Atbalsta pieteikšana apstiprināšanai Eiropas Komisijā

Atbalsta pasākuma pieteikšanai Eiropas Komisijā ir jāievēro noteikta procesuālā kārtība. Pirms plānotā atbalsta pieteikšanas Eiropas Komisijā ikvienu plānoto atbalsta pasākumu - programmu vai individuālo atbalsta projektu, kā arī ikvienu plānoto grozījumu esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos pirms tā īstenošanas uzsākšanas ir jāiesniedz sākotnējai izvērtēšanai Finanšu ministrijā. Vienīgi tos projektus, kurus īsteno atbilstoši jau Eiropas Komisijas apstiprinātai atbalsta programmai, nav jāiesniedz sākotnējai izvērtēšanai Finanšu ministrijā, izņemot gadījumus, kad sākotnējās izvērtēšanas nepieciešamība izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem, Komercdarbības atbalsta likuma, atbalsta programmas vai Eiropas Komisijas lēmuma.

Pēc atbalsta pasākuma sākotnējās izvērtēšanas seko atbalsta paziņojuma iesniegšana Eiropas Komisijai. Atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta paziņojumu Eiropas Komisijai iesniedz elektroniski, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo atbalsta paziņojumu elektronisko sistēmu.  Ja iesniegtā informācija ir pietiekama un plānotais atbalsts pilnībā atbilst normatīvo aktu prasībām, Eiropas Komisija apstiprina atbalstu bez iebildumiem. Savukārt, ja plānotais atbalsts pilnībā neatbilst normatīvo aktu prasībām, tad tiek ierosināta iepriekšējās izvērtēšanas procedūra, lai ieinteresētajām personām dotu iespēju sniegt to rīcībā esošo informāciju.

 

Atbrīvojums no atbalsta iepriekšējas pieteikšanas Eiropas Komisijā

Atsevišķos gadījumos, kas ir noteikti normatīvajos aktos, atbalsts var būt atbrīvots no pienākuma Eiropas Komisijā to pieteikt. Šajā nolūkā Padome 1998.gada 7.maijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93.pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu un jo īpaši tās 1.panta 1.punkta a) un b) apakšpunktu, tādējādi  dodot iespēju Komisijai pieņemt tā sauktās grupveida atbrīvojuma jeb izņēmuma regulas (“block exemption regulations”) komercdarbības atbalsta jomā. Šī regula nosaka, ka Komisija var pasludināt dažas valsts atbalsta kategorijas par Līgumam atbilstīgām, ja tās atbilst dažiem nosacījumiem, tādējādi atbrīvojot tās no iepriekšējas paziņošanas un Komisijas piekrišanas. Līdz ar to, Eiropas Komisijā nav jāpiesaka atbalsts, kuru sniedz saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) un citu uz Padomes regulas Nr.994/98 pamata izdoto Komisijas regulu nosacījumiem.

Taču šāda atbalsta atbrīvojums no iepriekšējas pieteikšanas Eiropas Komisijā pienākuma, nenozīmē tā atbrīvošanu no tā izvērtēšanas nacionālā līmenī. Respektīvi, lai pārliecinātos par atbalsta, kas ir atbrīvots no iepriekšējas pieteikšanas Eiropas Komisijā, atbilstību izņēmuma regulu nosacījumiem, ir jāveic plānotā atbalsta sākotnējo izvērtēšanu Finanšu ministrijā. Pēc plānotā atbalsta pasākuma sākotnējas izvērtēšanas Finanšu ministrijā seko kopsavilkuma informācijas par plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu nosūtīšana Eiropas Komisijai, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo atbalsta paziņojumu elektronisko sistēmu – SANI.

Jāatzīmē, ka sakarā ar augstāk minētās Vispārējās grupu atbrīvojuma regulas pieņemšanu [06.08.2008.] un spēkā stāšanos [29.08.2008.] savu spēku zaudēja šādas regulas:

Komisijas 2001.gada 12.janvāra regula (EK) Nr. 68/2001 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu mācību atbalstam, kura grozīta ar Komisijas 2004.gada 25.februāra regulu (EK) Nr. 363/2004 un ar Komisijas 2006.gada 20.decembra regulu (EK) Nr. 1976/2006;

Komisijas 2001.gada 12.janvāra regula (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kura grozīta ar Komisijas 2004.gada 25.februāra regulu (EK) Nr. 364/2004 un ar Komisijas 2006.gada 20.decembra regulu (EK) Nr. 1976/2006;

Komisijas 2002.gada 5.decembra regula (EK) Nr. 2204/2002 par EK dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai, kura grozīta ar Komisijas 2006.gada 20.decembra regulu (EK) Nr. 1976/2006;

Komisijas 2006.gada 24.oktobra Regula (EK) Nr.1628/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam.

Saskaņā ar Vispārējās grupu atbrīvojuma regulas 44.panta 2.punktu jebkurš atbalsts, kas ir piešķirts līdz 2008.gada 31.decembrim un kas neatbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem, bet atbilst Regulā (EK) Nr. 70/2001, Regulā (EK) Nr. 68/2001, Regulā (EK) Nr. 2204/2002 vai Regulā (EK) Nr. 1628/2006 paredzētajiem nosacījumiem, ir uzskatāms par saderīgu ar kopēju tirgu un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3.punktā noteiktās prasības par paziņošanu. Līdz ar to, sākot ar 2009.gada 1.janvāri visām atbalsta programmām, lai tās būtu atbrīvotas no iepriekšējās paziņošanas Eiropas Komisijai, ir jāatbilst Vispārējās grupu atbrīvojuma regulas nosacījumiem.

 

Vienkāršotā procedūra

Lai vienkāršotu komercdarbības atbalsta kontroles procedūras,  2009.gada 16.jūnijā Eiropas Komisija ir pieņēmusi jaunus dokumentus, t.i., Paraugprakses kodeksu par valsts atbalsta pārbaudes procedūru izpildi  (Oficiālais Vēstnesis  C 136, 16/06/2009 Lpp.0013-0020) izpildi  un Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu valsts atbalsta veidu izskatīšanai (Oficiālais Vēstnesis C 136, 16/06/2009 Lpp.0003-0012).

Minēto dokumentu mērķis ir uzlabot komercdarbības atbalsta kontroles procedūras efektivitāti, pārredzamību un paredzamību visos atbalsta izvērtēšanas posmos, tādējādi sekmējot Eiropas Komisijas un dalībvalstu brīvprātīgu sadarbību. Dokumentos  jo īpaši ir ierosināts dalībvalstīm pastiprināt saziņu pirms plānota atbalsta pasākumu paziņošanas, lai jau procesa sākumā izslēgtu iespējamos sarežģījumus lietas izskatīšanā vai arī plānoto atbalsta pasākumu atzītu par saderīgu atbalstu saskaņā ar komercdarbības atbalsta  kontroles tiesisko regulējumu. Tāpat minētajos dokumentos ir ietverti jauni plānošanas instrumenti, kas gan sarežģītu, gan vienkāršu lietu risināšanu padarīs efektīvāku. Vienkāršoto procedūru piemēro pasākumiem, kas paziņoti Eiropas Komisijai, sākot ar 2009.gada 1.septembri.

Norādām, ka ar jaunajiem dokumentiem un tajos aprakstīto vienkāršoto procedūru, kā arī tās piemērošanas kārtību var iepazīties Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta mājaslapā:

Komisijas paziņojums par vienkāršotu procedūru dažu valsts atbalsta veidu izskatīšanai: LV EN

Paraugprakses kodekss  par valsts atbalsta pārbaudes procedūru izpildi: LV EN

Informācijas aprite par komercdarbības atbalsta kontroles jautājumiem, izmantojot Eiropas Komisijas drošo elektroniskā pasta sistēmu

Eiropas Komisija, 2004.gada 21.aprīlī pieņemot regulu Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93.panta piemērošanai (publicēts OV L 140, 30.04.2004, 1 lp.), noteica, ka sākot ar2006.gada 1.janvāri jauna atbalsta paziņojumi Eiropas Komisijai nosūtāmi tikai elektroniski, kā arī visa sarakste starp Eiropas Komisiju un Dalībvalstīm par paziņotajiem atbalsta pasākumiem notiks elektroniski (Komisijas 2004.gada regulas 3.panta 4.punkts).

Ievērojot Komisijas 2004.gada regulas 3.panta punkta nosacījumus, 2005.gada 27.septembrī Eiropas Komisija Oficiālajā Vēstnesī publicēja informāciju par kārtību, kādā nosūtāmi elektroniskie valsts atbalsta paziņojumi, tostarp adreses un konfidenciālās informācijas aizsardzības noteikumus (OV C 237, 3 lp.).

Informācijas elektroniskā aprite Dalībvalsts un Eiropas Komisijas starpā notiek izmantojot divas sistēmas:

  1. „State Aid Notification Interactive” jeb SANI;
  2. PKI šifrētā elektroniskā pasta sistēma