Finanšu ministrijas mājaslapā ievietotais grāmatvedības organizācijas dokumentu sagatavošanas piemērs ir kā vadlīnija grāmatvedības organizāciju dokumentu sagatavošanai - “Grāmatvedības organizācijas dokumentu rokasgrāmata”, ko ir izstrādājusi Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija un, ko, ja tas ir nepieciešams, pēc brīvprātības principa var izmantot mazas sabiedrības Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē, vienlaicīgi to pielāgojot katra uzņēmuma darbības specifikai un piemērojamiem grāmatvedības normatīvajiem aktiem.

Izmantojot grāmatvedības organizācijas dokumentu sagatavošanas piemērus, ja uzņēmums uz tiem balstās, ir jāņem vērā, ka minētajos piemēros ir jānomaina atsauces no spēku zaudējušiem grāmatvedības normatīvajiem aktiem uz jaunajiem grāmatvedības normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā no 2022.gada 1.janvāra:

  • Grāmatvedības likums (aizstāj likumu “Par grāmatvedību”);
  • Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumi Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” (aizstāj  Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumus  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”);
  • Ministru kabineta 2021.gada 14.septembra noteikumi Nr.625 “Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai” (aizstāj Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumus Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”).”