Finanšu ministrija:

 • izstrādā un īsteno politiku

  • valsts budžeta un finanšu vadības,

  • muitas,

  • nodokļu un nodevu sistēmas,

  • valsts un pašvaldību iepirkumu,

  • komercdarbības atbalsta kontroles,

  • iekšējā audita,

  • grāmatvedības jomās,

  • komercsabiedrību revīzijas jomā;
 • nodrošina vienotu principu ievērošanu budžeta vadībā;

 • sniedz metodisku palīdzību ar budžeta izstrādāšanu un izpildi saistītajos jautājumos;

 • plānojot valsts budžetu,

  • sagatavo valsts budžeta sadaļas par dotācijām un mērķdotācijām pašvaldībām,

  • izvērtē pašvaldību apstiprināto budžetu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,

  • analizē pašvaldību budžetu izpildes rādītājus,

  • veic pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinus,

  • sagatavo Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības domstarpību un vienošanās protokola projektu;

 • izstrādā valsts ilgtermiņa, īstermiņa un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības scenāriju un valsts budžeta prognozes fiskālās politikas pamatojumu;

 • pārskata, papildina un precizē muitas tarifu objektus, kārto un aktualizē Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, Latvijas kombinēto nomenklatūru un TARIC klasifikatoru;

 • koordinē ārvalstu finanšu palīdzības resursu piesaistīšanu un to izmantošanas pārraudzību;

 • veic Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību.