Informācija par projektu

Saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas padomes ietvarlīgumu par Latvijas un Šveices sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajai Eiropas Savienībai un Latvijas valdības lēmumu, Latvijas Republikas Finanšu ministrija ir izstrādājusi projektu „Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā”.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 533 827 Šveices franki un to 100% apmērā finansē no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem.

Projekta īstenošanas termiņš ir no 2009. gada 1. septembra līdz 2017. gada 13.jūnijam.

Projektu īsteno Latvijas Republikas Finanšu ministrija un tās partneri Pasaules Bankas Finanšu pārskatu reformu centrs un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.

Projekta mērķis ir stiprināt valsts pārvaldes iestāžu un nevalstisko organizāciju administratīvo kapacitāti grāmatvedības, tās pārskatu un komercsabiedrību revīzijas politikas plānošanas, izstrādes un īstenošanas jomā, lai nodrošinātu Latvijas grāmatvedību un komercsabiedrību revīziju regulējošo tiesību aktu atbilstību acquis communautaire (Eiropas Kopienas tiesību kopums). Projektā paredzētās aktivitātes tiek īstenotas nacionālajā un reģionālajā līmenī.

 

Ieguvumi no projekta

Viens no galvenajiem šī projekta virzieniem ir mācību kursi starptautiskajos grāmatvedības (finanšu pārskatu) standartos un starptautiskajos revīzijas standartos. Apmācības izstrādātas, lai veicinātu acquis communautaire pareizu ieviešanu un īstenošanu praksē. Apmācību mērķa grupa ir Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts kases, Valsts kontroles, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieki, Revīzijas konsultatīvās padomes locekļi un Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas biedri.

Lai nodrošinātu starptautisko grāmatvedības (finanšu pārskatu) standartu augstas kvalitātes tulkojumu, Eiropas Komisija ir aicinājusi Latviju piedalīties tulkošanas procesā. Projekts dod iespēju  pārskatīt un precizēt Eiropas Savienībā pieņemto starptautisko grāmatvedības (finanšu pārskatu) standartu tulkojumus, pārbaudīt un saskaņot tajos lietoto terminoloģiju. Veicinot starptautisko revīzijas standartu piemērošanu, ir iztulkota un publicēta Finanšu ministrijas mājaslapā Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotā Rokasgrāmata Starptautisko revīzijas standartu  lietošanai mazo un vidējo uzņēmumu revīzijās, trešais izdevums.

Lai uzlabotu sniegto revīzijas pakalpojumu kvalitāti Latvijā, no projekta līdzekļiem paredzēts stiprināt maza un vidēja lieluma zvērinātu revidentu komercsabiedrību administratīvo kapacitāti attiecībā uz starptautisko revīzijas standartu piemērošanu. Atbilstoši tam projektā ir paredzēta uz IT sistēmas balstīta rīka izstrāde mazām un vidēja lieluma zvērinātu revidentu komercsabiedrībām. Sistēmas ieviešana tika pabeigta 2015. gada 30. septembrī.

Tā kā Latvijā viens no lielākajiem izaicinājumiem revīzijas jomā ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas prasību attiecībā uz publiskās pārraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmām pārņemšana un īstenošana, projekts dod iespēju publiskās pārraudzības sistēmā iesaistītām personām apmācīties publiskās pārraudzības un kvalitātes nodrošināšanas jautājumos. Apmācības palīdzēs pareizi ieviest un īstenot acquis communautaire. Lai stiprinātu administratīvo kapacitāti attiecībā uz zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību uzraudzību Latvijā, projektā plānots izstrādāt IT sistēmu (datu bāzi), kas, piemēram, ļaus revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudēs piemērot uz risku analīzi balstītu pieeju. Plānots, ka sistēma tiks ieviesta līdz 2017. gada martam.

Projektā ir paredzēts Pasaules Bankas izstrādāts ziņojums „Standartu un kodu ievērošana (ROSC), grāmatvedība un revīzija”, kas sniedz novērtējumu par uzņēmumos un finanšu sektorā izmantotajām grāmatvedības, finanšu pārskatu un revīzijas prasībām un praksi Latvijā. Ziņojums ir publicēts Pasaules Bankas mājaslapā.

 

Informācija par Latvijas un Šveices sadarbības programmu

Šveices finansiālās palīdzības programmas mērķis ir sniegt finansiālu palīdzību desmit jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm nolūkā samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības paplašinātajā Eiropas Savienībā, kā arī, lai atbalstītu demokrātiskās, sociālās un tirgus ekonomikas reformas Austrumeiropas valstīs.

2006. gada februārī Šveices Federālā Padome un Eiropas Komisija parakstīja Saprašanās memorandu par finansiālo palīdzību desmit jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Kopējais piešķirtais finansējuma apjoms programmai ir viens miljards Šveices franku. Latvijai šīs programmas ietvaros pieejamais finansējums būs 59,88 miljoni Šveices franku.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros finansējums Latvijai būs pieejams laika posmā līdz 2012.gadam, paredzot iespēju projektu īstenošanu pabeigt līdz 2017.gadam.     
Latvijas un Šveices sadarbības programma sniedz atbalstu projektiem šādās jomās:

  • drošība, stabilitāte un atbalsts reformām;
  • vide un infrastruktūra,
  • atbalsts privātajam sektoram;
  • cilvēkresursu un sociālā attīstība;
  • atbalsts nevalstiskajām organizācijām.