Sep Aug 2020 Sep Oct
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Padziļinātās sadarbības programmas attīstība 07/01/2019

Padziļinātās sadarbības programmas darbības attīstība

2018. gada 22. maijā, Ministru kabinetā izskatīts un atbalstīts Finanšu ministrijas sagatavotais konceptuālais ziņojums par Padziļinātās sadarbības programmas darbību un tās attīstības modeli. Ziņojumā izvērtēta iespēja paplašināt Padziļinātās sadarbības programmas priekšrocību klāstu un ieviest vienkāršotu administratīvo procesu, tādējādi piesaistot aizvien plašāku komersantu loku.

Piedāvātais risinājums paredz paplašināt sadarbības programmu, vēršot to arī uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Turklāt plānots mainīt procesu uzņēmuma iekļaušanai programmā un piemērojamos kritērijus, kā arī pārskatīt piedāvātās priekšrocības atbilstoši programmas līmenim. Piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta individuālo konsultāciju sniegšana, ātrāka pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksa, iedzīvotāju ienākumu nodokļa paātrināta atmaksa programmas dalībnieka darbiniekiem un citi ieguvumi.

Programmas dalībniekus paredzēts segmentēt trijos līmeņos, piedāvājot priekšrocības pēc noteiktiem principiem un vienlaikus nodrošinot vienkāršotāku administrēšanas un uzraudzības procesu. Pirmajā izvērtēšanas gadā programmas dalībniekus plānots iekļaut attiecīgajā līmenī atbilstoši izvērtēšanas kritērijiem, neievērojot principu, ka jāiziet visi līmeņi. Uzņēmuma atlase un iekļaušana attiecīgajā Padziļinātā sadarbības programmas līmenī tiks nodrošināta automātiski, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta datiem.

Plānots, ka pirmajā “Bronzas” līmenī varētu tikt iekļauti ap 2000 nodokļu maksātāju, kuri ir pierādījuši, ka veic godīgu nodokļu nomaksu, ir atbildīgi uzņēmēji un priekšzīmīga sadarbība ar valsts iestādēm ir būtiska uzņēmējdarbības prioritāte. Pēc gada šī līmeņa uzņēmumam ir iespēja tikt iekļautam “Sudraba” līmenī, kas pierāda uzņēmuma mērķtiecīgo darbību, īstenojot efektīvus iekšējos procesus, ar kuriem identificētu, vadītu un novērstu darījumu, atbilstības un grāmatvedības uzskaites riskus.

Paredzēts, ka “Zelta” līmenī varētu iekļaut apmēram 75 jau esošos programmas dalībniekus, kā arī šajā līmenī varētu tikt iekļauti uzņēmumi pēc vismaz divu gadu atrašanās “Sudraba” līmenī. “Zelta” līmenī esošie uzņēmumi ir atklāti un caurskatāmi  visos būtiskākajos ilgtspējas aspektos un tiecas paplašināt un pielāgot savus risku vadības procesus, iekļaujot tajos būtiskākos korporatīvās atbildības aspektus.

Dalībnieku saraksta pārskatīšanu un jaunu dalībnieku pievienošanu programmai pārraudzīs Valsts ieņēmumu dienests. Dalībnieku atbilstību turpmākai dalībai programmā vērtēs ne retāk kā reizi ceturksnī, pamatojoties uz VID datiem. Jauni dalībnieki programmā tiks iekļauti katru gadu no 1. janvāra.

Lai paplašinātu Padziļinātās sadarbības programmas darbību un vienlaikus sekmētu godprātīgu uzņēmēju motivēšanu valsts pārvaldes iestādēm atbilstoši kompetencei jāizvērtē iespējas piedāvāt uzņēmumiem papildu priekšrocības.

Konceptuālais ziņojums un rīkojuma projekts skatāms MK mājaslapā.

 

Sākot ar 2012. gada 1. jūliju ir uzsākta Padziļinātās sadarbības programmas (turpmāk- programma) darbība atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 459 „Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību”. Programmas mērķis ir veicināt ciešāku un efektīvāku sadarbību starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju, mazinot administratīvo slogu.

Nodokļu maksātājam, kas vēlas piedalīties programmā, jāiesniedz elektroniski pieteikums dalībai programmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmu.

 

Statusa piešķiršana

Lai nodokļu maksātājs tiktu uzņemts programmā un iegūtu programmas dalībnieka statusu (turpmāk – dalībnieks), tam jāatbilst šādiem pamatkritērijiem:

 • nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150 eiro;
 • pēdējo trīs gadu laikā nav sodīts par nodokļu darba tiesību vai darba tiesību normu pārkāpumiem (budžetā maksājama summa pārsniedz 6 % no nodokļu maksātāja attiecīgā gada apgrozījuma);
 • saistībā ar nodokļu maksātāja darbību tā valdes vai padomes loceklis nav sodīts administratīvi, izņemot, ja sods ir brīdinājums vai nepārsniedz 360 eiro par individuālu pārkāpumu un sodu kopsumma gadā nepārsniedz 1100 eiro;
 • nav veikti darījumi virs 1500 eiro ar nodokļu maksātāju, kuram VID apturēja saimniecisko darbību, izņemot, ja VID atļāvis pabeigt darījumu;
 • darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma iesniegšanai ir lielāki par 100 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem attiecīgajā tautsaimniecības nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim valstī minētajā periodā un nav mazāki par darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī pēc Centrālās statistikas pārvaldes  datiem (kritēriju var neņemt vērā, ja to neizpilde saistīta ar objektīviem apstākļiem, piemēram, reģionālās atalgojuma atšķirības vai nepilna laika darba ņēmēju nodarbināšana). Šajā gadījumā nodokļu maksātājs nodrošina pierādījumus objektīvo apstākļu esamībai;
 • nodokļu maksātājs ir ieviesis iekšējo nodokļu risku vadības un kontroles sistēmu (kritērijs netiek ņemts vērā 12 mēnešus no Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību” spēkā stāšanās).

 

Vienlaikus nodokļu maksātājam jāatbilst arī šādiem kritērijiem:

 • saimnieciskā darbība tiek veikta ilgāk nekā trīs pilnus pārskata gadus;
 • saistību īpatsvars bilancē nepārsniedz vidējo rādītāju nozarē;
 • kopējais likviditātes rādītājs nav zemāks par 1;
 • apgrozījuma rentabilitātes rādītājs nav zemāks par vidējo nozarē

Minētie rādītāji var netikt ņemti vērā, ja saimnieciskā darbība veikta vismaz gadu, ir laikus iesniedzis gada pārskatu par iepriekšējo pārskata periodu, kā arī ja minēto prasību neizpilde ir saistīta ar objektīviem iemesliem (piemēram, pēdējo triju gadu laikā ir veikti ieguldījumi pamatlīdzekļos vai nemateriālajos ieguldījumos, kas tiek izmantoti pamatdarbības nodrošināšanai) un neliecina par nodokļu maksātāja finansiālo nestabilitāti:

 • pēdējo 3 pārskata gadu vidējais neto apgrozījums ir ne mazāk kā 4 200 000 eiro;
 • pēdējos 3 pārskata gados vidēji gadā samaksāto nodokļu kopsumma ir lielāka par 710 000 eiro (kritēriju var neņemt vērā, ja tā neizpilde ir saistīta ar objektīviem apstākļiem, piemēram, nozares specifika, orientācija uz eksportu);
 • vidējais darbinieku skaits pēdējos 6 mēnešos ir vismaz 25.

Ja nodokļu maksātājs atbilst visiem kritērijiem, Finanšu ministrija pieņem lēmumu par nodokļu maksātāja iekļaušanu programmā, kas tiek paziņots uz nodokļu maksātāja pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Pieteikums dalībai Padziļinātās sadarbības programmā

 

Statusa atņemšana

Programmas dalībnieks tiek izslēgts no programmas bez brīdinājuma, ja pēc iekļaušanas programmā:

 • tam ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • nodokļu maksātājs ir veicis darījumu vai darījumus, kuru kopējā summa pārsniedz 1500 eiro, ar tādu nodokļu maksātāju, kuram saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām„ Valsts ieņēmumu dienests ir apturējis saimniecisko darbību, par ko izdarīts attiecīgs ieraksts Uzņēmuma reģistra vestajā reģistrā vai arī informācija publicēta Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā, izņemot gadījumu, kad Valsts ieņēmumu dienests ir atļāvis pabeigt darījumu, arī izpildīt maksājumu saistības;
 • nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis saistībā ar nodokļu maksātāja darbību ir atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par krāpšanu, kontrabandu, neatļautām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm vai citām vērtībām, uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez atļaujas (licences), izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
 • nodokļu maksātājs ir sodīts par nodokļu normatīvo aktu pārkāpumu, saistībā ar kuru valsts budžetā iemaksājamās summas (soda naudas, nodokļu uzrēķini, utt.) pārsniedz sešus procentus no nodokļu maksātāja iepriekšējā pārskata gada apgrozījuma;
 • nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz nodokļu maksātāja nodokļu saistībām vai par darba tiesisko attiecību vai darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 360 eiro un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz 1100 eiro.

Programmas dalībniekam tiek izteikts brīdinājums, ja tas neatbilst šādiem kritērijiem:

 • ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150 eiro;
 • darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma iesniegšanai ir lielāki par 100 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem attiecīgajā tautsaimniecības nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim valstī minētajā periodā un nav mazāki par darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī pēc Centrālās statistikas pārvaldes  datiem;
 • saistību īpatsvars bilancē pārsniedz vidējo rādītāju nozarē;
 • kopējais likviditātes rādītājs ir zemāks par 1;
 • apgrozījuma rentabilitātes rādītājs ir zemāks par vidējo nozarē.

Ja programmas dalībnieks 30 dienu laikā pēc brīdinājuma izteikšanas  nav novērsis neatbilstības programmai, Finanšu ministrija pieņem lēmumu par programmas dalībnieka statusa atņemšanu.

 

Priekšrocības

Programmā iekļautajam nodokļu maksātājam (programmas dalībniekam) ir šādas priekšrocības:

 • pievienotās vērtības nodokļa atmaksa piecu darba dienu laikā pēc deklarācijas saņemšanas termiņa;
 • individuāls Valsts ieņēmumu dienesta konsultants;
 • Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā pieejama informācija par nodokļu un informatīvajās deklarācijās norādīto datu neatbilstību Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajai informācijai;
 • atbilžu sniegšana uz iesniegumiem (izņemot uzziņas) 14 dienu laikā, u.c.

Konsultācijas par Padziļinātās sadarbības programmas darbību var saņemt, zvanot uz tālruņa numuru 67083894.

VID rīkojums par priekšrocībām nodokļu maksātājiem, kuri iekļauti Padziļinātās sadarbības programmā.

Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku reģistrs

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Sep Aug 2020 Sep Oct
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija