World Bank Group

Pasaules Bankas grupa (WBG) sastāv no piecām institūcijām (IBRD, IDA, IFC, MIGA un ICSID), kas nodrošina finansiālo un tehnisko atbalstu attīstības valstīm. To darbība ir vērsta uz ilgtspējīgiem risinājumiem, lai mazinātu nabadzību, veicinātu kopēju labklājību un sekmētu ilgtspējīgu attīstību. WBG galvenā mītne atrodas Vašingtonā, ASV.

WBG darbības stratēģija nosaka divus galvenos mērķus, kas sasniedzami līdz 2030.gadam:

  • mazināt galēju nabadzību pasaulē, līdz 3% samazinot to iedzīvotāju skaitu, kuru ienākumi dienā ir zem US$1.90;
  • veicināt kopēju labklājību, uzlabojot ienākumu līmeni 40 procentiem no nabadzīgākajiem iedzīvotājiem katrā valstī.

WBG institūcijas

Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka – IBRD

Dibināta 1944.gadā. Sākotnēji tās izsniegtie aizdevumi palīdzēja atjaunot valstis pēc Otrā Pasaules kara.

Dalībvalstis: 189

Darbības joma: nodrošina aizdevumus, garantijas, riska vadības produktus un sniedz tehnisko atbalstu vidēja ienākuma un kredītspējīgām zema ienākuma valstīm.

Latvija pievienojās: 1992.gadā

Latvijas pārstāvība:

Balsstiesības: 0,10%

Kapitāla daļas: 0,08% akcijas

Parakstītais kapitāls: USD 243 243 588,62

Apmaksātais kapitāls: USD 13 967 421,91

Pieprasāmais kapitāls (iespējamās saistības): USD 299 276 166,71

Starptautiskā Attīstības asociācija – IDA

Dibināta 1960.gadā. Sniedz grantus un aizdevumus uz atvieglotiem nosacījumiem 76 nabadzīgākajās valstīs.

Dalībvalstis: 173

Darbības joma: nodrošina grantus, koncesijas un nekoncesijas aizdevumus vismazāk attīstītajās pasaules valstīs, lai samazinātu nabadzību, atbalstītu ekonomikas izaugsmi un uzlabotu cilvēku dzīves apstākļus.

Latvija pievienojās: 1992.gadā

Latvijas pārstāvība:

Balsstiesības: 0,20%

Saistības: EUR 22 730 000,00

Ilgtermiņa saistības: EUR 11 045 000,00

Starptautiskā Finanšu korporācija – IFC

Dibināta 1956.gadā. IFC darbības fokuss ir privātā sektora attīstība un privātā kapitāla mobilizēšana, sniedzot atbalstu tām attīstības valstīm, kurās privātā kapitāla plūsmas nav pietiekamas, lai risinātu būtiskas attīstības problēmas.

Dalībvalstis: 185

Darbības joma: IFC galvenās finansējuma formas ir aizdevumi, investīcijas kapitālā, tirdzniecības un preču finansēšana, kapitāla mobilizēšana, atvasināto produktu procentu likmju, valūtas vai preču cenu nodrošināšanai, finansējuma apvienošana (blended finance). Kredītiestādēm IFC piedāvā iesaistīties sindicēto aizdevumu programmā un tirdzniecības finansēšanas programmā, mazinot riskus tirdzniecības veicināšanai jaunos vai sarežģītos tirgos.

Latvija pievienojās: 1993. gadā

Latvijas pārstāvība:

Balsstiesības: 0,11%

Kapitāla daļas: 0,09% akcijas

Parakstītais kapitāls: USD 19 183 000,00

Apmaksātais kapitāls: USD 19 183 000,00

Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūra – MIGA

Dibināta 1988.gadā. Veicina pārrobežu investīcijas attīstības valstīs, sniedzot garantijas (politiskā riska apdrošināšanu un kredīta kvalitātes uzlabošanu) investoriem un aizdevējiem.

Dalībvalstis: 182

Darbības joma: MIGA izsniedz garantijas, aizsargājot investīcijas no nekomerciāla rakstura riskiem un uzlabojot investoru iespējas saņemt finansējumu uz labākiem nosacījumiem.

Latvija pievienojās: 1998.gadā

Latvijas pārstāvība:

Balsstiesības: 0,19%

Kapitāla daļas: 0,10% akcijas

Parakstītais kapitāls: USD 1 850 220,00

Apmaksātais kapitāls: USD 246 274,00

Ilgtermiņa saistības: USD 104 954,00

Pieprasāmais kapitāls (iespējamās saistības): USD 1 498 992,00

Starptautiskais Investīciju strīdu izšķiršanas centrs – ICSID

Dibināta 1966.gadā. Lielākā daļa starptautisko investīciju līgumu paredz ICSID kā forumu investoru un valstu investīciju strīdos.

Dalībvalstis: 155

Darbības joma: nodrošina starptautisko investīciju strīdu izšķiršanu.

Latvija pievienojās: 1997.gadā

Latvijas dalība WBG fondos

Dzimumu līdztiesības trasta fonds (Umbrella Facility for Gender Equality, UFGE) ir galvenais WBG instruments Dzimumu līdztiesības stratēģijas mērķu īstenošanai.

Latvija pievienojās: 2018.gadā

Latvijas ieguldījums: EUR 39 986,43 (2018.gadā)

 

Globālais fonds cīņai pret AIDS, tuberkulozi un malāriju (Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria, GFATM) ir partnerība ar mērķi apkarot šīs slimības.

Latvija pievienojās: 2008.gadā

Latvijas ieguldījums: USD 10 000,00 (2008.-2010.gadā)

 

Klimata pārmaiņu mazināšanas fonda trasta fonds (Green Climate Fund Trust Fund, GCFTF) ir globāla iniciatīva, lai reaģētu uz klimata pārmaiņām ar investīcijām attīstībā, kas ir ar zemu emisiju līmeni un noturīga pret klimata pārmaiņām.

Latvija pievienojās: 2014.gadā

Latvijas ieguldījums: EUR 350 000,00 (2014.gadā)

 

Haiti atjaunošanas fonds (Haiti Reconstruction Fund, HRTF) tika izveidots ar mērķi atbalstīt Haiti atjaunošanu un attīstību pēc 2010.gada janvārī notikušās zemestrīces.

Latvija pievienojās: 2010.gadā

Latvijas ieguldījums: LVL 33 000,00 (2010.gadā)

WBG pētījumi

Nozīmīga WBG darbības joma ir analītiskais darbs, veicot pētījumus dažādās jomās. Līdz šim WBG ir publicējusi vairāk kā 27 tūkstošus pētījumus, tai skaitā:

World Development Report ir pasaules attīstības ziņojums, kas ietver padziļinātu analīzi par konkrētiem ekonomiskās attīstības aspektiem dažādās jomās. Tiek publicēts katru gadu.

World Development Indicators ir pasaules attīstības indikatoru tiešsaistes datubāze, kas  apkopo augstas kvalitātes starptautiski salīdzināmus statistikas datus par globālo attīstību un cīņu pret nabadzību. Datubāzē iekļauti 1600 indikatori attiecībā uz aptuveni 220 valstīm.

Worldwide Governance Indicators ziņojumā ir apkopoti dati atbilstoši sešiem pārvaldības indikatoriem (pilsoniskā līdzdalība, politiskā stabilitāte, valdības efektivitāte, regulējuma kvalitāte, tiesiskums, korupcijas kontrole) par vairāk kā 200 valstīm un teritorijām no 1996. līdz 2020. gadam. Dati tiek aktualizēti katru gadu.

Human Capital Index mēra cilvēkkapitālu jeb to, kā ieguldījumi veselībā un izglītībā var ietekmēt nākamās paaudzes darbinieku produktivitāti. Indekss aptver 174 valstis.

Poverty and Shared Prosperity apkopoti aktuālie dati par globālo nabadzības un kopējas labklājības (ienākumu pieaugums 40% no nabadzīgākajiem iedzīvotājiem valstī) līmeni.

Lielākie akcionāri

1. ASV - 16.69%

2. Japāna - 7.85%

3. Ķīna - 5.61%

4. Vācija - 4.31%

5. Francija - 4.12%

6. Lielbritānija - 4.12%

7. Ziemeļu un Baltijas valstu grupa - 3.08%

Pilnvarnieku valde

189 pilnvarnieki, katrs pārstāv savu dalībvalsti. Pilnvarnieku sanāksmes tiek organizētas divas reizes gadā – pavasara sanāksmē aprīlī un gada sanāksmē oktobrī.  

Pilnvarnieku valde ir augstākā WBG lēmējinstitūcija, kas pieņem lēmumus par jaunu dalībvalstu uzņemšanu vai dalības apturēšanu, izmaiņām pamatkapitālā, peļņas sadalījumu, oficiālu sadarbību ar citām starptautiskām organizācijām, operāciju apturēšanu, izmaiņām statūtos vai to interpretāciju. Pārējās WBG pārraudzības funkcijas ir deleģētas direktoru valdei.

Latvijas pārstāvji: pilnvarnieks – finanšu ministrs, pilnvarnieka vietnieks – Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu politikas jautājumos.

Direktoru valde

25 izpilddirektori: 8 pārstāvēti individuāli, pārējie pārstāv valstu grupas. Izpilddirektoru ieceļ konkrētās valsts pilnvarnieks. Direktoru valde pārrauga WBG darbību - apstiprina WBG finansētos projektus, budžetu, valstu palīdzības stratēģijas, piedalās politikas  veidošanā.

Latvija kā Ziemeļu un Baltijas valstu pārstāvniecības (Nordic-Baltic Constituency - NBC) dalībniece kopā ar Dāniju, Igauniju, Islandi, Lietuvu, Norvēģiju, Somiju, Zviedriju, piedalās WBG politikas veidošanā. Sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām NBC pārstāvniecība izstrādā kopīgas pozīcijas par direktoru valdes jautājumiem, ko NBC pārstāvniecības vārdā pārstāv tās direktors. Latviju WBG pārstāv pilnvarnieka nominēts padomnieks.

Prezidents

Prezidentu uz piecu gadu termiņu ieceļ izpilddirektoru valde. Prezidents vada izpilddirektoru valdes sēdes un atbild par WBG vadību kopumā.

Vadība un darbinieki

WBG strādā vairāk kā 16 000 darbinieku vairāk kā 130 valstīs.

WBG internetā

Tīmekļa vietne

ES tīmekļa vietne

Twitter

Eiropas un Centrālāzijas reģiona Twitter

Facebook

Eiropas un Centrālāzijas reģiona Facebook

LinkedIn

Instagram

YouTube

Flickr