Katrai valdībai ir izstrādāta sava politikas dienas kārtība, kas paredz izmaiņas visdažādākajās politikas jomās. Tā kā jebkurā valstī ir ierobežoti budžeta resursi, tad visas partiju programmās paustās idejas īstenot nav iespējams. Parasti dienas kārtībā tiek izvirzīti sabiedrībai aktuāli problēmjautājumi, kurus jārisina.

Saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 5.pantu. Ministru kabinets stājas pie amata pienākumu pildīšanas pēc tam, kad Saeima ir noklausījusies Ministru prezidenta ziņojumu par Ministru kabineta sastādīšanu, iepazinusies ar deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību un ir izteikusi tam uzticību. Ministru kabinets darbojas saskaņā ar valdības deklarāciju.

Pamatojoties uz valdības deklarāciju, kā politiskās gribas apliecinājums tiek izstrādāts valdības rīcības plāns. Tas ir Ministru kabineta kopējā darba uzdevumu un rezultātu dokuments, kas izveidots, lai plānveidīgi īstenotu deklarāciju par Ministru prezidenta vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, noteiktu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta, kā arī citu institūciju darbības virzienus un prioritāros pasākumus valdības deklarācijas nostādņu īstenošanai.

Valdības rīcības plāns nodrošina saikni starp valdības deklarāciju, ministriju gada rīcības plāniem un nākotnē arī institūciju darbības stratēģijām vidējam termiņam (stratēģiskajiem plāniem).

Valdības rīcības plāna pasākumu īstenošanas pamatā ir koleģialitātes, sadarbības un atklātības princips. Dokumenta sastādīšanas procesā atbildīgās institūcijas ir apzinājušas un norādījušas rīcības plānā institūcijas, kuras tiks iesaistītas pasākumu īstenošanā. Tādējādi tiek nodrošināta sadarbība ar citām valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.

Valdības rīcības plāns ir pieejams Ministru kabineta mājas lapā. Tādējādi sabiedrībai tiek nodrošināta pastāvīgi aktualizēta informācija par valdības darbu un īstenota deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību.

NVO iespējas šajā posmā

Aktualizēt sev svarīgo jautājumu, pievērst politiķu un plašsaziņas līdzekļu uzmanību.

Sadarboties ar Ministru prezidenta amata kandidātu un politiskajām partijām (deklarācijas gatavošanas laikā), ar jaunā Ministru kabineta ministriem un ministrijām valdības deklarācijas rīcības plāna sagatavošanas un īstenošanas posmā.

Sekot līdzi deklarēto uzdevumu izpildei, plānot savas aktivitātes.

© izmantota Valsts kancelejas sagatavotā informācija