Statuss:
Īstenošanā

attels

Projekta numurs: 12.1.1.0/18/TP/001

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir  Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) vadošās iestādes (turpmāk – vadošā iestāde) kvalitatīvu un efektīvu ES fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

 

Projekta ieguvumi

Projekta rezultāti:

 1. kvalitatīva ES fondu vadība, kontrole, uzraudzība un izvērtēšana Latvijā;
 2. operatīvi un kvalitatīvi pārstāvētas Latvijas intereses ES institūcijās un nodrošināta sadarbība ar citām ES dalībvalstīm;
 3. paaugstināts zināšanu un prasmju līmenis par jautājumiem, kas saistīti ar ES fondu administrēšanu vadošās iestādes darbiniekiem, kā arī citiem FM darbiniekiem, kas tieši vai netieši ir iesaistīti ES fondu administrēšanā;
 4. nodrošināta Kohēzijas politika Latvijā.

 

Projekta atbalstāmās darbības:

 1. ES fondu administrēšana;
 2. ES fondu uzraudzība;
 3. ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana;
 4. mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi;
 5. ES fondu projektu iesniegumu atlases, tai skaitā vērtēšanas nodrošināšana;
 6. ES fondu plānošana;
 7. ES fondu finanšu kontrole. 

 

Projekta termiņš un finansējums

Projekta kopējais pieejamais finansējums – 8 986 432,00 euro.

Projekta īstenošanas ilgums līdz 2022. gada 31. jūlijam.