Ar 2011. gada 1. janvāri stājās spēkā Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums.

Nodokļa objekti

Komersanta, vai ārvalsts komersanta filiāles, vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā esošs vai uz darba līguma pamata lietots, vai arī no personas, kura nav komersants, ārvalsts komersanta filiāle vai zemnieku saimniecība, patapināts:

 1. vieglais transportlīdzeklis, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, kurš reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis;
 2. kravas automobilis ap pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).

Nodokļa maksātāji

Komersanti un ārvalsts komersanta filiāles, kas ierakstītas komercreģistrā, vai zemnieku saimniecības, kas reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, un kuru īpašumā vai turējumā ir vieglais vai kravas transportlīdzeklis, kas ir uzņēmumu vieglā transportlīdzekļa objekts.

 

Nodokļa likmes

Nodoklis ir noteikts kā fiksēts ikmēneša maksājums, atkarībā no transportlīdzekļa reģistrācijas datuma un motora tilpuma.

Reģistrēts līdz 2005.gada 1.janvārim

Reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra

Nodokļa likme (EUR/mēnesī)

Motora tilpums (cm3)

Nodokļa likme (EUR/mēnesī)

49

≤ 2000

31

2001-2500

49

2501-3000

66

>3000 82

Nodokļa likme par elektroautomobili ir 10 eiro mēnesī.

 

Nodokļa maksāšanas kārtība

 • nodokli par katru nodokļu maksātāja īpašumā vai turējumā esošo transportlīdzekli iemaksā valsts budžetā par tiem mēnešiem, skaitot no taksācijas perioda sākuma, kuros šie transportlīdzekļi ir nodokļu maksātāja īpašumā vai turējumā;
 • nodokli maksā valsts budžetā pirms attiecīgajā taksācijas periodā veicamās valsts tehniskās apskates par mēnešiem no attiecīgā taksācijas perioda sākuma līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā tiek veikta transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate;
 • par transportlīdzekli, kas tiek Latvijā reģistrēts pirmo reizi, nodokli maksā par to kalendāro mēnesi, kurā transportlīdzeklis reģistrēts uz nodokļa maksātāja kā transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja vārda, dienā, kad veic transportlīdzekļa reģistrāciju;
 • nodokļu maksātājs, kurš nav reģistrēts, kā transportlīdzekļa turētājs, lieto transportlīdzekli uz darba līguma pamata vai pamatojoties uz patapinājuma līgumu, kas noslēgts ar personu, kura nav nodokļu maksātājs, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā katru mēnesi līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam;
 • pārējo uzņēmumu transportlīdzekļu nodokļa daļu par atlikušajiem taksācijas perioda mēnešiem maksā valsts budžetā nākamajā taksācijas periodā pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekli nemaksā:

 • par operatīvajiem transportlīdzekļiem;
 • par transportlīdzekļu ražotāja pilnvarotas personas (komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles) īpašumā vai turējumā esošajiem demonstrācijas transportlīdzekļiem;
 • par komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles īpašumā vai turējumā esošajiem īstermiņa iznomāšanai vai īstermiņa iznomāšanai kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību paredzētajiem transportlīdzekļiem, ja vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi veido ne mazāk kā 90% no kopējā apgrozījuma, un kurus komersants vai ārvalsts komersanta filiāles deklarējusi Ceļu satiksmes drošības direkcijā;
 • par transportlīdzekļiem, kurus nodokļa maksātājs izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un deklarējis Ceļu satiksmes drošības direkcijā;
 • par laiku, kad transportlīdzeklis bijis atzīts par nozagtu;
 • par laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē bijusi liegta;
 • par laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes;
 • par transportlīdzekli, kuram ir vai tiek reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss;
 • par transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts par sporta transportlīdzekli;
 • par laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārzemēs;
 • par transportlīdzekli, ja nodokļa maksātājs apstrādā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamu zemi un ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai Lauku atbalsta dienestā;
 • par transportlīdzekli, kuru maksātnespējas administrators noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas;
 • par transportlīdzekli, kurš tiek nomāts uz nomas līguma pamata no fiziskas personas.

Uzskaiti par nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā esoša transportlīdzekļa izmantošanu saimnieciskajai darbībai veic, izmantojot maršruta kontroles sistēmas, kuras nodrošina ar katru braucienu saistīto datu piefiksēšanu un saglabāšanu.

Nodokļu maksātājs transportlīdzekļus, kuri var tikt atbrīvoti no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas, deklarē Ceļu satiksmes un drošības direkcijā līdz tā mēneša 25.datumam, kad iestājušās tiesības uz atbrīvojumu. Atbrīvojumu piemēro līdz brīdim, kad nodokļu maksātājam par transportlīdzekli nodokļa atbrīvojums vairs nepienākas, t.i., tas vairs neatbilst likumā noteiktajiem kritērijiem, lai turpinātu atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas. Šādu transportlīdzekli nodokļa maksātājs deklarē reģistrā piecu dienu laikā pēc nodokļa atbrīvojuma zaudēšanas.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli atmaksā Valsts ieņēmumu dienests:

 • nodokļa maksātājam, kas attiecīgā taksācijas perioda laikā noņem no uzskaites norakstīšanai savu transportlīdzekli (samaksāto nodokli atmaksā par mēnešiem, kas seko mēnesim, kurā transportlīdzekli noņem no uzskaites);
 • nodokļa maksātājam, ja tas savā turējumā esošo transportlīdzekli nodod atpakaļ šā transportlīdzekļa īpašniekam (samaksāto nodokli atmaksā par mēnešiem, kas seko mēnesim, kurā transportlīdzeklis atdots atpakaļ īpašniekam);
 • nodokļa maksātājam par transportlīdzekli, par kuru samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, taču attiecīgā taksācijas perioda laikā iestājas likumā noteiktie atbrīvojumi 

Nodokļa maksātājs, kurš vēlas saņemt uzņēmumu vieglā transportlīdzekļa nodokļa atmaksu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu  par nodokļa atmaksu, kurā norāda katra automobiļa marku, modeli, reģistrācijas numuru, par kuru pieprasa nodokļa atmaksu un mēnešu skaitu, par kuriem pieprasa nodokļa atmaksu.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli neatmaksā, ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais īpašnieks vai turētājs ir kļuvis attiecīgi par tā paša transportlīdzekļa turētāju vai īpašnieku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.672 „Prasības maršruta kontroles sistēmām””