Solidaritātes nodokļa mērķis ir mazināt nodokļu regresivitāti darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem ar augstāku ienākuma līmeni, vienlaikus nodrošinot valsts pamatbudžeta un pašvaldību budžetu ieņēmumus iedzīvotāju pieaugošo sociālās aizsardzības un nevienlīdzības mazināšanas vajadzību finansēšanai, tai skaitā veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai.

Solidaritātes nodokļa maksājums tiek veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu veidā, no ienākumiem, kas pārsniedz obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, proti, no summas, kas pārsniedz:

  • 62 800 euro gadā (līdz 2021.gada 31.decembrim);
  • 78 100 euro gadā (no 2022.gada 1.janvāra).

Nodokļa maksātāji ir darba ņēmēji, darba devēji un pašnodarbinātie.

Solidaritātes nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads.

Solidaritātes nodokļa objekts ir sociāli apdrošināto personu ienākumi, kuri kalendāra gadā pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru:

  • 62 800 euro gadā (līdz 2021.gada 31.decembrim);
  • 78 100 euro gadā (no 2022.gada 1.janvāra).

Solidaritātes nodokļa likme ir 25 procenti.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodokli aprēķina reizi mēnesī.

Solidaritātes nodokli sadala šādi:

 1 % - veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai,

14 % - valsts pensiju speciālajā budžetā,

10 % - iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos.

  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra līdz pēctaksācijas gada 1. jūnijam aprēķina pārmaksātā nodokļa apmēru un Valsts ieņēmumu dienests līdz pēctaksācijas gada 1. septembrim veic pārmaksātā nodokļa atmaksu.
  • Atmaksājamo summu nosaka kā starpību starp gada laikā samaksāto nodokli, piemērojot obligāto iemaksu likmi (atkarībā no tā, kādiem sociālās apdrošināšanas veidiem darba ņēmējs tiek apdrošināts - vispārējā gadījumā 34,09 %) un rezumējošā kārtībā aprēķināto nodokli - piemērojot 25 % likmi.