attēls

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) tika izveidots 1999.gada 1.jūnijā saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu 1999/352/EC ar ko izveido Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), kas deleģēja OLAF Eiropas Komisijas pilnvaras, lai tas varētu veikt nepieciešamās darbības Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzībai pret neatbilstošu, administratīvi vai krimināli sodāmu rīcību. 

OLAF ir Eiropas Komisijas sastāvdaļa un īsteno tās pilnvaras, taču birojam ir piešķirta budžeta un administratīvā autonomija, lai tas būtu neatkarīgs savā darbībā.

Sīkāku informāciju par OLAF lasiet ŠEIT.

Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību un informācijas apriti ar OLAF, Latvijā ir izveidots Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests (Anti-Fraud Coordination Service - AFCOS) un tā funkcijas īsteno Finanšu ministrija.

Sīkāku informāciju par AFCOS un ES finanšu interešu aizsardzību Latvijā lasiet ŠEIT.