Lai zinātu, vai politikas ieviešanas laikā veiktās aktivitātes atbilst plānotajām - gan pēc izvēles kritērijiem, gan iecerētā mērķa - un vai tās atrisina problēmu, kuras novēršanai konkrētā politika tika izstrādāta, ir nepieciešama regulāra politikas plānošanas dokumentu izvērtēšana, kurā tiek ņemts vērā arī sabiedrības viedoklis par ieviešamās politikas reālo ietekmi uz dzīves apstākļu kvalitāti.

NVO iespējas šajā posmā:

 1. Aktīvi sekot līdzi un piedalīties politikas programmu izvērtēšanā, līdzdarbojoties darba grupās, projektu ietvaros pētot konkrētus jautājumus u.c.
 2. Izteikt savu viedokli par attiecīgo problēmu - ar vēstulēm un paziņojumiem vēršoties pie atbildīgo institūciju amatpersonām.
 3. Aktualizēt diskusiju par konkrēto jautājumu ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību.

Apkopojot iepriekš minēto un pastāvošo praksi, eksistējošās līdzdalības formas mehānismi

Galvenās politiskās līdzdalības formas mūsdienu sabiedrībā ir:

 1. Balsošana nacionālajās vai lokālajās vēlēšanās;
 2. Balsošana referendumos;
 3. Aģitēšana vai cita veida dalība vēlēšanu kampaņās;
 4. Aktīva dalība politiskajās partijās;
 5. Aktīva dalība nevalstiskajās organizācijās;
 6. Dalība politiskās demonstrācijās, industriālajos, mājsaimniecības problēmām veltītajos streikos, kuru mērķis ir publiskās politikas mainīšana;
 7. Dalība valdības konsultatīvajās padomēs, komitejās;
 8. Dalība patērētāju apvienībās publiskajā sektorā;
 9. Pārstāvju iesaistīšanās sociālās politikas īstenošanā;
 10. Dažādas sabiedriskās aktivitāšu formas, kas saistītas ar mājsaimniecības, vides aizsardzības un līdzīgiem jautājumiem lokālā mērogā.

Līdzdarbības mehānismi:

 • vēstules (Ministru prezidentam, Ministru kabinetam vai Valsts kancelejai (Nejēdzību novēršanas birojam) par problēmu, priekšlikumi par normatīvo aktu grozījumiem u.c.);
 • tikšanās ar amatpersonām apmeklētāju pieņemšanas laikos;
 • līdzdalība ministriju organizētajās konsultācijās,
 • līdzdalība dokumenta izstrādes darba grupās;
 • dalība Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta sēdēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs;
 • atzinumu sniegšana par politikas dokumentu vai normatīvo aktu projektiem.

 

 © izmantota Valsts kancelejas sagatavotā informācija