Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 2.punktam valsts nodeva ir obligāts maksājums valsts budžetā vai šajā likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības budžetā par valsts vai pašvaldības institūcijas veicamo darbību, kas izriet no šīs institūcijas funkcijām. Valsts nodevas mērķis ir personu darbību regulēšana (kontrolēšana, veicināšana, ierobežošana). Valsts nodevas apmērs nav tiešā veidā saistīts ar institūcijas veiktās darbības izmaksu segšanu.

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.panta pirmo daļu valsts nodevu objektus nosaka saskaņā ar likumiem. Valsts nodevas objekts sevī var ietvert vairākus valsts nodevu veidus. Tā, piemēram, gadījumos, ja likums, ar kuru valsts nodeva noteikta, paredz deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus valsts nodevas piemērošanai, tad valsts nodevas objekts izriet no likumā noteiktā, bet valsts nodevu veidi no Ministru kabineta noteikumiem.

Šobrīd Latvijā ir noteikti 164 valsts nodevu objekti.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumiem Nr.453 “Valsts nodevu uzskaites noteikumi” ar 2018.gada 10.augustu visām valsts nodevu administrācijām ir pienākums veikt valsts budžetā ieskaitāmo valsts nodevu uzskaiti un sagatavot valsts nodevu uzskaites pārskatus par attiecīgo kalendāra gadu, izmantojot apkopoto informāciju par katru valsts nodevas veidu.

Sagatavotos valsts nodevu uzskaites pārskatus iesniedz nozares ministrijai vai centrālajai valsts iestādei ne vēlāk kā līdz 1.martam.

Nozares ministrija vai centrālā valsts iestāde no nozares valsts nodevu administrācijām saņemtos pārskatus apkopo, sagatavojot nozares valsts nodevu konsolidēto pārskatu, kas tiek iesniegts Valsts kasē   līdz 15.martam. 

Lai nodrošinātu, ka valsts nodevu uzskaites pārskats tiek iesniegts par visām valsts nodevām, valsts nodevas administrācijai ir pienākums uzskaitīt visus tās administrējamos valsts nodevu veidus, kas ietverti Valsts nodevu uzskaitījuma sarakstā.