Šī tīmekļa vietne ir uzskatāma par Latvijas vienoto tīmekļa vietni valsts atbalsta pārredzamības prasības izpildei, kas ietverta Eiropas Savienības (turpmāk – ES) aktos valsts atbalsta kontroles jomā.

Informācija par Latvijas un citu ES dalībvalstu sniegto valsts atbalstu ir pieejama Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) pārziņā esošajā sistēmā atbalsta pārredzamības nodrošināšanai Aid Award System Application.

Datu ievade EK pārziņā esošajā sistēmā atbalsta pārredzamības nodrošināšanai Aid Award System Applicationtiek īstenota, ievērojot Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 386 “Kārtība, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības” (spēkā ar 2016. gada 1. jūliju) noteikto kārtību.

Dati, kas tiek ievadīti EK pārziņā esošajā sistēmā atbalsta pārredzamības nodrošināšanai Aid Award System Application ir publiski pieejami sabiedrībai un atlasāmi, izmantojot tajā pieejamos rīkus.

Informācija atbalsta sniedzējiem

2018. gada 30. novembrī un 2022.gada 4.novembrī Latvijas Republikas ministrijas un pašvaldības apmācību semināra/vebināra ietvaros tika informētas par pārredzamības prasības izpildi.