Karina Ploka portretfoto

Karina Ploka

Parlamentārā sekretāre
karina.ploka [at] fm.gov.lv