Lai veidotu Latvijas iedzīvotājiem un dažādām sociālajām grupām labvēlīgus lēmumus Eiropas Savienības (ES) līmenī par Finanšu ministrijas kompetencē esošiem ES tiesību aktiem, iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir iespēja sniegt par tiem komentārus un priekšlikumus, tādējādi piedaloties ES politikas plānošanas procesā.

Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienībā

Lai veidotu Latvijas iedzīvotājiem un dažādām sociālām grupām labvēlīgus lēmumus Eiropas Savienības (ES) līmenī par Finanšu ministrijas kompetencē esošiem ES tiesību aktiem, ministrija aicina iedzīvotājus un nevalstiskās organizācijas sniegt par tiem komentārus un priekšlikumus, tādējādi piedaloties ES politikas plānošanas procesā.

Lai atvieglotu nevalstiskā sektora darbu, Finanšu ministrijas mājas lapā ir norādīta saite uz attiecīgo ES tiesību aktu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš norāda laiku, līdz kuram nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citiem sociālajiem partneriem ir iespēja iesniegt komentārus un priekšlikumus. Tos elektroniski nosūtīt Finanšu ministrijai iespējams, izmantojot izvēlni "komentēt" vai arī sūtot vēstuli uz e-pasta adresi eslietas@fm.gov.lv

Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā ir nozīmīga politikas dokumenta izstrādes sastāvdaļa, kas nodrošina ES tiesību aktu vienkāršību, savstarpēju saskaņotību un caurskatāmību.

Eiropas Savienības institūcijas

Eiropas Savienības (ES) institūcijas: Eiropas KomisijaEiropas Savienības Ministru Padome un Eiropas Parlaments ir galvenie lēmumu pieņēmēji Eiropas Savienībā. ES valstu iedzīvotājiem ir plašas iespējas ietekmēt likumdevējus. Ietekmes veidi un ceļi ir atšķirīgi dažādām ES iestādēm atkarībā no to darbības īpatnībām - kā intereses tās pārstāv un kādi ir to galvenie uzdevumi ES.

Eiropas Savienības padomdevējinstitūcijas

Eiropas Savienības padomdevējinstitūcijas ir Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja.

Latviešu valoda ES institūcijās

Latvijai kļūstot par ES dalībvalsti, latviešu valoda ir kļuvusi par vienu no oficiālajām ES valodām. Eiropas Parlamenta sesijās un ES Padomes ministru sanāksmēs dalībvalstu pārstāvjiem ir tiesības uzstāties vienā no ES oficiālajām valodām. Uzstāšanos oficiālajās ES valodās tulko ES institūcijās nodarbinātie tulki. 

No 2004.gada 1.maija ikviens Latvijas iedzīvotājs sarakstē ar ES institūcijām var izmantot latviešu valodu, kā arī iepazīties ar ES līmenī pieņemtajiem lēmumiem un citiem oficiālajiem dokumentiem latviešu valodā.

Aktuālie Eiropas Komisijas priekšlikumi

ES POLITIKAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTU PROJEKTI
Sabiedrības līdzdalību ES politikas veidošanas procesā regulē MK 2009.gada 3.februāra noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos" un MK 2009.gada 3.februāra instrukcija Nr.4 "Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība", paredzot informācijas sniegšanu nevalstiskām organizācijām un sociālajiem partneriem, ievietojot informāciju par ES institūciju plānotajām iniciatīvām ministrijas mājaslapā.

Sabiedriskā apspriešana

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam"" (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2021.gada 25.februārī plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai svītrotu Finanšu ministrijai noteikto funkciju nodrošināt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 204.-2020.gadam (KPVIS) tehnisko resursu funkcionalitāti. Minētā funkcija tiek nodota Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) kā minētās sistēmas turētājai. Tā kā attiecīgajos noteikumos ir noteikts, ka CFLA ir sistēmas turētājs, tad atsevišķs regulējums netiek paredzēts.

Nosaukums

Priekšlikumu
iesniegšanas
termiņš

MK noteikumu projekts "Grozījums MK 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam"" līdz 01.02.2021.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz 2021.gada 1.februārim.

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā”" (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2021.gada 11.februārī plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu, ka finansējuma saņēmējs aizpilda Pārskata par projekta dalībniekiem (pārskats) 2.tabulas 0.3., 0.4., 0.5., 2.1., 2.2., 2.2.1., 3.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 6., 8.1., 8.4. kolonu, ja dalībniekam nav Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirts personas kods. Ņemot vērā, ka dati, kas ir informācija par  dalībnieka vecumu, dzimumu, tā deklarēto dzīvesvietu, kā arī, vai dalībnieks ir no lauku apvidiem, varētu būt nepieciešami pašam finansējuma saņēmējam, lai sasniegtu projektā noteikto mērķi un ir jāuzkrāj kā rādītāji, tad ar grozījumiem papildus tiek paredzēts izņēmums, ka pārskata 2. tabulas 0.3., 0.4., 0.5. un 6. kolonna nav obligāti aizpildāma, tādejādi finansējuma saņēmējs tiek dota izvēle datu iesniegšanai sadarbības iestādē. Tomēr minētais izņēmums būs attiecināms pie nosacījuma, ja dalībniekam ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirts personas kods.

Nosaukums

Priekšlikumu
iesniegšanas
termiņš

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā”"

līdz 08.02.2021.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz 2021.gada  8.februārim.