2016.gada 27.-28.janvārī Vīnē (Austrija) notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra organizētais apmācības seminārs par transfērcenām BEPS ietvaros.

Semināra mērķis bija sniegt informatīvu pārskatu un papildināt zināšanas par OECD līmenī izstrādātajiem BEPS pasākumiem un aktivitātēm, to iespējamo ieviešanu nacionālajā likumdošanā, kā arī iespējamo ieviešanas problemātiku. No Latvijas seminārā piedalījās divi Finanšu ministrijas pārstāvji.

2015.gada 28.-30.oktobrī Rīgā notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra organizētais apmācības seminārs par finanšu pārskatu sagatavošanas un to revīzijas aspektiem un galvenajām atšķirībām starp nodokļu uzskaiti un finanšu pārskatu sagatavošanas principiem.

Apmācības seminārā piedalījās Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases pārstāvji. Kopā apmācībās piedalījās 21 pārstāvis.

2014.gada 11.-12.decembrī Berlīnē (Vācija) notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra organizētais apmācības seminārs ar Vācijas Revidentu uzraudzības iestādi (Auditor Oversight Commission – AOC) par šīs iestādes organizēto publisko pārraudzību, kvalitātes nodrošināšanu, izmeklēšanu un sodu piemērošanu obligātajiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem.

Apmācības seminārā piedalījās Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra, AOC, Slovēnijas Revīzijas uzraudzības aģentūras un Latvijas pārstāvji. Iepriekšminētais seminārs bija plānots obligāto revidentu un revīzijas uzņēmumu darbības publiskās pārraudzības un kvalitātes kontroles veicējiem un īstenotājiem. No Latvijas apmācībās piedalījās divi Finanšu ministrijas pārstāvji.

2014.gada 10.-13.novembrī Romā notika Pasaules grāmatvežu kongress 2014.

Kongress kopā pulcēja vairākus tūkstošus nozares profesionāļus no visas pasaules.

Plašāka informācija par kongresu pieejama šeit.

2014.gada 10.novembrī Romā notika otrā Pasaules bankas rīkotā konference “Uz rezultātiem orientēta grāmatvedības attīstība” (Accountancy Development for Results).

Plašāka informācija par konferenci pieejama Pasaules bankas mājaslapā.

2014.gada 22.-23.oktobrī Rīgā notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra sadarbībā ar Finanšu ministriju organizēts seminārs “Valsts kontroles un zvērinātu revidentu veiktās revīzijas pašvaldībās”.

Seminārs vienkopus pulcēja galvenās pašvaldību finanšu pārskatu un revīziju procesā iesaistītās puses: Valsts kontroli, esošos un potenciālos pašvaldību revidentus no privātā sektora, pašvaldību un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāvjus, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Revīzijas konsultatīvo padomi un Valsts kasi. Seminārā tika aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar pašvaldību revīziju, tā dalībnieki un lektori dalījās ar zināšanām un apmainījās ar pieredzi, apspriežot jautājumus, kas saistīti ar revīzijas un fiskālajiem riskiem.

Semināra tēmas:

 • Finanšu pārskatu un revīzijas ietvars;
 • Revīzijas pakalpojuma iepirkums;
 • 600. SRS piemērošana, grupu finanšu pārskatu revīzijas;
 • Publiskā sektora jautājumi un revīzijas riski;
 • ES fondu revīzijas;
 • Likumības un lietderības revīzijas sniegšana.

Prezentācijas par iepriekš minētajām tēmām sniedza pārstāvji no Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, Valsts kontroles, Finanšu ministrijas, Valsts kases, kā arī deviņi ārvalstu lektori. Seminārā kopā piedalījās 89 dalībnieki.

No 2014.gada 21.oktobra līdz 4.decembrim Rīgā notika apmācības “Starptautiskie finanšu pārskatu standarti vispārējam līmenim” pasniedzējiem.

Kursos tika apmācīti dalībnieki no Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas, Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu asociācijas, Grāmatvežu sertifikācijas centra un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas. Divpadsmit dienu kursos kopā tika apmācīti 30 dalībnieki.

2014.gada 9.-10.oktobrī Londonā (Lielbritānija) notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra organizētais apmācības seminārs ar Apvienotās Karalistes Revīzijas uzraudzības iestādi (Financial Reporting Council - FRC) par šīs iestādes organizēto publisko pārraudzību, kvalitātes nodrošināšanu, izmeklēšanu un sodu piemērošanu obligātajiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem.

Apmācības seminārā piedalījās Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra, FRC un Latvijas pārstāvji. Iepriekšminētais seminārs bija plānots obligāto revidentu un revīzijas uzņēmumu darbības publiskās pārraudzības un kvalitātes kontroles veicējiem un īstenotājiem. No Latvijas apmācībās piedalījās divi Finanšu ministrijas pārstāvji.

Plašāka informācija par semināru pieejama Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra mājaslapā.

2014.gada 30.septembrī Rīgā notika apmācības “Starptautisko revīziju standartu aktualizācija”.

Kursos tika apmācīti dalībnieki no Valsts kontroles, Finanšu ministrijas un Revīzijas konsultatīvās padomes. Kopā tika apmācīti 54 dalībnieki.

2014.gada 29.septembrī Rīgā notika apmācības “Starptautisko revīziju standartu aktualizācija”.

Kursos tika apmācīti 67 dalībnieki no Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas.

2014.gada 8.-29.septembrī Rīgā notika apmācības “Starptautiskie finanšu pārskatu standarti pamata līmenim”.

Kursos tika apmācīti dalībnieki no Finanšu ministrijas, Valsts kontroles, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts kases un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas. Desmit dienu kursos kopā tika apmācīti 30 dalībnieki.

2014.gada 5.-29.augustā Rīgā notika apmācības “Starptautiskie finanšu pārskatu standarti pamata līmenim”.

Kursos tika apmācīti dalībnieki no Finanšu ministrijas, Valsts kontroles, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts kases, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas. Desmit dienu kursos kopā tika apmācīti 30 dalībnieki.

2014.gada 2.jūnijā Austrijā (Vīnē) notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra organizēts Profesionālo grāmatvedības organizāciju (PAO) reģionālais forums.

Forumā piedalījās pārstāvji no Profesionālajām grāmatvedības organizācijām un eksperti grāmatvedības jomā no vairāk kā 20 valstīm. Forums sniedza iespēju tā dalībniekiem dalīties ar zināšanām un apmainīties ar idejām par inovāciju ieviešanu un uzlabojumiem grāmatvedības un revīzijas profesiju jomās.

Plašāka informācija par forumu pieejama Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra mājaslapā.

2014.gada 3.jūnijā Austrijā (Vīnē) notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra organizēta piektā ministriju konference par MVU (mazo un vidējo uzņēmumu) finanšu pārskatu sagatavošanu Eiropas un Centrālās Āzijas valstīs.

Konferences mērķauditorija – ekonomikas un finanšu ministriju pārstāvji, uzņēmējdarbības vides pārstāvji, kā arī eksperti no Eiropas Savienības un starptautiskajām institūcijām finanšu pārskatu un revīzijas jomā. Konferencē piedalījās pārstāvji no vairāk kā 20 Eiropas un Centrālās Āzijas valstīm. Konferences galvenās tēmas – aktualitātes MVU grāmatvedības jomā, administratīvā sloga samazināšana, kā arī pieredzes apmaiņa ar Eiropas un Centrālās Āzijas valstīm.

Plašāka informācija par konferenci pieejama Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra mājaslapā.

2014.gada 4.-6.jūnijā Austrijā (Vīnē) notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra organizēts otrais (3 dienu) seminārs finanšu tirgus regulatoriem par Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) piemērošanu.

Semināra mērķauditorija – banku un apdrošināšanas uzraudzības sektora augstākā līmeņa speciālisti, kam, veicot darba pienākumus, jāpiemēro SFPS un citi normatīvie akti, kas reglamentē kontroles un uzraudzības pasākumus kredītiestādēs un apdrošināšanas iestādēs. Semināra galvenā tēma – sniegt informāciju par aktualitātēm SFPS un to saistību ar citiem finanšu sektora darbību reglamentējošiem noteikumiem.

Plašāka informācija par semināru pieejama Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra mājaslapā.

2014.gada 19.maija - 20.jūnijam Rīgā notika apmācības „Starptautiskie finanšu pārskatu standarti vispārējam līmenim”.

Kursos tika apmācīti dalībnieki no Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts, kases, Valsts kontroles, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas. Divpadsmit dienu kursos kopā tika apmācīti 30 dalībnieki.


2013.gada 9.-10.decembrī Austrijā (Vīnē) notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centraorganizēts seminārs revīzijas kvalitātes nodrošināšanas un revīzijas pārraudzības jomā.

Seminārs  paredzēts obligāto revidentu un revīzijas uzņēmumu darbības publiskās pārraudzības un kvalitātes kontroles veicējiem un īstenotājiem. Semināra mērķis ir turpināt sniegt atbalstu Čehijas Republikai, Latvijai, Polijai un Slovēnijai normatīvo aktu ieviešanā revīzijas un revīzijas pārraudzības jomā. Seminārs sniedz iespēju dalībniekiem no iepriekšminēto valstu atbildīgajām institūcijām nostiprināt  zināšanas, kas gūtas no projekta ievaros veiktajām pieredzes apmaiņas vizītēm Šveicē, Nīderlandē un Norvēģijā, kā arī mācīties no Vācijas, Austrijas, Slovākijas, Lielbritānijas publiskās pārraudzības institūciju pieredzes.

2013.gada 4.decembrī Polijā (Varšavā) notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra un Polijas Finanšu ministrijas organizēta konference „Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: mainīgā uzņēmējdarbības vide, praktiski risinājumi uzņēmumiem un investoriem Centrāleiropā un Austrumeiropā”.
Konferences mērķi:

 • Sniegt jaunāko informāciju par izmaiņām starptautiskajos finanšu pārskatu standartos un to, kā izmaiņas ietekmēs uzņēmumus un investorus;
 • Dalīties praktiskajā pieredzē par starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošanu;
 • Sniegt informāciju par Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādes lomu Eiropā un darbu starptautisko finanšu pārskatu standartu izstrādes procesā.

Konferencē ar savām prezentācijām uzstājās pārstāvji no Starptautisko grāmatvedības standartu padomes  un Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādes, kā arī eksperti grāmatvedības jomā.

2013.gada 1.oktobrī Austrijā (Vīnē) notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centraorganizēts seminārs institūcijām, kas ir atbildīgas par reformām finanšu pārskatu jomā Austrumu partnerības valstīs (STAREP).

Seminārs bija paredzēts valdības ierēdņiem, Finanšu un revīzijas pārvaldes, grāmatvedības profesiju un citu iestāžu vadītājiem.

Pasākuma mērķi:

 • Informēt par Eiropas Savienībā notiekošo grāmatvedības un revīzijas jomā;
 • Uzsākt  partnerības programmu ar Austrumu valstīm;
 • Dalīties pieredzē, uzsākot reformu grāmatvedības un revīzijas jomā.

Pasākumā piedalījās pārstāvji no Latvijas, Albānijas, Armēnijas, Austrijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Bosnijas un Hercegovinas, Horvātijas, Čehijas Republikas, Francijas, Gruzijas, Ungārijas, Kosovas, Maķedonijas, Moldāvijas, Montenegro, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas, Turcijas, Ukrainas, Lielbritānijas, Amerikas Savienotajām Valstīm.

2013.gada 16.septembra - 1.oktobrim Rīgā notika apmācības „Starptautiskie finanšu pārskatu standarti augstākajam līmenim”.

Kursos tika apmācīti dalībnieki no Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts kases, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas. Astoņu dienu kursos, kopā tika apmācīti 30 dalībnieki.

2013.gada 3.-7.jūnijā Austrijā (Vīnē) notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centraorganizēts piecu dienu seminārs finanšu tirgus regulatoriem par Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) piemērošanu.

Semināra mērķi:

 • Sniegt jaunāko informāciju par izmaiņām SFPS un to, kā izmaiņas ietekmēs finanšu pārskatu lietotājus;
 • Dalīties praktiskajā pieredzē par SFPS piemērošanu;
 • Jauno SFPS praktiska piemērošana situāciju uzdevumu risināšanā.

Semināra mērķauditorija – banku un apdrošināšanas uzraudzības sektoraaugstākā līmeņa speciālisti, kam, veicot darba pienākumus, jāpiemēro SFPS un citi normatīvie akti, kas reglamentē kontroles un uzraudzības pasākumus kredītiestādēs un apdrošināšanas iestādēs (Solvency II, Basel). Semināra galvenā tēma – sniegt informāciju par aktualitātēm SFPS un to saistību ar citiem finanšu sektora darbību reglamentējošiem noteikumiem.

2013.gada 23.-25.aprīlī Oslo (Norvēģijā) notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra organizētais apmācības seminārs ar Norvēģijas Finanšu tirgus iestādi (Finanstilsynet, the Financial Supervisory Authority of Norway) (turpmāk – FSA) par šīs iestādes organizētajām Norvēģijas revidentu un revīzijas uzņēmumu publiskās pārraudzības, kvalitātes nodrošināšanas, izmeklēšanas un sodu piemērošanas sistēmām un to darbību.

Apmācības seminārā piedalījās Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra un FSA pārstāvji, Eiropas Savienības dalībvalstu – Polijas, Slovēnijas, Čehijas Republikas un Latvijas pārstāvji. No Latvijas apmācībās piedalījās Finanšu ministrijas un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāvji. Minētais seminārs bija plānots obligāto revidentu un revīzijas uzņēmumu darbības publiskās pārraudzības un kvalitātes kontroles veicējiem un īstenotājiem. Apmācības seminārā tika uzklausītas FSA pārstāvju detalizētas prezentācijas par FSA organizētajām Norvēģijas revidentu un revīzijas uzņēmumu publiskās pārraudzības, kvalitātes nodrošināšanas, izmeklēšanas un sodu piemērošanas sistēmām un to darbību.

2013.gada 13.-15.martā Amsterdamā (Nīderlandē) notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra organizētais apmācības seminārs ar Nīderlandes Finanšu tirgus iestādi (the Netherlands Authority for the Financial Markets) (turpmāk – AFM) par šīs iestādes organizētajām Nīderlandes revidentu un revīzijas uzņēmumu publiskās pārraudzības, kvalitātes nodrošināšanas, izmeklēšanas un sodu piemērošanas sistēmām un to darbību.

Apmācības seminārā piedalījās Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra un AFM pārstāvji, Eiropas Savienības dalībvalstu – Polijas, Slovēnijas, Čehijas Republikas un Latvijas pārstāvji. Minētais seminārs bija plānots obligāto revidentu un revīzijas uzņēmumu darbības publiskās pārraudzības un kvalitātes kontroles veicējiem un īstenotājiem. Apmācības seminārā tika  uzklausītas AFM pārstāvju detalizētas prezentācijas par AFM organizētajām revidentu un revīzijas uzņēmumu publiskās pārraudzības, kvalitātes nodrošināšanas, izmeklēšanas un sodu piemērošanas sistēmām un kvalitātes nodrošināšanas sistēmām un to darbību. Sakarā ar to, ka Čehijas Republikas pārstāvji nepiedalījās apmācību seminārā Šveicē,  tika uzklausīta Čehijas Republikas pārstāvju īsa prezentācija par tās obligāto revidentu un revīzijas uzņēmumu darbības publiskās pārraudzības un kvalitātes kontroles sistēmām.


2012.gada 10.-11.decembrī Bernē (Šveicē) notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra organizētais apmācības seminārs ar Šveices Federālo revīzijas uzraudzības iestādi par šīs iestādes organizētajām Šveices revidentu un revīzijas uzņēmumu publiskās pārraudzības,  kvalitātes nodrošināšanas, izmeklēšanas un sodu piemērošanas sistēmām un to darbību.
Apmācības seminārā piedalījās Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra un Šveices Federālās revīzijas uzraudzības iestādes pārstāvji,  Eiropas Savienības dalībvalstu – Polijas, Slovēnijas un Latvijas – pārstāvji, kuri īsteno obligāto revidentu un revīzijas uzņēmumu darbības publiskās pārraudzību un kvalitātes kontroles.
Apmācības semināra mērķis bija iepazīties ar Šveices Federālās revīzijas uzraudzības iestādes organizētajām Šveices revidentu un revīzijas uzņēmumu publiskās pārraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmām un to darbību, īpašu uzmanību veltot Šveices Federālās revīzijas uzraudzības iestādes kā neatkarīgas uzraugošās institūcijas struktūrai.

2012.gada 6.decembrī Varšavā (Polijā) notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra un Polijas Finanšu ministrijas  organizētā konference „Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: mainīgā uzņēmējdarbības vide, praktiski risinājumi uzņēmumiem un investoriem Centrāleiropā un Austrumeiropā”.
Konferences mērķis:

 • Sniegt jaunāko informāciju par izmaiņām starptautiskajos finanšu pārskatu standartos un to, kā izmaiņas ietekmēs uzņēmumus un investorus;
 • Dalīties praktiskajā pieredzē par starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošanu;
 • Sniegt informāciju par Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādes lomu Eiropā un darbu starptautisko finanšu pārskatu standartu izstrādes procesā.

Konferencē ar savām prezentācijām uzstājās pārstāvji no Starptautisko grāmatvedības standartu padomes  un Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādes, kā arī eksperti grāmatvedības jomā.

2011.gada otrajā pusgadā un 2012.gada ceturtajā ceturksnī notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra organizētie mācību kursi starptautiskajos grāmatvedības (finanšu pārskatu) standartos.
Mācību kursi starptautiskajos grāmatvedības (finanšu pārskatu) standartos vispārējam līmenim ir noorganizēti divām grupām un augstākajam līmenim - vienai grupai. Mācību kursos ir piedalījušies Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts kases un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieki, Grāmatvedības padomes locekļi un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedri.
Dalībnieku vērtējums par apmācībām 2011.gada otrajā pusgadā (angļu valodā)

2011.gada otrajā pusgadā notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra sadarbībā ar Finanšu ministriju  organizētie mācību kursi starptautiskajos revīzijas standartos.
Mācību kursi starptautiskajos revīzijas standartos tika noorganizēti piecās apmācību grupās, dalībnieku skaits grupā - 30 dalībnieki. Mācību kursos piedalījās Finanšu ministrijas un Valsts kontroles darbinieki,  Revīzijas konsultatīvās padomes locekļi un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedri.
Dalībnieku vērtējums par apmācībām (angļu valodā)

2011.gada 30.jūnijā Varšavā (Polijā) notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra un Polijas Finanšu ministrijas organizēta konference „Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: pēdējās izmaiņas, ieguvumi ilgtermiņā”.
Konferences rīkotāji bija izvirzījuši trīs galvenos šīs konferences mērķus:

 • Veicināt augstas kvalitātes finanšu pārskatu sagatavošanu Centrāleiropas valstīs un sekmēt privātā sektora iesaisti grāmatvedības (finanšu pārskatu) standartu izstrādes procesā;
 • Sniegt jaunāko informāciju par izmaiņām Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos un finanšu pārskatu pamatnostādnēs un kā šīs izmaiņas ietekmēs uzņēmumus un investorus;
 • Dalīties praktiskajā pieredzē par līdzšinēju Starptautisko finanšu standartu piemērošanu.

Konferencē ar savām prezentācijām uzstājās pārstāvji no Starptautisko grāmatvedības standartu padomes  un Eiropas Komisijas, kā arī Polijas eksperti grāmatvedības jomā.

Plašāka informācija par konferenci pieejama Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra mājaslapā.

No 2010. gada 8.-9.jūlijam Pērnavā (Igaunijā) notika Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra organizētais seminārs saistībā ar publiskās pārraudzības sistēmas atbilstību direktīvas 2006/43/EK prasībām.
Seminārā piedalījās Latvijas un Igaunijas publiskās pārraudzības sistēmas vadošās iestādes pārstāvji, un lektori no Pasaules Bankas, Vācijas Revidentu Pārraudzības Komisijas un Starptautisko revīzijas un apliecinājumu standartu padomes (International Auditing and Assurance Standards Board-IAASB).
Semināra mērķis bija pārrunāt Latvijas un Igaunijas publiskās pārraudzības sistēmu uzbūvi, darbības principus un atbilstību Direktīvas 2006/43/EK prasībām. Tāpat arī uzklausīt vieslektoru un Pasaules Bankas sagatavotās prezentācijas, ierosinājumus un atbildes uz Latvijas un Igaunijas pārstāvju jautājumiem, piemēram, par publisko pārraudzības sistēmu darbības efektivitātes uzlabošanu, darba organizēšanu, katra publiskās pārraudzības sistēmas dalībnieka individuālu atbildību un darbu kolektīvā saistībā ar publiskās pārraudzības funkciju veikšanu, u.c.
Plašāka informācija par semināru pieejama Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra mājaslapā.

2009.gada 14.-17.decembrim Vīnē (Austrijā)  notika Pasaules bankas Finanšu pārskatu reformu centra organizētais seminārs „Revīzija, publiskās pārraudzības un kvalitātes kontroles sistēmas ”.
Seminārā piedalījās pārstāvji no Čehijas Republikas, Igaunijas, Latvijas, Polijas, Slovēnijas, bet pārstāvji no Pasaules bankas, Lielbritānijas Finanšu pārskatu padomes (The Financial Reporting Council) un Šveices Federālās revīzijas uzraudzības pārvaldes  (Swiss Federal Audit Oversight Authority) bija aicināti sniegt prezentācijas par aktuāliem jautājumiem.
Semināra mērķis bija uzklausīt prezentācijas, apmainīties ar informāciju un dalīties pieredzē jautājumos, kas saistīti ar publisko pārraudzību un kvalitātes kontroli, kā arī apzināt jautājumus, kuros iespējama sadarbība starp klātesošām dalībvalstīm, izveidot vīziju par sadarbības pasākumiem nākotnē un sadarbības veicināšanai izveidot darba vietni WiKi internetā.
Plašāka informācija par semināru pieejama Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centra mājaslapā.