Muitas nodokļa atcelšana un kvotu piemērošana

Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu piemērošanas mērķis ir sniegt komercsabiedrībām iespēju izmantot tādas izejvielas, nepabeigtus ražojumus vai to sastāvdaļas, kas Eiropas Savienībā nav pieejamas, nemaksājot par tām ievedmuitas nodokli.

Muitas nodokļa atcelšana un kvotas piemērošana neskar antidempinga un kompensācijas maksājumus.

Atbrīvojums no muitas nodokļa var tikt piemērots divējādi:

 • pilnībā vai daļēji atceļot muitas nodokli attiecībā uz neierobežotu daudzumu izejvielu, vai
 • piešķirot kvotu, t.i., muitas nodokli pilnībā vai daļēji atceļot noteiktam izejvielu daudzumam.

Kvotu piemēro izejvielām, kuras Eiropas Savienībā tiek ražotas nepietiekamā daudzumā, muitas nodokļa atcelšanu – izejvielām, nepabeigtiem ražojumiem vai to sastāvdaļām, kas nav pieejamas vai ko neražo Eiropas Savienībā.

Muitas nodokļa atcelšana vai kvotas piemērošana notiek, Eiropas Komisijai pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem un pieņemot lēmumu par muitas nodokļa atcelšanu vai kvotas piemērošanu.

Lai pieteiktu preci muitas nodokļa atcelšanai vai kvotas piemērošanai, t.sk., arī lai pagarinātu esošo muitas nodokļa atcelšanas termiņu, plānotajam vai iepriekšējos gados samaksātajam muitas nodokļa apjomam par attiecīgās preces importu jāsasniedz 15 000 euro gadā. Komersanti var apvienoties grupās, lai sasniegtu šo robežvērtību.

Muitas nodokļa atcelšana vai kvota netiek piemērota, ja:

 • identiski, līdzvērtīgi vai aizvietojami produkti ES teritorijā jau tiek ražoti pietiekamā daudzumā vai tos ar tarifa atvieglojumiem ražo trešajā valstī;
 • attiecīgās preces ir gatavi produkti, kas paredzēti realizēšanai bez tālākas apstrādes;
 • uz importētajām precēm attiecas izņēmuma tirdzniecības līgumi, kas ierobežo Eiropas Savienības komercsabiedrībām iegādāties šos produktus no trešo valstu ražotājiem.

 

Citu dalībvalstu iesniegumu noraidīšana

Latvija var ierosināt arī kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts iesniegumu (Dalībvalstu iesniegumu apkopojums muitas nodokļa atcelšanai vai kvotu piemērošanai no 2023.gada 1.jūlija - skat. preču sarakstu) noraidīšanu.

Noraidījumus attiecībā uz citu ES dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem muitas nodokļa atcelšanai vai kvotu piemērošanai, sākot no 2023.gada 1.jūlija, komersanti Finanšu ministrijā var iesniegt līdz 2022.gada 20.novembrim.

Iesniegumu un iesniegumu noraidījumu iesniegšanas kārtība:

Finanšu ministrijā komersants iesniedz noteikta parauga iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu vai kvotas piemērošanu vai iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanas termiņa pagarināšanu, vai noraidījumu attiecībā uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu vai kvotas piemērošanu (iesniegumu veidlapas skatīt Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumu Nr.774 1., 2., 3. un 4.pielikumā).

Iesniegumu veidlapas Word formātā

  Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumi Nr.774 „Iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī noraidījumu sagatavošanas kārtība”.

  Muitas nodokļa atcelšana un kvotu piemērošana un pārvaldība notiek, pamatojoties uz šādām regulām:

  • Padomes 2013.gada 17.decembra Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem un atceļ Regulu (ES) Nr. 1344/2011;
  • Padomes 2013.gada 17.decembra Regulu (ES) Nr. 1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifa kvotas un nosaka to pārvaldību, un atceļ Regulu (ES) Nr. 7/2010

  Finanšu ministrija iesniegumus un iesniegumu noraidījumus koordinē un tālāk iesniedz Eiropas Komisijā, atbilstoši Eiropas Komisijas paziņojumam par autonomo tarifu atcelšanu un kvotām 2011/C 363/02 (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C363, 13.12.2011.).

  Uz precēm, kurām ir piešķirts nodokļa atvieglojums vai kvota, attiecas pārvietošanas brīvība visā Eiropas Savienības teritorijā, tādējādi jebkuram komersantam jebkurā dalībvalstī ir tiesības gūt no tā labumu, piemērojot šo atbrīvojumu.