Šī tīmekļa vietne ir uzskatāma par Latvijas vienoto tīmekļa vietni valsts atbalsta pārredzamības prasības izpildei, kas ietverta ES aktos valsts atbalsta kontroles jomā.

Datus atbalsta sniedzēji ievada Eiropas Komisijas pārziņā esošajā sistēmā atbalsta pārredzamības nodrošināšanai Aid Award System Application (sistēma), kas pēc tam ir publiski pieejami sabiedrībai un atlasāmi Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē Valsts atbalsta pārredzamības datubāzes publiskā meklēšana. Informācija ir pieejama gan par Latvijas, gan arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu sniegto valsts atbalstu.

Datu ievade Eiropas Komisijas pārziņā esošajā sistēmā tiek īstenota, ievērojot Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 386 “Kārtība, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības” noteikto kārtību.

Praktiska informācija atbalsta sniedzējiem

Atbalsta sniedzējs informāciju sistēmā publicē:

  • par katru piešķirto individuālo atbalstu, kas pārsniedz EUR 100 000;
  • vai par katru piešķirto individuālo atbalstu, kas pārsniedz EUR 10 000, attiecībā uz saņēmējiem, kuri darbojas primārajā lauksaimnieciskajā ražošanā vai zvejniecības un akvakultūras nozarē;
  • vai par katru piešķirto individuālo atbalstu, kas pārsniedz EUR 500 000, kas saistīts ar finanšu produktiem, kurus atbalsta fonds InvestEU. 

Informāciju sistēmā publicē katru gadu līdz 1. janvārim, 1. aprīlim, 1. jūlijam un 1. oktobrim pēc attiecīgā individuālā atbalsta piešķiršanas.