Eiropas Savienības komercdarbības atbalsta politikas pamatprincipi ir noteikti Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantā (turpmāk – Līgums). Šie noteikumi ir interpretēti un konkretizēti sekundārajos normatīvajos aktos, Eiropas Komisijas lēmumos un Eiropas Kopienu Tiesas spriedumos.

Komercdarbības atbalsta galvenais pamatprincips ir ietverts Līguma 107.panta 1.punktā. Tas nosaka: “Izņemot tos gadījumus, kad šajā līgumā paredzēts citādi, jebkura kādas dalībvalsts piešķirta vai arī no valsts resursiem jebkurā tās izpausmes formā sniegtā palīdzība, kas izjauc vai draud izjaukt konkurenci, radot labvēlīgākus apstākļus kādām komercsabiedrībām vai arī zināmu preču ražošanai, ciktāl tā ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm, nav saderīga ar kopējo tirgu.”

Komercdarbības atbalsts attiecas gan uz resursu piešķiršanu, gan uz valsts/pašvaldību noteikto obligāto maksājumu atvieglojumiem. Tam var būt dažādas izpausmes formas jeb veidi, ne tikai dotācijas vai samazinātas procentu likmes, bet arī kredītu garantijas, paātrinātā amortizācija, kapitāla ieguldīšana utt.