Jul Jun Jul 2016 Jul Aug
P O T C P S Sv
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Sabiedrības līdzdalība par ES jautājumiem

Lai veidotu Latvijas iedzīvotājiem un dažādām sociālajām grupām labvēlīgus lēmumus Eiropas Savienības (ES) līmenī par Finanšu ministrijas kompetencē esošiem ES tiesību aktiem, iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir iespēja sniegt par tiem komentārus un priekšlikumus, tādējādi piedaloties ES politikas plānošanas procesā.

Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienībā

Lai veidotu Latvijas iedzīvotājiem un dažādām sociālām grupām labvēlīgus lēmumus Eiropas Savienības (ES) līmenī par Finanšu ministrijas kompetencē esošiem ES tiesību aktiem, ministrija aicina iedzīvotājus un nevalstiskās organizācijas sniegt par tiem komentārus un priekšlikumus, tādējādi piedaloties ES politikas plānošanas procesā.

Lai atvieglotu nevalstiskā sektora darbu, Finanšu ministrijas mājas lapā ir norādīta saite uz attiecīgo ES tiesību aktu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš norāda laiku, līdz kuram nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citiem sociālajiem partneriem ir iespēja iesniegt komentārus un priekšlikumus. Tos elektroniski nosūtīt Finanšu ministrijai iespējams, izmantojot izvēlni "komentēt" vai arī sūtot vēstuli uz e-pasta adresi eslietas@fm.gov.lv

Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā ir nozīmīga politikas dokumenta izstrādes sastāvdaļa, kas nodrošina ES tiesību aktu vienkāršību, savstarpēju saskaņotību un caurskatāmību.

Eiropas Savienības institūcijas

Eiropas Savienības (ES) institūcijas: Eiropas KomisijaEiropas Savienības Ministru Padome un Eiropas Parlaments ir galvenie lēmumu pieņēmēji Eiropas Savienībā. ES valstu iedzīvotājiem ir plašas iespējas ietekmēt likumdevējus. Ietekmes veidi un ceļi ir atšķirīgi dažādām ES iestādēm atkarībā no to darbības īpatnībām - kā intereses tās pārstāv un kādi ir to galvenie uzdevumi ES.

Eiropas Savienības padomdevējinstitūcijas

Eiropas Savienības padomdevējinstitūcijas ir Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja.

Latviešu valoda ES institūcijās

Latvijai kļūstot par ES dalībvalsti, latviešu valoda ir kļuvusi par vienu no oficiālajām ES valodām. Eiropas Parlamenta sesijās un ES Padomes ministru sanāksmēs dalībvalstu pārstāvjiem ir tiesības uzstāties vienā no ES oficiālajām valodām. Uzstāšanos oficiālajās ES valodās tulko ES institūcijās nodarbinātie tulki. 

No 2004.gada 1.maija ikviens Latvijas iedzīvotājs sarakstē ar ES institūcijām var izmantot latviešu valodu, kā arī iepazīties ar ES līmenī pieņemtajiem lēmumiem un citiem oficiālajiem dokumentiem latviešu valodā.

Aktuālie Eiropas Komisijas priekšlikumi

ES POLITIKAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTU PROJEKTI

Sabiedrības līdzdalību ES politikas veidošanas procesā regulē MK 2009.gada 3.februāra noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos" un MK 2009.gada 3.februāra instrukcija Nr.4 "Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība",  paredzot informācijas sniegšanu nevalstiskām organizācijām un sociālajiem partneriem, ievietojot informāciju par ES institūciju plānotajām iniciatīvām ministrijas mājaslapā.

Tiesību akta NR.                      Nosaukums

Priekšlikumu
iesniegšanas
termiņš

Komentēt Nacionālā pozīcija

SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA

Nosaukums

Priekšlikumu
iesniegšanas
termiņš

Komentēt

 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda dokumenti publiskajai apspriešanai

Uzsākot jaunā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gada perioda konsultāciju procesu, Finanšu instrumentu biroja aicina komentēt dokumentus, kas ietver programmu prioritātes un jomas un donorvalstu noteikumus finanšu instrumentu ieviešanai.

Publiskajai apspriešanai tiek nodoti šādi jaunā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda dokumentu projekti:

  1. “Zilās grāmatas” projekts, kas ietver EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada plānošanas perioda prioritātes un programmu jomas;
  2. EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta donorvalstu noteikumi un to pielikumu projekti.

Lai sagatavotu Latvijas kā saņēmējvalsts komentārus, aicinām izskatīt minēto dokumentu projektus un atsūtīt savus komentārus (ja iespējams – angļu valodā) Finanšu ministrijas Eiropas Savienības (ES) fondu vadības un kontroles sistēmas departamenta ES fondu tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājai Lindai Barbarai uz e-pasta adresi Linda.Barbara@fm.gov.lv līdz 2016.gada 17.jūnijam.

“Zilās grāmatas”, donorvalstu noteikumu un to pielikumu komentēšanai izmantojamas veidlapas:
“Zilās grāmatas” projekts
EEZ finanšu instrumenta donorvalstu noteikumi
Norvēģijas finanšu instrumenta noteikumi
Veidlapas komentēšanai

Ja ir kādi jautājumi saistībā ar “Zilās grāmatas” projektu, lūdzam sazināties ar Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Uzņēmējdarbības un inovāciju plānošanas nodaļas vadītāju Kristīni Kapustu – tālr. 67095482, e-pasts Kristine.Kapusta@fm.gov.lv

 

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr. 130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr. 130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”” un tā anotāciju  (turpmāk – noteikumu projekts), kurš 2016.gada 11.augustā tiks izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts paredz, ka arī biedrībai un nodibinājumam kā finansējuma saņēmējam, ja tas īsteno ES fonda projektu tam deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros, avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 100 % apmērā (iepriekš 90% apmērā). Precizējums nepieciešams, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem finansējuma saņēmējiem, kas īsteno ES fonda projektu tiem deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros un, izvērtējot finansiālās iespējas, ir secināms, ka šāds finansējums tiem nav pieejams, lai veiksmīgi īstenotu ES fonda projektu. Vienlaikus noteikumu projektā tiek paredzēts, ka Valsts kase kā sertifikācijas iestāde pēdējo starpposma maksājuma pieteikumu par izdevumiem, kas veikti no kārtējā gada 1.maija līdz nākamā gada 30.aprīlim, Eiropas Komisijā iesniedz līdz nākamā gada 10.jūlijam (iepriekš 30.jūnijam).

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz š.g. 18.jūlijam.

 

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.694 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības noteikumi”

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.694 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2016.gada 28.jūlijā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts, ņemot vērā, ka atbilstoši donorvalstu apstiprinātajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta finansētā projekta LV01 „Tehniskās palīdzības fonds 2011.- 2017.gadam” un Nacionālā Bilaterālā fonda līguma grozījumiem tiek pagarināti aktivitāšu īstenošanas termiņi un līdz ar to arī noslēguma pārskata iesniegšanas termiņš. Noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums ļaus Tehniskās palīdzības fonda un Nacionālā bilaterālā fonda aktivitātes īstenot ilgāku laika periodu, tādējādi nodrošinot uzraudzību pār donorvalstu pagarinātajām programmām, kā arī veicinot pieredzes apmaiņu starp donorvalstīm iekšējā audita jomā un bilaterālo sadarbību starp Eiropas Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm.

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.694 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.694 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības noteikumi”

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: jekaterina.kapilova@fm.gov.lv līdz š.g. 2.augustam.

 

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Jul Jun Jul 2016 Jul Aug
P O T C P S Sv
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija