Nacionālās komercdarbības atbalsta kontroles politikas stratēģiskie virzieni 2019. - 2021. gadam

  1. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības prasību komercdarbības atbalsta kontroles jomā ieviešanu Latvijā, tiks veikta nepieciešamo normatīvo aktu grozījumu sagatavošana komercdarbības atbalsta kontroles jomā. Ņemot vērā aktuālo Eiropas Savienības tiesas judikatūru komercdarbības atbalsta kontroles jomā (sk. Eiropas Savienības Tiesas 2019.gada 5.marta spriedumu lietā Nr.C-349/17 (ECLI:EU:C:2019:172), 2020.gadā tiks nodrošināta normatīvo aktu pilnveidošana jautājumā par nelikumīga valsts atbalsta atgūšanu kopā ar procentiem.
  2. Lai nodrošinātu Eiropas Komisijas prasību ievērošanu attiecībā uz dalībvalstu sniegto komercdarbības atbalstu, tiks sagatavots un iesniegts Eiropas Komisijā ikgadējais pārskats par komercdarbībai sniegto atbalstu Latvijā, apkopojot informāciju par atbalsta pasākumu – atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu – ietvaros sniegto atbalstu, ietverot informāciju sadalījumā pa sektoriem un atbalsta instrumentiem. Pārskats tiks publicēts arī Finanšu ministrijas mājaslapā. Tāpat 2020.gadā tiks organizēta pārskata sagatavošana un nodrošināta iesniegšana Eiropas Komisijā par Latvijā sniegto atbalstu pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi 2018. un 2019.gadā.
  3. Lai nodrošinātu de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtības pilnveidi Latvijā, kā arī lai samazinātu administratīvo slogu potenciālajiem de minimis atbalsta saņēmējiem un de minimis atbalsta sniedzējiem, tiks turpināts darbs pie  de minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrādes, kurā pēc pārejas perioda tiks ietverta pilnīga informācija par piešķirto de minimis atbalstu Latvijā. De minimis atbalsta uzskaites sistēmas lietošana de minimis atbalsta piešķiršanā uzsākta no 01.07.2019. un turpmāk tiks nodrošināta tās uzturēšana un pilnveide.
  4. Lai nodrošinātu, ka Latvijā atbalsta pasākumi atbilst Līguma par Eiropas Savienības darbību prasībām komercdarbības atbalsta kontroles jomā, tiks īstenota plānoto atbalsta pasākumu sākotnējā izvērtēšana, t.sk., nepieciešamības gadījumā atbalsta programmu izstrādātājiem nodrošināts metodoloģisks atbalsts plānoto komercdarbības atbalsta pasākumu izstrādes posmā.
  5. Lai palīdzētu atbalsta sniedzējiem sagatavot komercdarbības atbalsta kontroles normām atbilstošus normatīvo aktu projektus un lai sniegtu palīdzību atbalsta programmu ieviešanas posmā, nodrošinot, ka pasākumi atbilst Līguma par Eiropas Savienības darbību prasībām komercdarbības atbalsta kontroles jomā, pastāvīgi un pēc nepieciešamības atbalsta sniedzējiem un institūcijām, kas atbildīgas par projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tiks organizētas apmācības un metodoloģiskais atbalsts.