Finanšu ministrija:

 • izstrādā un īsteno politiku

  • valsts budžeta un finanšu vadības,

  • muitas,

  • nodokļu un nodevu sistēmas,

  • valsts un pašvaldību iepirkumu,

  • komercdarbības atbalsta kontroles,

  • iekšējā audita,

  • grāmatvedības jomās,

  • komercsabiedrību revīzijas jomā;
 • nodrošina vienotu principu ievērošanu budžeta vadībā;

 • sniedz metodisku palīdzību ar budžeta izstrādāšanu un izpildi saistītajos jautājumos;

 • plānojot valsts budžetu,

  • sagatavo valsts budžeta sadaļas par dotācijām un mērķdotācijām pašvaldībām,

  • izvērtē pašvaldību apstiprināto budžetu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,

  • analizē pašvaldību budžetu izpildes rādītājus,

  • veic pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinus,

  • sagatavo Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības domstarpību un vienošanās protokola projektu;

 • sagatavo Valsts investīciju programmas kopējā valsts budžeta ieguldījuma apjoma kontrolskaitļus un saskaņo tos ar Ekonomikas ministriju, izvērtē šo projektu finansiāli ekonomisko pamatojumu, kā arī veic valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību šo projektu īstenošanas laikā;

 • izstrādā valsts ilgtermiņa, īstermiņa un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības scenāriju un valsts budžeta prognozes fiskālās politikas pamatojumu;

 • pārskata, papildina un precizē muitas tarifu objektus, kārto un aktualizē Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, Latvijas kombinēto nomenklatūru un TARIC klasifikatoru;

 • izveido, ievieš, koordinē, uztur un aktualizē vienotu valsts budžeta finansētajās institūcijās strādājošo darba samaksas uzskaites sistēmu;

 • koordinē ārvalstu finanšu palīdzības resursu piesaistīšanu un to izmantošanas pārraudzību;

 • veic Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību.