Dec Nov Dec 2016 Dec Jan
P O T C P S Sv
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Nodokļu un nodevu sistēma Latvijā

Likums ”Par nodokļiem un nodevām”

Latvijas Republikas Saeima 1995.gada 2.februārī pieņēma likumu "Par nodokļiem un nodevām", kurš stājās spēkā  1995.gada 1.aprīlī. Šis likums attiecas uz visiem nodokļiem un nodevām, ja konkrētā nodokļa likums neparedz citu, konkrētā nodokļa vai nodevas specifikai atbilstošu kārtību, kura nedrīkst būt pretrunā ar šo likumu. Muitas nodokļa noteikšanas kārtību, iekasēšanu un sankciju piemērošanu reglamentē arī Muitas likums un citi muitas lietās noteikto kārtību reglamentējoši normatīvie akti.

Likums ”Par nodokļiem un nodevām” nosaka: 

 1. Nodokļu un nodevu veidus (8., 11., 12. pants);
 2. Padziļinātās sadarbības programmas vispārējo regulējumu (7.1 pants);
 3. Nodokļu maksātāju klasifikāciju (14 .pants);
 4. Nodokļu un nodevu maksātāju tiesības un pienākumus (15., 16.pants);
 5. Nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtību (15.1  pants);
 6. Prasības transfertcenu dokumentācijai (15.2  pants);
 7. Regulējumu attiecībā uz nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanu (16.1 pants);
 8. Nodokļu un nodevu administrācijas tiesības un pienākumus un atbildību (18., 18.1 , 19.pants, 28.panta pirmā un otrā daļa);
 9. Nodokļu un nodevu aprēķināšanas procedūru un iekasēšanu (23., 23.1 , 23. pants);
 10. Nodokļu samaksas termiņa pagarināšanas regulējumu (24. pants);
 11. Nodokļu deklarāciju precizēšanas kārtību (33.2  pants);
 12. Nodokļu parādu dzēšanas regulējumu (25., 25.1 , 25.2 pants);
 13. Nodokļu parādu piedziņas sistēmu (26. pants);
 14. Nepareizi piedzīto maksājumu, pārmaksāto nodokļu summu un valsts nodevu atmaksas procedūru (28., 28.2 pants);
 15. Nokavējuma naudas par nodokļu un nodevu maksājumu samaksas termiņa nokavējumu aprēķināšanu (29. pants);
 16. Skaidras naudas lietošanas ierobežojumus (30. pants);
 17. Atbildību par budžetā iemaksājamā nodokļa apmēra samazināšanu vai no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra nepamatotu palielināšanu, kā arī par saimnieciskās darbības veikšanu, nereģistrējoties kā nodokļu maksātājam, un citiem nodokļu pārkāpumiem (32., 32.2 , 32.4 , 34. pants);
 18. Regulējumu nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanai normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos pēc Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvas (34.1 , 34.2 pants);
 19. Nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību (37. 37.1 , 40. pants);
 20. Regulējumu attiecībā uz Valsts ieņēmumu dienesta un nodokļu maksātāja vienošanās līguma noslēgšanu (41. pants);
 21. Regulējumu attiecībā uz savstarpējās palīdzības īstenošanu nodokļu prasījumu piedziņā Eiropas savienībā" (X nodaļa);
 22. Regulējumu juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanai (XI nodaļa);
 23. Regulējumu automātiskā informācijas apmaiņai par finanšu kontiem (XII nodaļa).

Atbilstoši likumam ”Par nodokļiem un nodevām” Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēmu veido:

 1. valsts nodokļi ar kuriem apliekamos objektus un likmi nosaka Saeima;
 2. valsts nodevas, kuras tiek uzliktas saskaņā ar likumu ”Par nodokļiem un nodevām”, citiem likumiem un Ministru Kabineta noteikumiem;
 3. pašvaldību nodevas, kuras tiek uzliktas saskaņā ar likumu ”Par nodokļiem un nodevām” un vietējo pašvaldību saistošiem noteikumiem;
 4. tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktie nodokļi.

Atbilstoši likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 1.punktam nodoklis ir ar likumu noteikts obligāts periodisks vai vienreizējs maksājums valsts budžeta vai pašvaldību budžetu (pamatbudžeta vai speciālā budžeta) ieņēmumu nodrošināšanai un valsts funkciju un pašvaldību funkciju finansēšanai. Nodokļu samaksa neparedz atlīdzinājumu nodokļa maksātājam tiešā veidā. Minētais termins piemērojams arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī muitas nodoklim un citiem līdzvērtīgiem maksājumiem, kuri noteikti tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām. 

Latvijā ir noteikti 16 nodokļi, kurus uzliek saskaņā ar konkrētā nodokļa likumu:

 1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
 2. Uzņēmuma ienākuma nodoklis;
 3. Nekustamā īpašuma nodoklis;
 4. Pievienotās vērtības nodoklis;
 5. Akcīzes nodoklis;
 6. Muitas nodoklis;
 7. Dabas resursu nodoklis;
 8. Izložu un azartspēļu nodoklis;
 9. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 10. Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis;
 11. Elektroenerģijas nodoklis;
 12. Mikrouzņēmumu nodoklis;
 13. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis;
 14. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
 15. Subsidētās elektronerģijas nodoklis;
 16. Solidaritātes nodoklis.

Atbilstoši likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 2.punktam valsts nodeva ir obligāts maksājums valsts budžetā vai šajā likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības budžetā par valsts vai pašvaldības institūcijas veicamo darbību, kas izriet no šīs institūcijas funkcijām. Valsts nodevas mērķis ir personu darbību regulēšana (kontrolēšana, veicināšana, ierobežošana). Valsts nodevas apmērs nav tiešā veidā saistīts ar institūcijas veiktās darbības izmaksu segšanu. Valsts nodevas tiek uzliktas saskaņā ar likumiem un Ministru kabineta noteikumiem. Šobrīd Latvijā ir noteikti 103 valsts nodevu veidi.

Izmaiņas nodokļu politikā 2016. gadā

Ar 2016.gada 1.janvāri Nodokļu administrācijai paredzētas tiesības noteikt samazināto ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu uz aprēķinu pamata un piedzīt soda naudu 100 procentu apmērā, ja tiks konstatēts, ka nodokļu maksātājs lieto kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu ar mainītu konstrukciju vai programmu, bet nav iespējams noteikt periodu, kurā slēpts vai samazināts ar nodokļiem un nodevām apliekamais objekts, un tā apmēru.

Savukārt, ja gada laikā atkārtoti (kas jau norāda uz apzinātu nodokļu maksātāja rīcību ar mērķi izvairīties no nodokļu maksāšanas) tiks konstatēta iejaukšanās iekārtas vai ierīces programmā, izvairīšanās no nodokļu vai nodevu maksāšanas un grāmatvedības uzskaitē neuzrādītu ienākumu izmaksa, kas ir būtiski nodokļu maksātāja pārkāpumi, šis fakts tiks vērtēts kā papildus apstāklis nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanai bez brīdinājuma.

Lai izvairītos no situācijas, ka nodokļu maksātājs pārkāpumu novēršanai paredzēto laiku pēc brīdinājuma par saimnieciskās darbības apturēšanu saņemšanas izmanto aktīvu atsavināšanai, reorganizācijai, amatpersonu maiņai u.c. darbību veikšanai, kas vērstas uz izvairīšanos no atbildības, likumā Valsts ieņēmumu dienestam paredzētas tiesības vienlaikus ar brīdinājuma par saimnieciskās darbības apturēšanu izteikšanu nodokļu maksātājam noteikt aizliegumu veikt noteiktas darbības, kas vērstas uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (piemēram pamatlīdzekļu atsavināšana) un piemērot liegumu nodokļu maksātāja reorganizācijai, likvidācijai un amatpersonu maiņai.

Ar 2016.gada 1.janvāri stājies spēkā regulējums, kas nosaka pienākumu finanšu iestādēm identificēt tos citu valstu rezidentu finanšu kontus, kas ir atvērti šajās finanšu iestādēs (piem. kredītiestādes, maksājumu pakalpojumu sniedzēji), par ko jāsniedz informācija Valsts ieņēmumu dienestam informācijas par finanšu kontiem sniegšanai citai Eiropas Savienības dalībvalstij un jebkurai citai valstij ar kuru Latvijas Republikai vai Eiropas Savienībai ir noslēgts nolīgums automātiskajai informācijas apmaiņai. Pamatojoties uz šo regulējumu, Valsts ieņēmumu dienests saņems informāciju par Latvijas Republikas rezidentu kontiem citu valstu finanšu iestādēs. Tieši automātiska informācijas apmaiņa ir atzīta kā svarīgs instruments cīņā pret pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Ar 2016.gada 1.martu  Valsts ieņēmumu dienestam paredzētas tiesības sniegt tā rīcībā esošo informāciju par fiziskās personas ienākumiem kredītinformācijas birojam nodošanai, nemainot tās saturu, kredītinformācijas lietotājam — kapitālsabiedrībai (tās filiālei), kas Latvijas Republikā ir tiesīga veikt personu kreditēšanu vai ir saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai, — šīs fiziskās personas kā iespējamā vai esošā kredītinformācijas lietotāja klienta kredītspējas vērtēšanai vai sava kredītriska pārvaldībai.

Ar 2016.gada 1.aprīli noteikts pienākums kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, konstatējot aizdomīgu darījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, ziņot arī Valsts ieņēmumu dienestam par tādiem personu, kuru rezidences (reģistrācijas) valsts ir Latvijas Republika, aizdomīgiem darījumiem, kas atbilst aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā. Ziņojumus sniedz Valsts ieņēmumu dienestam, lai atklātu un novērstu likumpārkāpumus, kuru rezultātā samazināts budžetā iemaksājamā nodokļa apmērs vai palielināts no budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs un par kuriem atbildība paredzēta šajā likumā vai konkrēto nodokļu likumos, kā arī noziedzīgos nodarījumus par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas un par krāpšanu.

Ar 2016.gada 1.jūliju Valsts ieņēmumu dienestam paredzētas tiesības piemērot nodrošinājuma līdzekli - liegumu komersanta amatpersonu maiņai, reorganizācijai, likvidācijai pirms administratīvā procesa (nodokļu revīzijas (audita)) uzsākšanas vai to uzsākot, ja pastāv riski, ka komersants varētu savu darbību pārtraukt vai mēģinātu izvairīties no atbildības. Proti, Valsts ieņēmumu dienestam noteikts pienākums informēt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru par nodokļu maksātājiem, kam plānots uzsākt nodokļu revīziju (auditu). Uzņēmumu reģistrs, saņemot šāda komersanta pieteikumu par izmaiņām komercreģistrā ierakstāmajās ziņās (amatpersonu maiņa, reorganizācija, likvidācija), informēs Valsts ieņēmumu dienestu par saņemtajiem pieteikumiem, savukārt Valsts ieņēmumu dienests vērtēs nodokļu maksātājam konstatētos riskus un nepieciešamību piemērot izpildes nodrošinājuma līdzekli.

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Dec Nov Dec 2016 Dec Jan
P O T C P S Sv
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija