Lai pārraudzītu pašvaldību finansiālo darbību jautājumos, kas saistīti ar izdarītajiem aizņēmumiem, sniegtajiem galvojumiem un plānotajiem aizņēmumiem un galvojumiem, kā arī, ja nepieciešams, sniegtu pašvaldībām ieteikumus turpmākajai finansiālajai darbībai, finanšu ministrs izveido Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi (Padome) un apstiprina tās nolikumu. Pašvaldības iegūst tiesības ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus (izņemot galvojumu studiju kredīta un studējošo kredīta saņemšanai) tikai pēc apstiprinoša Padomes lēmuma saņemšanas.

Padomes sastāvs

Padomes priekšsēdētāja

  • Baiba Tisenkopfa, Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktores vietniece, Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un analīzes nodaļas vadītāja

Padomes priekšsēdētāja vietniece

  • Indra Bobrovska, Valsts kases Finanšu risku vadības departamenta vadošā eksperte

Padomes locekļi:

  • Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
  • Jānis Caune, Latvijas Bankas Finanšu pārvaldes vadītājs
  • Arvīds Vanags, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departamenta direktora vietnieks
  • Edgars Kalbergs, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Sociālās infrastruktūras departamenta direktors
  • Juris Cvetkovs, Lauku atbalsta dienesta Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktora vietnieks Lauksaimniecības un mežsaimniecības daļas vadītājs

Kontaktinformācija aizņēmumu padomes jautājumos:

ES līdzfinansēto projektu īstenošanas jautājumos:

Pārējo investīciju projektu īstenošanas jautājumos:

Kontaktinformācija pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas jautājumos:

  • Kristīne Kapteine - Miezere, tel.: 29213769

Padomes elektroniskā pasta adrese: FMpadomes@fm.gov.lv 

INFORMĀCIJAI PAŠVALDĪBĀM

Kārtējā Padomes sēde notiks 24.07.2024. plkst. 9:00.

Aizņēmumu un galvojumu pieprasījumu dokumentu iesniegšanas termiņš ir līdz 10.07.2024. (ieskaitot).