Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles nodrošināšana

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kas sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrai, ir pakļauti revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles ievērošanas pārbaudei (inspekcijai), ko veic Finanšu ministrijas pilnvarotie pārstāvji (inspektori). Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles pārbaude tiek veikta attiecīgajā zvērinātu revidentu praksē un zvērinātu revidentu komercsabiedrībā ne retāk kā reizi trijos gados.

No 2010.gada Finanšu ministrijas pilnvarotie pārstāvji ir piedalījušies Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas veiktajās kvalitātes kontroles pārbaudēs zvērinātu revidentu praksēs un zvērinātu revidentu komercsabiedrībās. Ar 2018.gadu (pirmo gadu) Finanšu ministrijas pilnvarotie pārstāvji revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles ievērošanas pārbaudes (inspekcijas) veic patstāvīgi, izmantojot savu izstrādāto riska metodoloģiju pārbaudāmo zvērinātu revidentu prakšu un revīzijas uzdevumu atlasei un pārbaudes anketas minēto zvērinātu revidentu prakšu un revīzijas uzdevumu pārbaudei.

Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles ievērošanas pārbaudes (inspekcijas) mērķi:

  1. gūt pietiekamu pārliecību par zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību sniegto revīzijas pakalpojumu (gada pārskatu un/vai konsolidēto gada pārskatu revīzijas) sabiedriskas nozīmes struktūrās, kvalitātes kontroles prasību ievērošanu, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likuma un  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa regulas (ES) Nr.537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas lēmumu 2005/909/EK (regula Nr.537/2014) prasībām, ievērojot Latvijā atzītos starptautiskos revīzijas standartus;
  2. pārbaudīt, vai zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība ievēro iekšējās kvalitātes kontroles politiku un procedūras, kas izstrādātas atbilstoši zvērinātu revidentu prakses darbības apjomam un sarežģītībai firmas un revīzijas uzdevuma, kas veikts sabiedriskas nozīmes struktūrai, līmenī.

Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles ievērošanas pārbaudes (inspekcijas) apjoms:

Finanšu ministrijas pilnvarotie pārstāvji (inspektori) pārbauda iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas (IKKS) vides funkcionalitāti pārbaudāmās zvērinātu revidentu prakses līmenī, kā arī atlasīto revīzijas uzdevumu, ko veicis pārbaudāmās zvērinātu revidentu prakses ietvaros tajā strādājošais atbildīgais zvērināts revidents, līmenī. Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaude zvērinātu revidentu prakses līmenī tika veikta balstoties uz Eiropas Revīzijas pārraudzības struktūru komitejas (Committee of European Auditing Oversight Bodies) izstrādātās iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas novērtēšanas metodoloģijas rīka (pārbaužu anketu) pamata - Common Audit Inspection Methodology (CAIM). Vairāk informācijas par CAIM ir pieejams šeit.

Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles ievērošanas pārbaudes rezultāti:

Pārbaužu (inspekciju) rezultāti tiek uzrādīti pārbaudes protokolā, kas atbilst prasībām, kuras paredzētas regulas Nr. 537/2014 26. panta 9. punktā minētajam inspekciju ziņojuma saturam. Par katru pārbaudi (inspekciju) Finanšu ministrijas pilnvarotais pārstāvis (inspektors) sagatavo pārbaudes protokolu (inspekcijas ziņojumu), iekļaujot kvalitātes nodrošināšanas pārbaudes galvenos secinājumus un ieteikumus, kā arī rezultātu. Pārbaudes protokolā tiek iekļauti arī pārbaudes secinājumi un trūkumu novēršanas plāns, kurā iekļauj ieteikumus un to ieviešanas termiņus pārbaudē konstatēto trūkumu novēršanai.

Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles ievērošanas pārbaudes procesa pārredzamība:

Finanšu ministrija kā kompetentā iestāde katru gadu:

  • līdz 31. janvārim apkopo iepriekšējā kalendāra gadā veikto pārbaužu rezultātus
  • sagatavo ikgadējo ziņojumu par kvalitātes kontroles nodrošināšanu