2020. gada 22. janvārī MONEYVAL publicēja progresa ziņojumu par Latvijas panākto progresu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Atbilstoši progresa ziņojumam šobrīd no 40 Finanšu darījumu darba grupas (FATF) tehniskās atbilstības rekomendācijām septiņas novērtētas kā pilnībā atbilstošas un 33 kā lielākoties atbilstošas.

2020. gada februārī FATF plenārsesijā tika lemts, vai Latviju iekļaut to valstu sarakstā, kurās ir konstatēti stratēģiski trūkumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. FATF secināja, ka Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu, tāpēc netiks pakļauta pastiprinātai uzraudzībai. Ar šo lēmumu Latvija ir pirmā MONEYVAL pārraudzībā esošā dalībvalsts, kura sekmīgi izpildījusi visus 11 FATF efektivitātes rādītājus.

Lai turpinātu īstenot MONEYVAL rekomendācijas, valdība 2020. gada 29. septembrī ar rīkojumu Nr. 576 pieņēma pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam. Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu un samazināt vispārējos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas riskus, nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.

Plāna pasākumi ir sagrupēti 11 rīcības virzienos atbilstoši MONEYVAL 5. kārtas novērtēšanā izmantotajiem FATF standartos nostiprinātajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmas efektivitātes rādītājiem.

Plānā noteikti 11 rīcības virzieni:

 1. Riski, politika un koordinācija;
 2. Starptautiskā sadarbība;
 3. Uzraudzība;
 4. Preventīvie pasākumi;
 5. Juridiskās personas un veidojumi;
 6. Finanšu izlūkošana;
 7. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana;
 8. Konfiskācija;
 9. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana;
 10. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas;
 11. Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas.