Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

Valsts atbalsta programmu sniegšana finanšu instrumentu veidā - aizdevumi, riska kapitāls, garantijas, atbalsts lauksaimniekiem. Kapitālsabiedrība veic arī tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, kas saistīti ar privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu un zemes izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanu izpildi.

Juridiskā adrese

Doma laukums 4, Rīga, LV-1050

Pamatkapitāla lielums

204862333.00 EUR

Valsts līdzdalības apmērs:

Valsts (Finanšu ministrijas personā) – 40 % daļas

Valsts (Ekonomikas ministrijas personā) – 30 % daļas

Valsts (Zemkopības ministrijas personā) – 30 % daļas

Valde: 

Reinis Bērziņš, valdes priekšsēdētājs

Valdes locekļi: Jēkabs Krieviņš, Inese Zīle, Aleksandrs Bimbirulis, Ieva Jansone-Buka

Padome:

 

Līga Kļaviņa, padomes priekšsēdētāja (Finanšu ministrijas pārstāvis)

Ilze Baltābola, padomes loceklis (Ekonomikas ministrijas pārstāvis)

Jānis Šņore, padomes loceklis (Zemkopības ministrijas pārstāvis)

Mājaslapas adrese:

www.altum.lv

Valsts līdzdalības pamatojums

Izveidota pamatojoties uz Attīstības finanšu institūcijas likumu.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nepastāv līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Finanšu ministrijas Valsts sekretārs

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Apstiprinātais pārskats par 2020.gadu.

2021.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 0 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2019.gadu.

2020.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 0 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2018.gadu.

2019.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 0 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2017.gadu.

2018.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes no 2017.gada tīrās peļņas: 0 euro.

Saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 16.pantā noteikto, Attīstības finanšu institūcija neveic maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu.

 

Informāciju skatīt AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” mājaslapā.

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

starptautiski atzītā sociālās atbildības, drošības un kvalitātes līmenī organizēt licencētas spēles, nodrošinot augstākas kvalitātes standartu un sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību Latvijā, novēršot tirgus nepilnību.

Juridiskā adrese

Rīga, Meistaru iela 19, LV-1050

Pamatkapitāla lielums

1 400 000 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

Valsts 100 % daļas

Valde

 

Maija Kubli, valdes priekšsēdētāja

Edgars Lediņš, valdes loceklis

Jānis Pone, valdes loceklis

Padome

Kārlis Ketners, padomes priekšsēdētājs

Antra Duntava, padomes locekle

Ingus Eriņš, padomes loceklis

Mājaslapas adrese

https://www.latloto.lv/lv/par-latvijas-loto/

Valsts līdzdalības pamatojums un vispārējais stratēģiskais mērķis

Izveidota pamatojoties uz Ministru kabineta 1996.gada 18.decembra rīkojumu Nr.507 “Par valsts akciju sabiedrību "Latvijas Loto''”.

Stratēģiskais mērķis - starptautiski atzītā sociālās atbildības, drošības un kvalitātes līmenī organizēt licencētas spēles, nodrošinot augstākas kvalitātes standartu un sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību Latvijā, novēršot tirgus nepilnību.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

100% līdzdalība SIA „LatLoto Nams”.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne.

Kapitālsabiedrības gada pārskati, finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

9 505 734,80 (deviņi miljoni pieci simti pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri euro, astoņdesmit euro centi) jeb 85%, novirzīti dividendēs pamatojoties uz likuma Par valsts budžetu 2021.gadam 36.pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.pantu.

Apstiprināts pārskats par 2020.gadu

Apstiprināts pārskats par 2019.gadu

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

Valsts nekustamo īpašumu vērtības saglabāšana un vairošana, NĪ pārvaldīšana un attīstīšana sabiedrības interesēs, atbalsts publisko funkciju veikšanai nepieciešamo telpu nodrošināšanā.

Juridiskā adrese

               

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026

Pamatkapitāla lielums

142 152 445 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

100 %

Valde

 

Renārs Griškevičs - valdes priekšsēdētājs
Andris Vārna - valdes loceklis

Padome

Jānis Garisons, padomes priekšsēdētājs
Inta Komisare, padomes priekšsēdētāja vietniece
Ieva Braunfelde, padomes locekle

Mājaslapas adrese

www.vni.lv 

Valsts līdzdalības pamatojums un vispārējais stratēģiskais mērķis

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punkts – tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai (noteikts ar Ministru kabineta 2017.gada 28.marta prot. Nr.16 56.§ 2.punktu).

Sabiedrības interesēs nodrošināt nekustamo īpašumu, kas ir stratēģiski svarīgi valsts drošībai, nepieciešami valsts institūcijām valsts funkciju veikšanai, kultūras mantojuma saglabāšanai, valsts vai pašvaldību administratīvās teritorijas attīstībai, mērķtiecīgu un efektīvu pārvaldīšanu, tostarp vērtības saglabāšanu un vairošanu. Valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” nodrošināt lietderīgu rīcību ar valsts funkciju veikšanai neizmantotiem nekustamajiem īpašumiem (noteikts ar Ministru kabineta 2017.gada 28.marta prot. Nr.16 56.§ 3.punktu).

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nepastāv līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne.

Kapitālsabiedrības gada pārskati, finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 4.septembra rīkojumu Nr.487 “Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” peļņas daļu par 2019. gada pārskatu” valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” nemaksā dividendes no peļņas par 2019.gadu. Vienlaikus valsts budžetā 2020.gadā iemaksāts UIN 564 674 EUR.

Informāciju par apstiprināto gada pārskatu skatīt VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā.

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

Tehniskā pārbaude un analīze

Juridiskā adrese

Teātra iela 9 - 2, Rīga, LV-1050

Pamatkapitāla lielums

836 333.00 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

100% 

Valde

 

Pēters Brangulis - valdes priekšsēdētājs

Mājaslapas adrese

http://www.prove.lv

Valsts līdzdalības pamatojums un vispārējais stratēģiskais mērķis

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.30) 54.§ 2.punktam ir atbalstīts priekšlikums par līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Proves birojs”.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas proves birojs” atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.apakšpunkta noteiktajiem kritērijiem - sniedz sabiedrībai svarīgus pakalpojumus, ko tirgus nav spējīgs nodrošināt. Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktā tirgus nepilnība pastāv un ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Proves birojs” darbību tiek novērsta, jo līdzīgus pakalpojumus nesniedz neviena cita Latvijas testēšanas laboratorija (http://www.latak.lv/index.php?option=com_institucijas&view=institucijas&type=t&Itemid=110&lang=lv). Kā tirgus nepilnības iemeslu var minēt nozares zemo rentabilitāti un augsto investīciju apjomu testēšanas laboratorijas dibināšanai. Vairums Eiropas Savienības kompetento iestāžu dārgmetālu testēšanas jomā pēc juridiskā statusa ir valsts iestādes vai aģentūras un to sniegtie pakalpojumi ir klasificējami kā publisks pakalpojums (public service). Vienlaikus jāņem vērā citu valstu negatīvā pieredze nodot funkciju privātām proves iestādēm (Nīderlande, Somija, Zviedrija).

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Proves birojs” nepieciešama, lai:

1) nodrošinātu dārgmetālu, dārgakmeņu izstrādājumu patērētāju tiesību ievērošanu attiecībā uz izstrādājumu kvalitāti (ECJ tiesas spriedums Hautwiper) un preču drošības prasībām;

2) nodrošinātu godīgas konkurences nosacījumus tirgus dalībniekiem;

3) nodrošinātu vienkāršotu uzņēmumu piekļuvi citu ES, EEZ vai Konvencijas par dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanu dalībvalstu tirgiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.30) 54.§ 3.punktam ir noteikts, ka valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Proves birojs" vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt sabiedrības un valsts intereses, veidojot sakārtotu, drošu un uzticamu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirgu, veicinot izcilu uzņēmējdarbības vidi un testēšanas pakalpojumu pieejamību visiem tirgus dalībniekiem saskaņā ar augstākajiem kvalitātes standartiem.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne.

Kapitālsabiedrības gada pārskati, finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Informāciju skatīt VSIA “Latvijas proves birojs” mājaslapā.

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

Elektroenerģijas apgāde

Juridiskā adrese

Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073

Pamatkapitāla lielums

363 896 079 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

100% 

Valde

 

Mg. sc. ing. Varis Boks - valdes priekšsēdētājs

Dipl. ing. Imants Zviedris - valdes loceklis

Mg. sc. ing. MBA Arnis Staltmanis - valdes loceklis

Dr. sc. ing. Gatis Junghāns - valdes loceklis

Mg. iur. Mārcis Kauliņš - valdes loceklis

Padome

Kaspars Āboliņš - padomes priekšsēdētājs

Olga Bogdanova - padomes priekšsēdētāja vietnieks

Armands Eberhards – padomes loceklis

Madara Melne – padomes locekle

Aigars Ģērmanis – padomes loceklis

Mājaslapas adrese

http://www.ast.lv/lv

Valsts līdzdalības pamatojums un vispārējais stratēģiskais mērķis

Atbilstoši Enerģētikas likuma 20.1panta ceturtajai daļai kā valstiski svarīga tautsaimniecības objekta akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" akcijas un tai piederošie elektroenerģijas pārvades sistēmas infrastruktūras objekti nav atsavināmi vai izmantojami kā ķīla kredītu vai citu saistību nodrošināšanai.

  • Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo daļu uz AS „Augstsprieguma tīkls” nav attiecināma šajā likumā noteiktā prasība par valsts līdzdalības regulāru pārvērtēšanu, jo šo prasību nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības akcijas nav atsavināmas.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1. panta pirmās daļas 18. punktu ir noteikts akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" vispārējais stratēģiskais mērķis – nodrošināt Latvijas energoapgādes drošumu, sniegt nepārtrauktu, kvalitatīvu un pieejamu energoapgādes pārvades pakalpojumu, kā arī īstenot valstij stratēģiski svarīgo energoapgādes aktīvu ilgtspējīgu pārvaldību un sekmēt to integrāciju Eiropas Savienības iekšējā energoresursu tirgū.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

1.9% AS “Pirmais slēgtais pensiju fonds”    

(Reģistrēta – Latvijas Republikā)

Pamatdarbība - Pensiju uzkrāšana (pensiju plānu pārvaldīšana)

Līdzdalības pamatojums – Līdzdalība atbilstoši Darba koplīgumam, kas noslēgts starp AS “Augstsprieguma tīkls” un Latvijas Arodbiedrību “Enerģija”. Sabiedrība ir nominālais akcionārs kopš 2005.gada. Visus riskus un labumus, kas rodas fonda darbības rezultātā, uzņemas vai iegūst Sabiedrības darbinieki – pensiju plāna dalībnieki”.

https://pensijufonds.lv/

 

68.46% AS “Conexus Baltic Grid”

(Reģistrēta – Latvijas republikā)

Pamatdarbība - Cauruļvadu transports (dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators)  

Līdzdalības pamatojums – Vairāki 2017.gadā un 2020.gadā pieņemti Ministru kabineta protokollēmumi, kurus virzīja Ekonomikas ministrija un kuriem to sagatavotājs noteicis statusu, kas ierobežo informācijas publiskošanu.

http://www.conexus.lv/

 

100% AS “Latvijas elektriskie tīkli”

(Reģistrēta – Latvijas republikā)

Pamatdarbība – Latvijas pārvades tīklu aktīvu uzraudzība un pārvaldība (elektroenerģijas pārvades sistēmas īpašnieks)

Līdzdalības pamatojums – Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra sēdes protoollēmums “Par informatīvo ziņojumu “Par akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” līdzdalības uzsākšanu akciju sabiedrībā “Latvijas elektriskie tīkli” (Nr.59, 75.§)

https://www.let.lv/en/homepage/

Atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra sēdes protoollēmuma Nr.59, 75.§ 7.punktam paredzēta AS “Latvijas elektriskie tīkli” reorganizācija - pēc AS "Latvijas elektriskie tīkli" valstij piederošo akciju ieguldīšanas AS "Augstsprieguma tīkls" īstenojama AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Latvijas elektriskie tīkli" reorganizācija, pievienojot AS "Latvijas elektriskie tīkli" AS "Augstsprieguma tīkls" līdz 2020.gada 31.decembrim.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne.

Kapitālsabiedrības gada pārskati, finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Informāciju skatīt AS “Augstsprieguma tīkls” mājaslapā.

Deleģēšanas līgumi:

Standarta līgumi kapitālsabiedrību iepirkumiem:

Standarta būvniecības līgumu veidnes sagatavotas, par pamatu ņemot Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC – Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) izstrādātos Būvniecības darbu līguma noteikumus. FIDIC līgumi ir plaši izplatīti starptautiski līgumi, kuri ir izstrādāti un pilnveidoti tā, lai tajos būtu sabalansētas pasūtītāja un uzņēmēja intereses un atbildības. Līdz ar to līgumu noteikumi ir saprotami un piemērojami ne tikai vietējo iepirkumu gadījumā, bet arī starptautisku iepirkumu gadījumā. Standarta būvniecības līgumu sagatavošanā nodrošināta FIDIC izstrādāto Būvniecības darbu līguma noteikumu saskaņošana ar Latvijas normatīvajiem aktiem, tai skaitā būvniecības un publisko iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Standarta būvniecības līgumi piemērojami:

 

2018.gadā

2019.gadā un turpmāk

FIDIC Sarkanā grāmata

Vismaz vienam būvniecības iepirkumam

Būvniecības iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir 1 milj. euro bez PVN vai lielāka

FIDIC Dzeltenā grāmata

-