Šajā ziņojumā izklāstītas OECD rekomendācijas saistībā ar Latvijas centieniem stiprināt savas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) uzraudzības un kontroles sistēmas un atbalstīt tās ziņošanu Finanšu darījumu darba grupai (FATF – Financial Action Task Force). Papildus atsevišķu 2018. gada jūlija MONEYVAL savstarpējā novērtējuma ziņojumā (MER – Mutual Evaluation Report) par Latviju ietverto būtiskāko rekomendāciju risināšanai, Latvija lūdza atbalstu saistībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta jeb Kontroles dienesta (KD) institucionālo struktūru, ciktāl tās attiecas uz to lomu NILLTFN, un attiecīgos gadījumos arī saistībā ar OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas (WGB – Working Group on Bribery in International Business Transactions) ieteikumiem.

Galvenā uzmanība ziņojumā ir pievērsta sešām pamata jomām: patiesā labuma guvēja (PLG) režīms, mērķētas finanšu sankcijas (MFS), KD ziņošanas sistēma, iekšzemes koordinēšana/sadarbība un KD statuss, FKTK īstenotā NILLTFN uzraudzība un kontrole un funkcijas NILLN jomā, un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) noziegumu atklāšana, izmeklēšana un kriminālvajāšana un starptautiskā sadarbība.