Jēdziens publiskā un privātā partnerība (PPP) apzīmē publiskā un privātā sektora sadarbības formu, kas veidota uz noteiktu laiku un nosacījumiem, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

Latvijā, saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likuma 1.panta 1.punktu PPP saprot kā publiskā un privātā sektora sadarbību, ko vienlaikus raksturo šādas pazīmes:

  • sadarbība notiek starp vienu vai vairākiem publiskajiem partneriem un vienu vai vairākiem publiskās un privātās partnerības procedūrā iesaistītajiem privātajiem partneriem;
  • sadarbība notiek, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā;
  • tā ir ilgtermiņa sadarbība, kas ilgst līdz 30 gadiem, bet gadījumos, kad tas nepieciešams līguma mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem, ko pamato finanšu un ekonomiskie aprēķini, arī ilgāk;
  • publiskais un privātais partneris apvieno un izmanto tam pieejamos resursus (piemēram, īpašumu, finanšu līdzekļus, zināšanas un pieredzi);
  • atbildība un riski tiek dalīti starp publisko un privāto partneri.

PPP nav jauns jēdziens, jo atsevišķi tās veidi ir novērojami jau senā vēsturē. Šodien pasaulē arvien vairāk valstu PPP jau ir kļuvusi par alternatīvu tradicionālajam publisko investīciju modelim un risinājumu sekmīgai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, infrastruktūras attīstīšanai un uzturēšanai, kas ir aktuāli visai sabiedrībai. PPP plaši izmatota ir Lielbritānijā, Īrijā, Nīderlandē, Francijā, ASV, Kanādā, Austrālijā un virknē citu pasaules valstu.

Eiropas valstu praksē biežāk sastopamie PPP līgumi ir saistīti ar autoceļu un citu sabiedriskās infrastruktūras objektu projektēšanu, būvniecību, uzturēšanu un apsaimniekošanu, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes nodrošināšanu u.c., turklāt, kā redzams no uzskaitītajiem piemēriem, PPP parasti tiek īstenota tādās nozarēs, kurās nepieciešamas ievērojamas investīcijas un īpašas tehniskas vai administratīvas zināšanas. Ja tradicionāli šos pakalpojumus ir nodrošinājusi un finansējusi valsts vai pašvaldība, tas ir publiskais partneris, tad PPP rezultātā šo pakalpojumu nodrošināšanai tiek piesaistīts privātais kapitāls, vienlaikus starp publisko un privāto partneri sadalot arī ar PPP īstenošanu saistītos riskus, ieguldījumus un ieguvumus. Līdz ar to, izmantojot PPP, publiskais partneris var koncentrēties uz pamatfunkciju, tas ir plānošanas uz uzraudzības funkciju, izpildi.

Kopīgā iezīme jebkurā PPP ir ieguldījumam atbilstošās vērtības (no angļu valodas value for money) izpildīšanās – ieguldījumu finansiālās lietderības iegūšana līdz ar atbilstīgo risku nodošanu, jauninājumu (inovāciju) veicināšanu un racionālu resursu pārvaldību. Tādejādi ieguldījumam atbilstošās vērtības noteikšana ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām, lēmuma par PPP īstenošanu pieņemšanā. Šāda pieeja tiek izmantota ikvienā valstī, kas īsteno mērķtiecīgu PPP politiku.