Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

Valsts atbalsta programmu sniegšana finanšu instrumentu veidā - aizdevumi, riska kapitāls, garantijas, atbalsts lauksaimniekiem. Kapitālsabiedrība veic arī tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, kas saistīti ar privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu un zemes izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanu izpildi.

Juridiskā adrese

Doma laukums 4, Rīga, LV-1050

Pamatkapitāla lielums

204862333.00 EUR

Valsts līdzdalības apmērs:

Valsts (Finanšu ministrijas personā) – 40 % daļas

Valsts (Ekonomikas ministrijas personā) – 30 % daļas

Valsts (Zemkopības ministrijas personā) – 30 % daļas

Valde: 

Reinis Bērziņš, valdes priekšsēdētājs

Valdes locekļi: Jēkabs Krieviņš, Inese Zīle, Ieva Jansone-Buka

Padome:

 

Līga Kļaviņa, padomes priekšsēdētāja (Finanšu ministrijas pārstāvis)

Ilze Baltābola, padomes loceklis (Ekonomikas ministrijas pārstāvis)

Jānis Šņore, padomes loceklis (Zemkopības ministrijas pārstāvis)

Mājaslapas adrese:

www.altum.lv

Valsts līdzdalības pamatojums

Izveidota pamatojoties uz Attīstības finanšu institūcijas likumu.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nepastāv līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Finanšu ministrijas Valsts sekretārs

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Apstiprinātais pārskats par 2021.gadu.

2022.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 0 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2020.gadu.

2021.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 0 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2019.gadu.

2020.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 0 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2018.gadu.

2019.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 0 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2017.gadu.

2018.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes no 2017.gada tīrās peļņas: 0 euro.

Saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 16.pantā noteikto, Attīstības finanšu institūcija neveic maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu.

 

Informāciju skatīt AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” mājaslapā.

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

starptautiski atzītā sociālās atbildības, drošības un kvalitātes līmenī organizēt licencētas spēles, nodrošinot augstākas kvalitātes standartu un sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību Latvijā, novēršot tirgus nepilnību.

Juridiskā adrese

Rīga, Meistaru iela 19, LV-1050

Pamatkapitāla lielums

1 400 000 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

Valsts 100 % daļas

Valde

 

Edgars Lediņš, valdes priekšsēdētājs
Jānis Pone, valdes loceklis
Jolanta Jērāne, valdes locekle

Padome

Imants Paeglītis, padomes priekšsēdētājs 
Mārcis Gaspažiņš
, padomes loceklis
Viktors Troicins
, padomes loceklis

Mājaslapas adrese

https://www.latloto.lv/lv/par-latvijas-loto/

Valsts līdzdalības pamatojums un vispārējais stratēģiskais mērķis

Izveidota pamatojoties uz Ministru kabineta 1996.gada 18.decembra rīkojumu Nr.507 “Par valsts akciju sabiedrību "Latvijas Loto''”.

Stratēģiskais mērķis - starptautiski atzītā sociālās atbildības, drošības un kvalitātes līmenī organizēt licencētas spēles, nodrošinot augstākas kvalitātes standartu un sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību Latvijā, novēršot tirgus nepilnību.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

100% līdzdalība SIA „LatLoto Nams”.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne.

Kapitālsabiedrības gada pārskati, finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Nodokļu, nodevu un maksājuma par valsts kapitāla izmantošanu veidā 2021. gadā valsts budžetā iemaksāti vairāk nekā 23 miljoni euro, t.sk. vairāk nekā 6 miljoni euro -  kā pirmstermiņa nodokļu maksājumi.

Apstiprināts pārskats par 2021.gadu

Apstiprināts pārskats par 2020.gadu

Apstiprināts pārskats par 2019.gadu

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

Valsts nekustamo īpašumu vērtības saglabāšana un vairošana, NĪ pārvaldīšana un attīstīšana sabiedrības interesēs, atbalsts publisko funkciju veikšanai nepieciešamo telpu nodrošināšanā.

Juridiskā adrese

               

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026

Pamatkapitāla lielums

146 832 445 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

100 %

Valde

 

Renārs Griškevičs - valdes priekšsēdētājs
Andris Vārna - valdes loceklis

Jeļena Gavrilova - valdes locekle

Padome

Jānis Garisons - padomes priekšsēdētājs
Ieva Braunfelde - padomes priekšsēdētāja vietniece
Jolanta Plūme - padomes locekle

Raitis Nešpors – padomes loceklis

Mājaslapas adrese

www.vni.lv 

Valsts līdzdalības pamatojums un vispārējais stratēģiskais mērķis

Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 15.novembra rīkojumam Nr.809 “Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" un tās vispārējo stratēģisko mērķi” ir atbalstīts priekšlikums par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi”.

Atbilstoši minētajam Ministru kabineta rīkojumam valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” vispārējais stratēģiskais mērķis ir ilgtspējīgi un efektīvi, izmantojot inovatīvus risinājumus un ievērojot augstus darba drošības standartus, sabiedrības interesēs pārvaldīt valsts nekustamos īpašumus, kas ir stratēģiski svarīgi valsts drošībai, nepieciešami valsts institūcijām valsts funkciju veikšanai un valsts vai pašvaldību administratīvās teritorijas attīstībai, vienlaikus sniedzot ieguldījumu mūsdienīgas darba vides principu ieviešanā valsts pārvaldē un būvniecības nozares attīstībā. Valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" nodrošināt lietderīgu rīcību ar valsts funkciju veikšanai neizmantotiem nekustamajiem īpašumiem.

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajiem kritērijiem, proti, tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nepastāv līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne.

Kapitālsabiedrības gada pārskati, finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Par 2021.gada pārskata gadu izmaksātās dividendes – 2 177 221 EUR, papildus UIN 212 729 EUR. 
Informāciju par apstiprināto gada pārskatu skatīt VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā.

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

Tehniskā pārbaude un analīze

Juridiskā adrese

Teātra iela 9 - 2, Rīga, LV-1050

Pamatkapitāla lielums

2 739 333 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

100% 

Valde

 

Pēters Brangulis - valdes priekšsēdētājs

Mājaslapas adrese

http://www.prove.lv

Valsts līdzdalības pamatojums un vispārējais stratēģiskais mērķis

Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 13.septembra rīkojumam Nr.619 “Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" un tās stratēģisko mērķi” ir atbalstīts priekšlikums par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Proves birojs”.

Atbilstoši minētajam Ministru kabineta rīkojumam valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt sabiedrības un valsts intereses, veidojot sakārtotu, drošu un uzticamu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirgu, veicinot izcilu uzņēmējdarbības vidi un testēšanas pakalpojumu pieejamību visiem tirgus dalībniekiem saskaņā ar augstākajiem kvalitātes standartiem.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas proves birojs” atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktajiem kritērijiem, proti, tiek novērsta tirgus nepilnība (situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā), kā arī tiek sniegti sabiedrībai svarīgi pakalpojumi, ko tirgus nav spējīgs nodrošināt. Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktā tirgus nepilnība pastāv un ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Proves birojs” darbību tiek novērsta, jo līdzīgus pakalpojumus nesniedz neviena cita Latvijas testēšanas laboratorija. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas proves birojs” valsts proves uzraudzības jomā izriet no normatīvajiem aktiem, tai skaitā no likuma “Par valsts proves uzraudzību” un likuma “Par Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu un tās grozījumiem”, proti, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas proves birojs” ir pilnvarotā iestāde Konvencijas par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu  5.panta pirmajā punktā noteikto uzdevumu izpildei, kā arī tā veic likuma “Par valsts proves uzraudzību” 15.panta otrajā daļā noteiktos uzdevumus.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Proves birojs” nepieciešama, lai:

  1. nodrošinātu patērētāju tiesību ievērošanu attiecībā uz dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu izstrādājumu kvalitāti;
  2. nodrošinātu patērētāju tiesību ievērošanu attiecībā uz dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu izstrādājumu preču drošības prasībām;
  3. nodrošinātu godīgas konkurences nosacījumus tirgus dalībniekiem;
  4. nodrošinātu valsts kompetenci dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu ekspertīžu jomā tiesībsargājošajām institūcijām.
  5. nodrošinātu vienkāršotu Latvijas uzņēmumu piekļuvi citu ES, EEZ vai Konvencijas par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu dalībvalstu tirgiem.
Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās
Nepastāv līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne.

“Latvijas proves birojs” deleģēšanas līgumi

Kapitālsabiedrības gada pārskati, finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Informāciju skatīt VSIA “Latvijas proves birojs” mājaslapā.

Standarta līgumi kapitālsabiedrību iepirkumiem:

Standarta būvniecības līgumu veidnes sagatavotas, par pamatu ņemot Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC – Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) izstrādātos Būvniecības darbu līguma noteikumus. FIDIC līgumi ir plaši izplatīti starptautiski līgumi, kuri ir izstrādāti un pilnveidoti tā, lai tajos būtu sabalansētas pasūtītāja un uzņēmēja intereses un atbildības. Līdz ar to līgumu noteikumi ir saprotami un piemērojami ne tikai vietējo iepirkumu gadījumā, bet arī starptautisku iepirkumu gadījumā. Standarta būvniecības līgumu sagatavošanā nodrošināta FIDIC izstrādāto Būvniecības darbu līguma noteikumu saskaņošana ar Latvijas normatīvajiem aktiem, tai skaitā būvniecības un publisko iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Standarta būvniecības līgumi piemērojami:

 

2018.gadā

2019.gadā un turpmāk

FIDIC Sarkanā grāmata

Vismaz vienam būvniecības iepirkumam

Būvniecības iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir 1 milj. euro bez PVN vai lielāka

FIDIC Dzeltenā grāmata

-