Plānotā atbalsta sākotnējā izvērtēšana

Ikvienu plānoto atbalsta programmu vai ad-hoc atbalsta projektu, kā arī ikvienu plānoto grozījumu esošajās atbalsta programmās vai ad-hoc atbalsta projektos, pirms uzsākta to īstenošana, atbalsta sniedzējs iesniedz sākotnējai izvērtēšanai Finanšu ministrijai (Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 10.pants).

Sākotnējās izvērtēšanas ietvaros tiek pārbaudīts, vai plānotais atbalsts kvalificējas kā komercdarbības atbalsts, vai tiesību aktā ir korekti ietverti piemērojamā komercdarbības atbalsta nosacījumi un vai par plānoto pasākumu pirms tā ieviešanas nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas lēmumu.

Ja sākotnējās izvērtēšanas ietvaros tiek secināts, ka nepieciešama saziņa ar Eiropas Komisiju, to nodrošina Finanšu ministrija.

Paziņojuma iesniegšana Eiropas Komisijā par plānoto komercdarbības atbalstu

Atbalsta pasākuma pieteikšanai Eiropas Komisijā ir jāievēro noteikta procesuālā kārtība. Atbalsta pasākuma paziņojumu Eiropas Komisijai iesniedz elektroniski, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo elektronisko sistēmu (SANI2).

Ja iesniegtā informācija ir pietiekama un plānotais atbalsts pilnībā atbilst tiesību aktu prasībām, Eiropas Komisija pieņem (pozitīvu) lēmumu. Ja plānotais atbalsts pilnībā neatbilst tiesību aktu prasībām, var tikt ierosināta iepriekšējās izvērtēšanas procedūra, lai ieinteresētajām (trešajām) personām dotu iespēju sniegt to rīcībā esošo informāciju.

Atbrīvojums paziņojuma iesniegšanas Eiropas Komisijā

Atsevišķos gadījumos, kas noteikti tiesību aktos, atbalsts var būt atbrīvots no paziņojuma iesniegšanas Eiropas Komisijā.

Šie gadījumi noteikti Padomes 2015.gada 13.jūlija Regulā (ES) 2015/1588 par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu, paredzot iespēju Eiropas Komisijai pieņemt izņēmuma regulas komercdarbības atbalsta jomā.

Eiropas Komisijā nav jāpaziņo atbalsts, kuru sniedz saskaņā ar:

Šāda atbalsta atbrīvojums no paziņošanas Eiropas Komisijā, nenozīmē atbrīvojumu no sākotnējās izvērtēšanas nacionālā līmenī.

Piemērojot  Komisijas regulu Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, SANI2 sistēmā atbalsta sniedzējs sagatavo kopsavilkuma informāciju.

Noderīgi: Eiropas Komisijas mājas lapā - Paraugprakses kodekss  par valsts atbalsta pārbaudes procedūru izpildi: LV EN

Informācija par Eiropas Komisijas pārziņā esošo elektronisko sistēmu SANI2

SANI2 rokasgrāmata. 

SANI2 links.

Par lietotāju tiesībām SANI2 – lūdzam skatīt Ministru kabineta noteikumus Nr. 759 "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kopsavilkuma informāciju, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības".