Valsts nodeva ir obligāts maksājums valsts budžetā vai šajā likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības budžetā par valsts vai pašvaldības institūcijas veicamo darbību, kas izriet no šīs institūcijas funkcijām. Valsts nodevas mērķis ir personu darbību regulēšana (kontrolēšana, veicināšana, ierobežošana). Valsts nodevas apmērs nav tiešā veidā saistīts ar institūcijas veiktās darbības izmaksu segšanu.

Valsts nodevu objektus nosaka saskaņā ar likumiem. Valsts nodevas objekts sevī var ietvert vairākus valsts nodevu veidus. Tā, piemēram, gadījumos, ja likums, ar kuru valsts nodeva noteikta, paredz deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus valsts nodevas piemērošanai, tad valsts nodevas objekts izriet no likumā noteiktā, bet valsts nodevu veidi no Ministru kabineta noteikumiem.

Ar 2018.gada 10.augustu visām valsts nodevu administrācijām ir pienākums veikt valsts budžetā ieskaitāmo valsts nodevu uzskaiti un sagatavot valsts nodevu uzskaites pārskatus par attiecīgo kalendāra gadu, izmantojot apkopoto informāciju par katru valsts nodevas veidu.

Vienlaikus noteikumi arī paredz, ka valsts nodevas administrācijai, kurai nav iespēju nodrošināt pilnīgu informācijas uzskaiti, ir tiesības līdz 2021.gada 1.janvārim veikt daļēju valsts nodevu uzskaiti, savukārt valsts nodevas administrācijai, kura administrē valsts nodevas par darbību veikšanu tiesu iestādēs vai valsts nodevas par reģistrācijas darbībām Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, ir tiesības veikt daļēju valsts nodevu uzskaiti līdz 2021.gada 31.decembrim.

Valsts nodevu administrācija sagatavotos valsts nodevu uzskaites pārskatus iesniedz nozares ministrijai vai centrālajai valsts iestādei ne vēlāk kā līdz 1.martam.

Nozares ministrija vai centrālā valsts iestāde no nozares valsts nodevu administrācijām saņemtos pārskatus apkopo, sagatavojot nozares valsts nodevu konsolidēto pārskatu, kas tiek iesniegts Valsts kasē  līdz 15.martam. 

Lai nodrošinātu, ka valsts nodevu uzskaites pārskats tiek iesniegts par visām valsts nodevām, kas iemaksājamas vai iemaksātas valsts budžetā, valsts nodevas administrācijai ir pienākums uzskaitīt visus tās administrējamos valsts nodevu veidus, kas ietverti Valsts nodevu uzskaitījuma sarakstā.