Jan Dec 2020 Jan Feb
P O T C P S Sv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

UIN normas, zaudē spēku 31.12.2017. 07.03.2019

Atvieglojumi 

 • Par ieguldījumiem jaunajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās

Ja taksācijas periods sākas 2010.-2020.gadā, pirms taksācijas perioda nolietojuma summas aprēķināšanas katras jaunas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas iegādes vērtību vai izveidošanas vērtību tajā taksācijas periodā, kurā attiecīgā iekārta iegādāta vai izveidota, palielina, reizinot to ar koeficientu 1,5.

 • Par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā (spēkā no 2014.gada 1.jūlija)

Pētniecības un attīstības izdevumiem (darba algas fondam un pētījumu izmaksām no zinātniskajiem institūtiem) piemēro palielinošu koeficientu 3, ja ievēroti likuma noteiktās prasības.

 • Kuģu nozarei

Kuģošanas uzņēmumi, ja tie atbilst likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktiem kritērijiem, var izvēlēties kārtību, atbilstoši kurai tiek maksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis, t.i., nodokļa maksātājs var maksāt nodokli likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktajā vispārējā kārtībā vai arī iegūt tonnāžas nodokļa maksātāja statusu un maksāt tonnāžas nodokli par to uzņēmuma peļņas daļu, kas tieši attiecināma uz starptautiskajos pārvadājumos izmantotajiem kuģiem. Tonnāžas nodokļa objekts tiek noteikta pēc īpašas formulas par katru starptautiskajos pārvadājumos izmantoto kuģi. Atbilstoši formulai kuģa neto tonnāža tiek reizināta ar dienu skaitu kalendāra gada laikā, kurā kuģis tiek izmantots, un īpašu koeficientu, kas atkarīgs no kuģa neto tonnāžas.

 • Pamatlīdzekļu aizstāšanas gadījumā

Ar nodokli neapliek ienākumu no pamatlīdzekļa atsavināšanas, ja tā vietā 12 mēnešu laikā iegādājas līdzīgu pamatlīdzekli.

 • Par izveidotām darba vietām cilvēkiem ar invaliditāti

Ar nodokli apliekamais ienākums 2 reizes tiek samazināts par izmaksām, kas rodas, lai radītu speciālu jaunu darba vietu darbiniekam ar invaliditāti.

 • Lauksaimniecībai

Nosakot apliekamo ienākumu, to var samazināt par summām, kas izmaksātas subsīdiju veidā kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai (spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim).

 • Par banku veidotajiem uzkrājumiem

Ar nodokli apliekamo ienākumu bankām un krājaizdevumu sabiedrībām nepalielina par to atskaitījumu summu, par kādu taksācijas periodā atzīti izdevumi debitoru parādiem paredzētajiem uzkrājumiem, un nesamazina par summu, par kādu taksācijas periodā tiek samazināti izveidotie uzkrājumi (apvērsti iepriekšējos taksācijas periodos atzītie izdevumi) debitoru parādiem saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajos noteikumos paredzēto uzkrājumu veidošanas kārtību.

 • Par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību rezervēm paredzētiem līdzekļiem
   
 • Par Attīstības finanšu institūcijas izveidotajiem uzkrājumiem

Ar nodokli apliekamo ienākumu Attīstības finanšu institūcija nepalielina par atskaitījumu summu, par kādu taksācijas periodā atzīti izdevumi debitoru parādiem paredzētajiem uzkrājumiem, un nesamazina par summu, par kādu taksācijas periodā tiek samazināti izveidotie uzkrājumi (apvērsti iepriekšējos taksācijas periodos atzītie izdevumi) debitoru parādiem.

 • Par ienākumu, kas gūts no akciju un kapitāla daļu atsavināšanas, izņemot zemu nodokļu vai beznodokļu valstu akciju un kapitāla daļu atsavināšanas; 
   
 • Par ienākumu, kas gūts no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru atsavināšanai; 
   
 • Par mācībās esošiem zemessargiem

Nosakot apliekamo ienākumu, nodokļa maksātāja peļņu samazina par summu, kādu darba devējs iztērējis mācībās esoša zemessarga aizvietotāja algošanai.​

 • Par augstskolu un koledžu ienākumu, kas gūts mācību procesa ietvaros

Ar nodokli netiek aplikts ienākums, kas gūts kā samaksa par apmācības nodrošināšanu profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības un augstākās izglītības programmas ietvaros, ieskaitot minētajiem mērķiem piešķirtos valsts budžeta līdzekļus (tai skaitā valsts budžeta transfertus).

 • Par ienākumu no neatkarīgu pētījumu veikšanas

Ar nodokli netiek aplikts ienākums, ko gūst augstskolas, koledžas un zinātniskās institūcijas no neatkarīgu pētījumu veikšanas nolūkā vairot zināšanas un izpratni, ja ievēroti šādi kritēriji:

a) pētījumu rezultāti tiek izplatīti mācību, publikāciju vai tehnoloģiju nodošanas veidā,

b) peļņa no pētniecības tiek atkārtoti investēta neatkarīgajā pētniecības darbā, tās rezultātu izplatīšanā vai studējošo apmācībā,

c) privāto augstskolu un koledžu gadījumā to kapitāldaļu turētājiem ir liegta iespēja izmantot priekšrocības attiecībā uz pētījumu kapacitāti vai tās radītajiem pētniecības rezultātiem.

Atlaides

Nodokļa maksātājs ir tiesīgs piemērot nodokļa atlaides šādos gadījumos:

 • par ārvalstīs samaksāto nodokli;
 • par ziedojumiem budžeta iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā, reģistrētai nevalstiskai organizācijai, kura darbojas Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas nosacījumiem pielīdzināmā statusā saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts normatīvajiem aktiem. Nodokli samazina 85 procentu apmērā no ziedotām summām, bet ne vairāk kā 20 % no uzņēmuma ienākuma nodokļa kopējās summas;
 • nodokļa maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību, tiek piemērota nodokļa atlaide 14,23 euro apmērā par katru lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru;
 • speciālo ekonomisko zonu kapitālsabiedrībām un brīvostu licencētajām kapitālsabiedrībām – atkarībā no veiktajiem ieguldījumiem, kas atbilst likumā „Par nodokļu un nodevu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”;
 • invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura, kā arī citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām pēc Ministru kabineta iesniegta un Saeimas apstiprināta saraksta tiek atbrīvotas no nodokļa maksāšanas, ja tās pārskaita minētajiem fondiem (programmām, organizācijām) summas, kuras ir lielākas par aprēķinātajām šā nodokļa summām;
 • uzņēmumu ienākuma nodoklis nav jāietur no nerezidentam veiktās atlīdzības par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu, ja tas vienlaicīgi ir uzskatāms par maksājumu par intelektuālo īpašumu;
 • ar uzņēmumu ienākuma nodokli netiek apliktas izmaksātās, kā arī saņemtās dividendes*;
 • ar uzņēmumu ienākuma nodokli netiek aplikti nerezidentam veiktie maksājumi par intelektuālo īpašumu un procentu maksājumi*;
 • par ieguldījumiem, kas veikti atbalstāmajās prioritārajās nozarēs:
  • uzņēmumu ienākuma nodokli var samazināt par summu, kas atbilst 25% no kopējās sākotnējās ilgtermiņa ieguldījumu summas no 10 miljoniem eiro līdz 50 miljoniem eiro, ja tie ir veikti atbalstāmajās prioritārajās nozarēs un par summu, kas atbilst 15 % no kopējās sākotnējās ilgtermiņa ieguldījumu summas daļai no 50 miljoniem eiro līdz 100 miljoniem eiro.
   Ja nodokļa maksātājs papildus saņem citu valsts atbalstu, vai nodokļa maksātājs, kura kopējā sākotnējā ilgtermiņa ieguldījumu summa pārsniedz 100 miljonus euro, vēlas saņemt nodokļa atlaidi arī ieguldījumu daļai, kas pārsniedz minēto summu, Ministru kabinets nosaka maksimāli pieļaujamo procentu, kādu drīkst sasniegt nodokļa atlaides summa attiecībā pret sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summu.

   ​Par prioritārajām nozarēm likuma izpratnē uzskata šādas nozares:
   1. pārtikas produktu ražošana (NACE C10);
   2. dzērienu ražošana (NACE C11);
   3. koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeļu ražošanu; salmu un pīto izstrādājumu ražošana (NACE C16); 
   4. ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana (NACE C20), izņemot sintētisko šķiedru ražošanu (NACE C20.6); 
   5. farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE C21); 
   6. gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana (NACE C22);
   7. metālu ražošana (NACE C24), izņemot tērauda rūpniecības produktu ražošanu, kuri noteikti Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 43.punktā;
   8. gatavo metālizstrādājumu ražošana (NACE C25), izņemot mašīnu un iekārtu, kā arī ieroču un munīcijas ražošanu (NACE C25.4);
   9. datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE C26);
   10. elektrisko iekārtu ražošana (NACE C27);
   11. citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (NACE C28);
   12. automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (NACE C29);
   13. citu transportlīdzekļu ražošana (NACE C30), izņemot kuģu un peldošo iekārtu būvi (NACE C30.11);
   14. mēbeļu ražošana (NACE C31);
   15. telekomunikācija (NACE J61);
   16. datorprogrammēšana un saistītās darbības (NACE J62), izņemot konsultēšanu datoru lietojuma jautājumos (NACE J62.02);
   17. uzglabāšanas un transporta palīgdarbības (NACE H52);
   18. tekstilizstrādājumu ražošana (NACE C13);
   19. apģērbu ražošana (NACE C14);
   20. ādas un ādas izstrādājumu ražošana (NACE C15);
   21. papīra un papīra izstrādājumu ražošana (NACE C17);
   22. poligrāfija un ierakstu reproducēšana (NACE C18);
   23. koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana (NACE C19);
   24. nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana (NACE C23);
   25. cita veida ražošana (NACE C32);
   26. iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (NACE C33).

* minētie pasākumi nav attiecināmi uz maksājumiem, kas veikti personai, kura atrodas, ir izveidota vai nodibināta zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana 

Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegtā kredītu gada vidējā svērtā procentu likme, kas aprēķināta, izmantojot monetāro finanšu iestāžu statistikas rādītājus, un nepieciešama likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 64panta piemērošanai ir pieejama Latvijas Bankas mājaslapā.

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Jan Dec 2020 Jan Feb
P O T C P S Sv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija