (padomes locekļus un pieaicinātās personas), protokolēt padomes sēžu gaitu;

16.4. piecu darbdienu laikā pēc padomes sēdes sagatavot un elektroniski nosūtīt sēdes dalībniekiem saskaņošanai padomes sēdes protokola projektu;

16.5. nodrošināt informācijas apriti starp padomes locekļiem un Finanšu ministriju par padomes pieņemtajiem lēmumiem.

17. Padomes sēdes dalībnieks piecu darbdienu laikā pēc protokola projekta saņemšanas elektroniski to saskaņo vai izdara protokola projektā atbilstošus precizējumus un nosūta tos padomes sekretariātam. Ja minētajā termiņā attiecīgās darbības nav veiktas, protokola projekts uzskatāms par saskaņotu.

18. Padomes sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs.

19. Padomes sēdes protokolus, ciktāl tos neierobežo Informācijas atklātības likums un Fizisko personu datu aizsardzības likums, ievieto Finanšu ministrijas mājaslapā internetā.

20. Apkopoto informāciju par padomes darbību, ciktāl to neierobežo Informācijas atklātības likums un Fizisko personu datu aizsardzības likums, ievieto Finanšu ministrijas mājaslapā internetā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Aug Jul 2020 Aug Sep
P O T C P S Sv
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija