2017.gada 6.novembrī Igaunijas, Latvijas un Lietuvas finanšu ministrijas parakstīja sadarbības memorandu par reģionālā kapitāla tirgus izveidi Baltijā.

Baltijas segto obligāciju ietvars ir izveidots, harmonizējot nacionālo regulējumu starp trim valstīm, saskaņojot būtiskākos elementus, lai būtu iespējams seguma portfelī apvienot kredītiestāžu aktīvus no trim valstīm. Lielāka mēroga vērstpapīru emisijas nodrošinātu labvēlīgākus nosacījumus vērtspapīriem starptautiskajā tirgū. Segto obligāciju regulējums paplašina kredītiestāžu finansējuma avotus ar ilgtermiņa resursiem. 

2021. gada 27. maijā tika pieņemts Segto obligāciju likums. Segto obligāciju likums pārņem 2019. gada 27. novembra Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu(ES) 2019/2162  par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza direktīvas 2009/65/EK UN 2014/59/ES.