Ikgadējs informatīvais ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzības pasākumiem un par AFCOS stratēģijas izpildi

Pamatojums:

  • Saskaņā ar Likuma par budžeta un finanšu vadību ( turpmāk- LBFV)  28.2 panta prasībām Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departaments, pildot Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) funkcijas sagatavo informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un ES finanšu interešu aizsardzības pasākumiem.

Ziņojuma mērķis ir informēt Ministru kabinetu par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un ES finanšu interešu aizsardzības pasākumiem, konstatētājām neatbilstībām ar finansiālu ietekmi un neatbilstoši veiktajiem izdevumiem (neatbilstībām) ES fondu un citu ES finanšu instrumentu ietvaros līdz kārtējā gada 31.decembrim un par konkrētajā gadā tiesībsargājošās iestādēs saņemtajiem iesniegumiem par iespējamām krāpnieciskām un citām nelikumīgām darbībām ES finanšu instrumentu ietvaros, kā arī par AFCOS darbu un paveikto ES finanšu interešu aizsardzības jomā.