Vidēja termiņa budžeta ietvara likums

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību (turpmāk – LBFV) 16.2 panta pirmajā daļā noteikto finanšu ministrs nodrošina, ka katru gadu tiek izstrādāts vidēja termiņa budžeta ietvara likuma (turpmāk – VTBIL) projekts nākamajiem trim saimnieciskajiem gadiem, un iesniedz to Ministru kabinetam saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafiku.

Atbilstoši LBFV noteiktajam vidēja termiņa valsts budžeta plānošana ir process, kurā tiek noteikti pieejamie resursi vidējam termiņam un nodrošināta šo resursu izlietošana atbilstoši valdības noteiktajām prioritātēm. Vidēja termiņa budžeta plānošana paredz noteikt valsts budžeta likumu vienam gadam un maksimāli pieļaujamo izdevumu kopapjomu turpmākajiem diviem gadiem.

VTBIL tiek sasaistīts ar attīstības plānošanas dokumentiem, tādējādi nodrošinot pieejamo resursu sasaisti ar valdības politikas prioritātēm vidējā termiņā.

2013. gada 6. martā spēkā stājās Fiskālās disciplīnas likums (turpmāk – FDL), kurā ir definēti būtiskākie fiskālās politikas principi un fiskālie nosacījumi atbildīgas un pārdomātas fiskālās politikas realizēšanai un kura pamatā ir nosacījums par ekonomiskajā ciklā sabalansētu vispārējās valdības budžetu un kā galvenais instruments fiskālās disciplīnas ievērošanā ir paredzēts VTBIL, ko sagatavo turpmāko trīs gadu periodam. Tādējādi VTBIL un gadskārtējais valsts budžeta likums tiek izstrādāts atbilstoši FDL nosacījumiem, t.sk. pārejas periodā paredzētos izņēmuma gadījumus.

Izstrādājot VTBIL katram likuma perioda gadam iekļaujami dati un informācija atbilstoši FDL 5. panta trešajai un ceturtajai daļai, kā arī LBFV 16.2 panta otrajā daļā noteiktā informācija.

Finanšu ministrijas 2018. gada 18.jūnija iekšējie noteikumi Nr. 12-5/18 “Kārtība, kādā Finanšu ministrijā tiek nodrošināta vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un Stabilitātes programmas sagatavošana”; 1. pielikums ; 2. pielikums.

2019.gada otrajā pusgadā tika noslēgta iepirkuma procedūra, kurā tika veikta analīze (ex-post izvērtējums) par Finanšu ministrijas fiskālajai plānošanai izmantoto un sagatavoto makroekonomisko un budžeta prognožu atbilstību faktiskajai izpildei laika periodā no 2015. – 2018. gadam. Pētījums tika veikts balstoties uz Eiropas Savienības Padomes 2011. gada 8. novembra direktīvu 2011/85/ES par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām 4. panta sesto punktu.

Makroekonomisko un budžeta prognožu kvalitātes ex-post novērtējums

2022. gada 1. janvārī stājās spēkā likums “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” (turpmāk – Likums) un tā pielikumi

Likuma paskaidrojumi pdf
Likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) pdf
Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta piekto daļu likumprojektam tiek pievienota:
Fiskālo risku deklarācija pdf
Fiskālās disciplīnas ziņojums pdf

2021.gada 1.janvārī stājās spēkā likums “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021.,2022. un 2023.gadam (turpmāk – Likums) un tā pielikumi

Likuma paskaidrojumi

pdf

Likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) pdf
Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta piekto daļu likumprojektam tiek pievienota:
Fiskālo risku deklarācija pdf
Fiskālās disciplīnas ziņojums pdf

2020.gada 1.janvārī stājās spēkā likums “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam(turpmāk – Likums) un tā pielikumi

Likums “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam” pdf
Likuma paskaidrojumi pdf
Likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) pdf
Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta piekto daļu likumprojektam tiek pievienota:
Fiskālo risku deklarācija pdf
Fiskālās disciplīnas ziņojums pdf

Par likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam”

Sakarā ar 2018.gada 6.oktobrī notikušajām Saeimas vēlēšanām jaunā valdība tika apstiprināta 2019.gada 23.janvārī. Tā kā līdz 2018.gada beigām netika izveidota valdība un nebija izstrādāts 2019.gada valsts budžeta likums, saskaņā ar pastāvošajām tiesību normām, Finanšu ministrs apstiprināja valsts darbībai 2019.gadā nepieciešamos valsts budžeta izdevumus, aizdevumu un aizņēmumu limitus. Ņemot vērā, ka atbilstoši 2019.gada budžeta sagatavošanas laika grafikam likumprojektu “Par valsts budžetu 2019.gadam” tika plānots iesniegt Saeimā 2019.gada aprīlī, bet 2019.gada vasarā jau uzsākt darbu pie jaunā budžeta un ietvara izstrādes, valdība attiecīgi pieņēma lēmumu kopā ar 2019.gada valsts budžeta likumprojektu negatavot likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam”.

2019.gadā spēkā esošs bija likums “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam”. 

2017. gadā izstrādātais un Saeimā apstiprinātais likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” un tā pavadošie dokumenti

2018. gada 1. janvārī stājās spēkā likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” (turpmāk – Likums) un tā pielikumi

Likuma paskaidrojumi

pdf

Likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

pdf

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta piekto daļu likumprojektam tiek pievienota:

Fiskālo risku deklarācija

pdf

Fiskālās disciplīnas ziņojums

pdf

2016. gadā izstrādātais un Saeimā apstiprinātais likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” un tā pavadošie dokumenti

2017. gada 1. janvārī stājās spēkā likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” (turpmāk – Likums) un tā pielikumi

Likuma paskaidrojumi

pdf

Likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

pdf

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta piekto daļu likumprojektam tiek pievienota:

Fiskālo risku deklarācija

pdf

Fiskālās disciplīnas ziņojums

pdf

2015. gadā izstrādātais un Saeimā apstiprinātais likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” un tā pavadošie dokumenti

2016. gada 1. janvārī stājās spēkā likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” (turpmāk - Likums)  un tā pielikumi

Likuma paskaidrojumi

pdf

Likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācija)

pdf

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta piekto daļu likumprojektam tiek pievienota:

Fiskālo risku deklarācija

pdf

Fiskālās disciplīnas ziņojums

pdf

2014. gadā izstrādātais un Saeimā apstiprinātais likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” un tā pavadošie dokumenti

2015. gada 1. janvārī stājās spēkā likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” (turpmāk - Likums)  un tā pielikumi

Likuma paskaidrojumi

pdf

Likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

pdf

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta piekto daļu likumprojektam tiek pievienota:

Fiskālo risku deklarācija

pdf

Fiskālās disciplīnas ziņojums

pdf

2013. gadā izstrādātais un Saeimā apstiprinātais likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un tā pavadošie dokumenti

2014. gada 1. janvārī stājās spēkā likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” (turpmāk - Likums) un tā pielikumi

Likuma paskaidrojumi

pdf

Likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

pdf