Valsts ieņēmumu dienests nodrošina muitas nodokļa administrēšanu un preču, tai skaitā personisko mantu, dzīvnieku un bīstamo preču kustības kontroli, ievedot tās no trešajām valstīm vai izvedot tās uz trešajām valstīm. Balstoties uz efektīvu darbību un modernām riska vadības metodēm, muita ir atbildīga ne tikai par ārējās tirdzniecības politikas pasākumu īstenošanu, bet arī par drošības, vides un patērētāju aizsardzību, kā arī par kultūras un lauksaimniecības preču kontroles nodrošināšanu.

Muitas jomu Latvijā regulē ar Eiropas Savienības (ES) normatīvajiem aktiem. Latvijas nacionālajos tiesību aktos tiek reglamentētas tikai atsevišķas muitas jomas, ko ES regulas nereglamentē, vai pilnvaro pašas dalībvalstis noteikt detalizētāku regulējumu.

 

Muitas nodoklis

Latvijā piemēro ES vienoti noteikto muitas nodokli.

Muitas nodoklis ir ārējās tirdzniecības instruments, ar kura palīdzību tiek aizsargāts ES iekšējais tirgus.

Muitas nodokļi iedalās:

  • Ievedmuitas nodokļos (muitas nodokļi un maksājumi, kas ir līdzvērtīgi muitas nodokļiem, ko maksā preces ievedot (antidempinga vai kompensācijas maksājumi); importa maksājumi, kas ieviesti kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros);
  • Izvedmuitas nodokļos (muitas nodokļi un maksājumi, kas ir līdzvērtīgi muitas nodokļiem, ko maksā preces izvedot; eksporta maksājumi, kas ieviesti kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros).

 

Likmes:

Muitas nodokļa likmes ir noteiktas ar Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulu (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu. 

 

Nodokļa objekts:

Nodokļa objekts ir preču, kas tiek ievestas no vai izvestas uz trešajām valstīm (valstis, kas nav ES dalībvalstis), vērtība.

 

Nodokļa atvieglojumi:

ES normatīvajos aktos ir noteiktas preces, kuras ievedot netiek maksāts ievedmuitas nodoklis – tādām precēm tiek piemērots ievedmuitas nodokļa atbrīvojums.

ES atbrīvojumus no muitas nodokļa nosaka Padomes 2009.gada 16.novembra Regula (EK) Nr.1186/2009 ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (Padomes 1983.gada 28.marta Regula (EEK) Nr.918/83, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem Kodificētā versija), kas ir galvenais normatīvais akts ievedmuitas nodokļa atbrīvojumu jomā ES.

Militārām precēm ievedmuitas nodokļa atbrīvojumus nosaka Padomes 2003.gada 21.janvāra Regula (EK) Nr.150/2003 par noteiktiem ieročiem un militārajam ekipējumam paredzēto ievedmuitas nodokļu atlikšanu.