Nov Oct Novembris 2020 Nov Dec
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 16.09.2020

Detalizēta informācija par uzņēmumu ienākuma nodokļa normām

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums paredz UIN samaksu pelņas sadales brīdī (tai skaitā nosacītās sadales brīdī).

Nodokļa maksātāji

 1. Saimnieciskās darbības veicēji:

a) iekšzemes uzņēmumi;

b) no valsts budžeta finansētas institūcijas, kuru ienākumi no saimnieciskās darbības netiek paredzēti valsts budžetā;

c) no pašvaldības budžeta finansētas institūcijas, kuras gūst ienākumus no saimnieciskās darbības un kuru ienākumi no saimnieciskās darbības netiek paredzēti pašvaldības budžetā;

2. ārvalstu komercsabiedrības un citas personas, kas gūst ieņēmumus Latvijā (turpmāk — nerezidenti);

3. nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības.

UIN likmes un galvenie principi

Nodokļa maksātāja gūtā peļņa netiek aplikta ar UIN līdz tās sadalīšanai. UIN 20% apmērā tiek maksāts no sadalītās peļņas (aprēķinātajām dividendēm, dividendēm pielīdzinātajām izmaksām un  nosacītajām, dividendēm ) un nosacīti sadalītās peļņas (ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi u.c.).

UIN likmi 20 % apmērā piemēro bruto summai, jeb 20/80 no neto izmaksas, t.i., ar UIN apliekamā bāze ir jādala ar koeficientu 0,8. Savukārt,  dividenžu saņēmējs- fiziskā persona no minētajām dividendēm iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijā nemaksā.

UIN likmes maksājumiem nerezidentiem

UIN jāietur no šādiem veiktajiem maksājumiem nerezidentiem:

 • atlīdzības par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem – 20% likme;
 • atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu- 3% likme;
 • maksājumiem* juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās – 20% likme.

* Jebkāda veida maksājumi, t.sk., dividendes, procentu maksājumi, samaksa par intelektuālo īpašumu, izņemot samaksu par preču piegādēm (ja tās atbilst tirgus vērtībai) un publiskiem vērtspapīriem.

Tonnāžas nodokļa maksātāji

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums paredz īpašu nodokļa maksāšanas režīmu – tonnāžas nodokli, kurš pēc būtības pārņemts no likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”. Tonnāžas nodokli  var izvēlēties maksāt komercsabiedrība, kura izmanto kuģus starptautiskajos pārvadājumos vai ar to saistītās darbībās un kurai Valsts ieņēmumu dienests piešķīris tonnāžas nodokļa maksātāja statusu.   

Taksācijas periods

Taksācijas periods ir kalendārais mēnesis. Taksācijas perioda deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz nākošā mēneša 20.datumam, ja :

 • tiek aprēķinātas dividendes;
 • tiek veiktas dividendēm pielīdzinātas izmaksas;
 • tiek izmaksātas nosacītās dividendes;
 • tiek veikti ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi;
 • tiek izmaksāta likvidācijas kvota.

Pārējos ar UIN apliekamos objektus, kuri rodas pārskata gadā,  iekļauj ar nodokli apliekamajā bāzē pārskata gada pēdējā taksācijas periodā, un deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz 20.datumam pēc mēneša, kurā beidzas pārskata gads.

UIN apliekamā bāzē iekļaujamie un ar UIN apliekamie objekti

UIN režīms tiek piemērots sadalītai peļņai un nosacīti sadalītai peļņai.

Sadalītā peļņa, ietver:

 • aprēķinātās dividendes, t.sk. ārkārtas dividendes;
 • dividendēm pielīdzināmas izmaksas;
 • nosacītās dividendes (peļas daļa, par kuru tika palielināts pamatkapitāls (UIN netika ieturēts) un kura tiek izņemta, samazinot pamatkapitālu).

Nosacīti sadalītā peļņa, kas ietver:

 • ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas (t.sk., reprezentācijas izmaksas un personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas, kas kopumā pārsniedz 5% apmēru no bruto darba samaksas);
 • nedrošos debitoru parādus;
 • palielinātus procentu maksājumus;
 • aizdevumus saistītām personām;
 • transferta cenu korekcijas (darījumi ar saistītām personām, kas neatbilst tirgus cenai);
 • pastāvīgo pārstāvniecību darbiniekiem vai valdes locekļiem piešķirtos labumus;
 • likvidācijas kvotu.

Atvieglojumi ziedotājiem - 3 paralēlas alternatīvas

Vēstule "Par atbalstu ziedotājiem"

Nodokļa maksātājs, kas veicis ziedojumu sabiedriskā labuma organizācijai, budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, ir tiesīgs:

 • neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas; vai
 • neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksātas VSAOI; vai
 • samazināt taksācijas periodā aprēķināto UIN,  par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm, par 75% no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20 %  no  UIN summas par aprēķinātajām dividendēm.
  • Saeimā 23.05.2019. ir pieņemti grozījumi Likumā, kas paredz  palielināt atvieglojuma ziedojumiem SLO intensitāti tā, ka laika posmā no 2020.gada līdz 2022.gadam uzņēmumi, kas ziedo SLO, varēs samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm maksājamo UIN par 85 % no ziedotās summas, vienlaicīgi nepārsniedzot 30 % no aprēķinātās UIN summas par minētajām dividendēm (līdz 2019. gadam kritēriji 75% un 20%).

Ierobežojumi - nodokļa atvieglojumu nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 • ziedojums veikts ar ziedotāju saistītai personai;
 • ziedojums veikts ar atlīdzības raksturu;
 • ja ir nodokļa parāds;

Par ziedojumu ar pretpienākumu neuzskata ziedojumu veicēja nosaukuma (arī uzņēmuma zīmola) iekļaušanu ziedotāju sarakstā, ja katra atsevišķa ziedotāja nosaukuma (arī uzņēmuma zīmola) izvietojums nepārsniedz 1/20 no teksta laukuma.

 

! Saeimā 23.05.2019. ir pieņemti grozījumi Likumā, kas paredz  palielināt atvieglojuma ziedojumiem SLO intensitāti tā, ka laika posmā no 2020.gada līdz 2022.gadam uzņēmumi, kas ziedo SLO, varēs samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm maksājamo UIN par 85 % no ziedotās summas, vienlaicīgi nepārsniedzot 30 % no aprēķinātās UIN summas par minētajām dividendēm (līdz 2019. gadam kritēriji 75% un 20%).

 

Pārejas periods

Ar UIN apliekamo bāzi par aprēķinātajām dividendēm ir tiesības samazināt par peļņas daļu, kas uzrādīta uzņēmuma bilancē uz 2017.gada 31.decembri, t.i., aprēķinātās dividendes atkārtoti neapliek ar UIN .

Nodokļa maksātājam ir tiesības atkārtoti nepiemērot UIN arī attiecībā uz uzkrājumiem, kuri uzrādīti bilancē uz 2017.gada 31.decembri, norakstītajiem debitoru parādiem, kuri radušies līdz 2017.gada 31.decembrim.

Nodokļa maksātājam ir tiesības samazināt par dividendēm aprēķināto UIN arī par zaudējumu summu, ka netika segta 2017.gadā (15% apmērā no zaudējumu summas, bet ne vairāk kā 50% apmērā no UIN, kas aprēķināts par dividendēm un ne ilgāk kā 5 pārskata gadus).

Tiek saglabāta iespēja pabeigt izmantot UIN atlaidi par atbalstāmo investīciju projektiem (nodokļa maksātājiem, kuriem atlaide piešķirta saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 17.panta normām) un iespēja izmantot UIN atlaidi, kas piešķirta saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" normām.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumi Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi”

Noteikumi paredz:

 1. likumā lietoto terminu skaidrojumu;
 2. ar nodokli apliekamās bāzes ierobežojumus un citus nosacījumus, kuri konkrētā situācijā ietekmē nodokļa bāzes apmēru;
 3. īpašus nosacījumus ar nodokli apliekamā objekta noteikšanai iekšzemes uzņēmumiem, nerezidentu pastāvīgajām pārstāvniecībām, ja tās veic darījumus ar personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās;
 4. procedūras, lai maksājumus, ko Latvijas iekšzemes uzņēmums vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība izmaksā personai, kura atrodas, ir izveidota vai nodibināta zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, atbrīvotu no nodokļa ieturēšanas;
 5. darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanai izmantojamās metodes un kārtību, ja darījums noticis starp saistītām personām;
 6. likuma normu praktiskās piemērošanas ilustrācijai nepieciešamos piemērus;
 7. nodokļa maksātāja reorganizācijas gadījumā —nodokļa piemērošanas kārtību;
 8. pārskata formu un iesniegšanas kārtību par nerezidenta gūto ienākumu Latvijā;
 9. kārtību un termiņus, kādos nodokļa maksātājs sniedz Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) informāciju par nerezidentiem izmaksātajām summām, kā arī ieturēto nodokli;
 10. informācijas sniegšanas kārtību par ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu saņemtajām dividendēm vai dividendēm pielīdzinātu ienākumu, par kuru ir tiesības samazināt ieguldītāja ar UIN apliekamo bāzi;
 11. kārtību, kādā kredītiestāde ar UIN apliekamajā bāzē neietver aizdevumus, kurus tā izsniedz, pamatojoties uz vispārējiem kreditēšanas nosacījumiem, vai kuri izriet no kredītiestāžu darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Noteikumi nosaka to informāciju,  kura ir nepieciešama uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanai un administrēšanai saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, tai skaitā informāciju par peļņas sadali un citiem izdevumiem, kuri nodokļa maksātājam bijuši taksācijas periodā un pārskata gadā, informāciju, kas nepieciešama nodokļa atvieglojumu aprēķināšanai u.tml.   Nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu noteikumu projekts neapstiprina, jo to neparedz Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 17.panta pirmajā daļā noteiktais deleģējums. Nodokļa maksātāji uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju aizpilda un iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā, tādējādi deklarācija ir izstrādāta un pieejama aizpildīšanai tikai elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumam,  taksācijas periods ir viens mēnesis un nodokļa maksātāji  deklarāciju sniedz reizi mēnesī, ja tiem attiecīgajā mēnesī veidojas ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekams objekts.

Noteikumi par UIN deklarācijā iekļaujamo informāciju

UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtības noteikumi nosaka UIN deklarācijā iekļaujamo informāciju, kura ir nepieciešama UIN aprēķināšanai un administrēšanai saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, tai skaitā informāciju par peļņas sadali un citiem izdevumiem, kuri nodokļa maksātājam bijuši taksācijas periodā un pārskata gadā, informāciju, kas nepieciešama nodokļa atvieglojumu aprēķināšanai u.tml. Nodokļa maksātāji UIN deklarāciju aizpilda un iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām

Noteikumu mērķis un būtība

 • Noteikt zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu ar mērķi novērst nodokļu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas iespējas.
 • Izstrādātais saraksts, tāpat kā līdz šim, tiks izmantots tikai, lai piemērotu nacionālos normatīvos aktus, tādējādi nodrošina ļaunprātīgas nodokļu sistēmas izmantošanas novēršanu un kalpo kā kritērijs Finanšu un kapitāla tirgus komisijai izstrādājot tās kompetences jomu regulējošos nacionālos normatīvos aktus, lai identificētu vai klients ir uzskatāms par augsta riska klientu.
 • Lai arī sarakstā ietvertas 25 jurisdikcijas, tomēr, atbilstoši Noteikumu 2.punktā noteiktajam, 7 jurisdikcija vairs nav uzskatāmas par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm (skatīt sarakstus zemāk).
 • Ņemot vērā, ka informācijas apmaiņa nodokļu jomā ir atzīta par vienu no ļoti svarīgiem un efektīviem instrumentiem cīņai pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, un ir svarīgs nosacījums efektīvai sadarbībai valstu starpā, kas nodrošina atbilstošu un korektu nodokļa uzlikšanas režīmu, tad sarakstā ietvertas tās jurisdikcijas ar kurām nav juridiska pamata veikt informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma.
 • Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstā netiek iekļautas tās jurisdikcijas ar kurām Latvijai ir juridisks pamats veikt informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma, kas atbilst Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Globālā foruma par caurskatāmību un informācijas apmaiņu nodokļu jomā izstrādātajam starptautiskajam standartam caurskatāmības un informācijas apmaiņas jomā.

Noteikumos saglabāta līdzšinējā norma, kas paredzēja, ka konkrēta jurisdikcijas vairs nav uzskatāmas par beznodokļu vai zemu nodokļu valstīm vai teritorijām, ja tiek noslēgts un tiek uzsākta starptautiska līguma, kas paredz informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma, piemērošana.

Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju aktuālais saraksts

Jurisdikciju sarakts attiecībā uz kurām tiek piemērots īpašais nodokļu piemērošanas režīms (aktuālā informācija uz 2020.gada 28.augustu):

Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju aktuālais sarakst.

2.2. Amerikas Savienoto Valstu Virdžīnu salas

2.7. Džibutijas Republika

2.10. Guama (Amerikas Savienotās Valstis)

2.12. Jaunkaledonija (Francijas Republika)

2.13. Jordānijas Hāšimītu Karaliste

2.14. Kenijas Republika

2.15.  Libērijas Republika

2.17. Maldīvijas Republika

2.18. Santomes un Prinsipi Demokrātiskā Republika

2.19. Senpjēra un Mikelona (Francijas Republika)

2.20. Svētās Helēnas sala (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste)

2.21. Taiti (Franču Polinēzija)

2.22. Tongas Karaliste

2.24. Venecuēlas Republika

2.25. Zanzibāras sala (Tanzānijas Apvienotā Republika)

Vairs nav uzskatāmas par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām

Tā kā turpmāk uzskaitītās Jurisdikcijas ir uzsākušas ESAO Konvencijas par administratīvo sadarbību piemērošanu, tās vairs nav uzskatāmas par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm  un teritorijām:

Vairs nav uzskatāmas par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām

izslēgšanas datums

Nav saraksts LV

01.02.2019

Antigva un Barbuda

01.08.2018

Bahamu salu Sadraudzība

01.09.2018

Bahreinas Valsts

01.07.2019. Bruneja Darusalama
01.08.2019 Dominikas Sadraudzība
01.12.2019 Ekvadoras Republika

01.09.2018

Grenāda

01.03.2019

Jamaika

01.09.2018

Makao (Ķīnas Tautas Republika)

01.12.2018

Vanuatu Republika

 

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Nov Oct Novembris 2020 Nov Dec
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija