Sep Aug 2018 Sep Oct
P O T C P S Sv
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Sabiedrības līdzdalība par ES jautājumiem 23/01/2018

Lai veidotu Latvijas iedzīvotājiem un dažādām sociālajām grupām labvēlīgus lēmumus Eiropas Savienības (ES) līmenī par Finanšu ministrijas kompetencē esošiem ES tiesību aktiem, iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir iespēja sniegt par tiem komentārus un priekšlikumus, tādējādi piedaloties ES politikas plānošanas procesā.

Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienībā

Lai veidotu Latvijas iedzīvotājiem un dažādām sociālām grupām labvēlīgus lēmumus Eiropas Savienības (ES) līmenī par Finanšu ministrijas kompetencē esošiem ES tiesību aktiem, ministrija aicina iedzīvotājus un nevalstiskās organizācijas sniegt par tiem komentārus un priekšlikumus, tādējādi piedaloties ES politikas plānošanas procesā.

Lai atvieglotu nevalstiskā sektora darbu, Finanšu ministrijas mājas lapā ir norādīta saite uz attiecīgo ES tiesību aktu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš norāda laiku, līdz kuram nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citiem sociālajiem partneriem ir iespēja iesniegt komentārus un priekšlikumus. Tos elektroniski nosūtīt Finanšu ministrijai iespējams, izmantojot izvēlni "komentēt" vai arī sūtot vēstuli uz e-pasta adresi eslietas@fm.gov.lv

Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā ir nozīmīga politikas dokumenta izstrādes sastāvdaļa, kas nodrošina ES tiesību aktu vienkāršību, savstarpēju saskaņotību un caurskatāmību.

Eiropas Savienības institūcijas

Eiropas Savienības (ES) institūcijas: Eiropas KomisijaEiropas Savienības Ministru Padome un Eiropas Parlaments ir galvenie lēmumu pieņēmēji Eiropas Savienībā. ES valstu iedzīvotājiem ir plašas iespējas ietekmēt likumdevējus. Ietekmes veidi un ceļi ir atšķirīgi dažādām ES iestādēm atkarībā no to darbības īpatnībām - kā intereses tās pārstāv un kādi ir to galvenie uzdevumi ES.

Eiropas Savienības padomdevējinstitūcijas

Eiropas Savienības padomdevējinstitūcijas ir Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja.

Latviešu valoda ES institūcijās

Latvijai kļūstot par ES dalībvalsti, latviešu valoda ir kļuvusi par vienu no oficiālajām ES valodām. Eiropas Parlamenta sesijās un ES Padomes ministru sanāksmēs dalībvalstu pārstāvjiem ir tiesības uzstāties vienā no ES oficiālajām valodām. Uzstāšanos oficiālajās ES valodās tulko ES institūcijās nodarbinātie tulki. 

No 2004.gada 1.maija ikviens Latvijas iedzīvotājs sarakstē ar ES institūcijām var izmantot latviešu valodu, kā arī iepazīties ar ES līmenī pieņemtajiem lēmumiem un citiem oficiālajiem dokumentiem latviešu valodā.

Aktuālie Eiropas Komisijas priekšlikumi

ES POLITIKAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTU PROJEKTI
Sabiedrības līdzdalību ES politikas veidošanas procesā regulē MK 2009.gada 3.februāra noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos" un MK 2009.gada 3.februāra instrukcija Nr.4 "Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība", paredzot informācijas sniegšanu nevalstiskām organizācijām un sociālajiem partneriem, ievietojot informāciju par ES institūciju plānotajām iniciatīvām ministrijas mājaslapā.

Tiesību akta nosaukums Par priekšlikumu

Priekšlikumu
iesniegšanas
termiņš

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.novembra rīkojumā Nr.661 “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020 gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu.””

Finanšu ministrija ir izstrādājusi  Ministru kabineta rīkojuma “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.novembra rīkojumā Nr.661 “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu”” projektu, lai aktualizētu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas (turpmāk – uzraudzības komiteja) institucionālo sastāvu.  Grozījumi MK rīkojumā izstrādāti, pamatojoties uz ES fondu uzraudzības komitejas sekretariāta veikto rakstisko aptauju par turpmāko dalību uzraudzības komitejas sastāvā un aktuālo situāciju.

Anotācija

Rīkojums

Priekšlikumus par Ministru kabineta rīkojuma projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: evita.vamza@fm.gov.lv līdz 2018.gada  3.septembrim.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības noteikumi"

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2018.gada 12.jūlijā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu regulējumu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadībai grantu veidā 2014. – 2021. periodā, t.sk. projektu iesniegumu atlasei un iepriekš noteikto projektu novērtēšanai, valsts budžeta līdzekļu plānošanai, tehniskās palīdzības un divpusējās sadarbības fonda ieviešanai,  maksājumu veikšanai, iepirkumu dokumentācijas un norises pirmspārbaužu veikšanai, kā arī finanšu instrumentu kontrolei, uzraudzībai, neatbilstoši veikto līdzekļu atgūšanai, ievērojot donorvalstu noteikumu prasības.

 Anotācija

 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības noteikumi

 1. pielikums

 2. pielikums

 3. pielikums

 4. pielikums

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: jekaterina.kapilova@fm.gov.lv līdz 2018.gada 30.jūlijam.

Padomes 2010.gada 13.jūlija Direktīva, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz rēķinu piesūtīšanas noteikumiem

Eiropas Komisijas interneta vietnē ir ievietota informācija par iespēju no š.g. 13.jūnija līdz 20.septembrim piedalīties publiskajā apspriešanā par pievienotās vērtības nodokļa rēķinu piesūtīšanas noteikumiem.

Apspriešanās mērķis ir apkopot informāciju, lai novērtētu rēķinu piesūtīšanas noteikumus, kas ieviesti ar Padomes 2010.gada 13.jūlija Direktīvu, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz rēķinu piesūtīšanas noteikumiem. Lai panāktu minēto mērķi, apspriešanās laikā tiks apkopoti ieinteresēto pušu viedokļi par to, kā minētā direktīva atbilst izvirzītajiem mērķiem un cik lielā mērā rēķinu piesūtīšanas noteikumi atbilst ieinteresēto personu vajadzībām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta elektroniskajiem rēķiniem, lai izvērtētu to izmantošanu Eiropas Savienībā.

Interesenti tiek aicināti līdz 2018. gada 20. septembrim aizpildīt sagatavoto anketu Eiropas Komisijas mājaslapā.
Priekšlikums Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz sīki izstrādāto tehnisko pasākumu ieviešanu galīgās PVN sistēmas darbībai, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm, groza Direktīvu 2006/112/EK  Pašreizējā Eiropas Savienības pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma ir spēkā kopš 1993.gada 1.janvāra, kad tika atceltas nodokļu kontroles pie Eiropas Kopienas iekšējām robežām. Šī PVN sistēma attiecībā uz darījumiem starp dalībvalstīm ir uzskatāma par “pārejas režīmu”. Tomēr šī sistēma ir sarežģīta, kas nelabvēlīgi ietekmē pārrobežu tirdzniecību, un paver iespēju krāpnieciskajām darbībām. Līdz ar to, lai uzlabotu PVN sistēmas efektivitāti, vienkāršotu to un apkarotu arvien pieaugušo krāpšanos, ir ierosinātas būtiskas izmaiņas PVN sistēmas modernizēšanai un vienkāršošanai. Galīgās PVN sistēmas pārrobežu darījumos pamatprincips būs PVN uzlikšana galamērķa dalībvalstī. Minētajā priekšlikumā ir ietverti sīki izstrādāti noteikumi, lai ieviestu galīgās PVN sistēmas pamatprincipus attiecībā uz preču piegādēm Eiropas Savienības teritorijā. Atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, katru pārrobežu preču piegādi iedala no PVN atbrīvotajā preču piegādē preču nosūtīšanas dalībvalstī un ar PVN apliekamajā preču iegādē galamērķa valstī. Savukārt atbilstoši jaunajam priekšlikumam pārrobežu preču piegāde PVN mērķiem būs noteikta kā viens darījums – preču piegāde Savienības iekšienē. Tādā veidā ar galīgās PVN sistēmas ieviešanu pārrobežu preču tirdzniecībai Eiropas Savienībā tiks piemērots vienāds PVN režīms gan iekšzemes, gan pārrobežu darījumiem. Ar papildu informāciju par galīgās PVN sistēmas ieviešanu Eiropas Savienībā var iepazīties Eiropas Komisijas mājaslapā.

Akadēmiķi, nevalstiskās organizācijas un citi interesenti tiek aicināti iepazīties ar šiem Eiropas Komisijas priekšlikumu un līdz 2018.gada 15.augustam sniegt savu viedokli, adresējot to Finanšu ministrijai uz elektroniskā pasta adresi nnd@fm.gov.lv.

Vēršam uzmanību, ka uz iesniegtajiem priekšlikumiem netiks sniegtas individuālās atbildes Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

Likumprojekts "Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"

Finanšu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu “Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” (turpmāk – Kohēzijas fonda likumprojekts), kuru 2018.gada 11.oktobrī plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Ņemot vērā, ka ir noslēdzies Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2004. – 2006. gada plānošanas periods, tad, lai mazinātu normatīvismu, ir izstrādāts Kohēzijas fonda likumprojekts ar kuru par spēku zaudējušu plānots atzīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likumu. Zaudējot spēku Kohēzijas fonda vadības likumam zaudēs spēku arī tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi.

Likumprojekts

Anotācija

Priekšlikumus par Kohēzijas fonda likumprojektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz 2018.gada  24.augustam.

Likumprojekts "Par Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"

Finanšu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu “Par Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” (turpmāk – Struktūrfondu likumprojekts), kuru 2018.gada 11.oktobrī plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Ņemot vērā, ka ir noslēdzies Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2004. – 2006. gada plānošanas periods, tad, lai mazinātu normatīvismu, ir izstrādāts Struktūrfondu likumprojekts ar kuru par spēku zaudējušu plānots atzīt Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likumu. Zaudējot spēku Struktūrfondu vadības likumam zaudēs spēku arī tam pakārtotie Ministru kabinet noteikumi.

Likumprojekts

Anotācija

Priekšlikumus par Kohēzijas fonda likumprojektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz 2018.gada  24.augustam.

Padomes Direktīva 2011/64/ES

Apspriešanas mērķis ir apkopot ieinteresēto personu viedokļus par līdzšinējo nodokļu uzlikšanu tabakas izstrādājumiem Eiropas Savienībā, kā arī par jaunieviestiem izstrādājumiem (e-cigaretes un karsētas tabakas izstrādājumi) un atbilstīgiem risinājumiem Padomes Direktīvas 2011/64/ES iespējamās pārskatīšanas kontekstā.

Apspriešanā var piedalīties, aizpildot elektronisku anketu!

2018. gada 3. septembris

 

Sabiedriskā apspriešana

Nosaukums

Priekšlikumu
iesniegšanas
termiņš

Viedokļa paušana
   

 

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Sep Aug 2018 Sep Oct
P O T C P S Sv
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu