Lai veidotu Latvijas iedzīvotājiem un dažādām sociālajām grupām labvēlīgus lēmumus Eiropas Savienības (ES) līmenī par Finanšu ministrijas kompetencē esošiem ES tiesību aktiem, iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir iespēja sniegt par tiem komentārus un priekšlikumus, tādējādi piedaloties ES politikas plānošanas procesā.

Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienībā

Lai veidotu Latvijas iedzīvotājiem un dažādām sociālām grupām labvēlīgus lēmumus Eiropas Savienības (ES) līmenī par Finanšu ministrijas kompetencē esošiem ES tiesību aktiem, ministrija aicina iedzīvotājus un nevalstiskās organizācijas sniegt par tiem komentārus un priekšlikumus, tādējādi piedaloties ES politikas plānošanas procesā.

Lai atvieglotu nevalstiskā sektora darbu, Finanšu ministrijas mājas lapā ir norādīta saite uz attiecīgo ES tiesību aktu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš norāda laiku, līdz kuram nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citiem sociālajiem partneriem ir iespēja iesniegt komentārus un priekšlikumus. Tos elektroniski nosūtīt Finanšu ministrijai iespējams, izmantojot izvēlni "komentēt" vai arī sūtot vēstuli uz e-pasta adresi eslietas@fm.gov.lv

Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā ir nozīmīga politikas dokumenta izstrādes sastāvdaļa, kas nodrošina ES tiesību aktu vienkāršību, savstarpēju saskaņotību un caurskatāmību.

Eiropas Savienības institūcijas

Eiropas Savienības (ES) institūcijas: Eiropas KomisijaEiropas Savienības Ministru Padome un Eiropas Parlaments ir galvenie lēmumu pieņēmēji Eiropas Savienībā. ES valstu iedzīvotājiem ir plašas iespējas ietekmēt likumdevējus. Ietekmes veidi un ceļi ir atšķirīgi dažādām ES iestādēm atkarībā no to darbības īpatnībām - kā intereses tās pārstāv un kādi ir to galvenie uzdevumi ES.

Eiropas Savienības padomdevējinstitūcijas

Eiropas Savienības padomdevējinstitūcijas ir Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja.

Latviešu valoda ES institūcijās

Latvijai kļūstot par ES dalībvalsti, latviešu valoda ir kļuvusi par vienu no oficiālajām ES valodām. Eiropas Parlamenta sesijās un ES Padomes ministru sanāksmēs dalībvalstu pārstāvjiem ir tiesības uzstāties vienā no ES oficiālajām valodām. Uzstāšanos oficiālajās ES valodās tulko ES institūcijās nodarbinātie tulki. 

No 2004.gada 1.maija ikviens Latvijas iedzīvotājs sarakstē ar ES institūcijām var izmantot latviešu valodu, kā arī iepazīties ar ES līmenī pieņemtajiem lēmumiem un citiem oficiālajiem dokumentiem latviešu valodā.

Aktuālie Eiropas Komisijas priekšlikumi

ES POLITIKAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTU PROJEKTI
Sabiedrības līdzdalību ES politikas veidošanas procesā regulē MK 2009.gada 3.februāra noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos" un MK 2009.gada 3.februāra instrukcija Nr.4 "Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība", paredzot informācijas sniegšanu nevalstiskām organizācijām un sociālajiem partneriem, ievietojot informāciju par ES institūciju plānotajām iniciatīvām ministrijas mājaslapā.

Sabiedriskā apspriešana

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības fondu ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu"

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības fondu ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu" (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2022.gada 26.maijā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteikumu projekts ir izstrādāts ar mērķi noteikt kārtību, kādā Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda Plus, Kohēzijas fonda vai Taisnīgas pārkārtošanās fonda vadībā iesaistītās institūcijas 2021.-2027.gada plānošanas periodā nodrošina ES fondu ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu (KPVIS), tai skaitā tiek noteikti dati, kas tiek uzkrāti minētajā sistēmā, to uzkrāšanas mērķis un termiņš, uzskaitītas sistēmas, no kurām KPVIS iegūst datus, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju, u.c. informācija, kas attiecas uz KPVIS lietošanu un piekļuvi tajā esošiem datiem.

Nosaukums Priekšlikumu iesniegšanas termiņš

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības fondu ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu" un anotācija

Līdz 26.04.2022.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz 2022.gada  26.aprīlim.

 

 

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu”.

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu” (turpmāk – rīkojuma projekts), kuru 2022.gada 2. jūnijā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Ministru kabineta rīkojuma projekts ir izstrādāts ar mērķi, lai apstiprinātu Eiropas Savienības fondu  2021.-2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas (turpmāk – UK) sastāvu, lai tā varētu pārraudzīt ES fondu ieviešanas gaitu un veikt Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 40. pantā  un Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 15. un 16. pantā noteiktos pienākumus. Ministru kabineta rīkojuma projektā ietvertais UK sastāvs ir balstīts uz ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda UK sastāvu, ievērojot tās dalībnieku aktuālo interesi turpināt līdzšinējo sadarbību, kā arī pielāgojot to ES fondu 2021.-2027. gada  plānošanas perioda specifikai.

Nosaukums Priekšlikumu iesniegšanas termiņš

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu” un anotācija

INFORMATĪVI:

Līdz 05.05.2022.

Priekšlikumus par rīkojuma projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: sintija.gedvila@fm.gov.lv līdz 2022.gada  5.maijam.

 

 

Ministru kabineta noteikumu projekts "Prasības Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai"

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Prasības Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai" (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2022.gada 2.jūnijā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts ir izstrādāts  ar mērķi noteikt vispārējās prasības Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda Plus, Kohēzijas fonda un Taisnīgas pārkārtošanās fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai  atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likumā  noteiktajam funkciju sadalījumam.

Nosaukums Priekšlikumu iesniegšanas termiņš

Ministru kabineta noteikumu projekts "Prasības Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai" un anotācija

Līdz 10.05.2022.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: alise.krisone@fm.gov.lv līdz 2022.gada  10.maijam.