•Eiropas Savienības Padome

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_lv.htm
http://www.consilium.europa.eu/lv/council-eu/

•Eiropas Parlaments

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_lv
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public.do?language=lv

•Eiropas Komisija

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_lv.htm

•Ekonomikas un finanšu jautājumu direktorāts (DG ECFIN)

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

•Ekonomikas un finanšu komiteja (EFC)

http://www.consilium.europa.eu/lv/council-eu/preparatory-bodies/economic-financial-committee/

•Eiropas Savienības Tiesa

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_lv

•Eiropas Revīzijas palāta jeb Auditoru Tiesa

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_lv

•Eiropas Investīciju banka

http://www.eib.europa.eu/

•Eiropas Centrālā banka

http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

•Eiropas Ombuds

https://www.ombudsman.europa.eu/lv/home.faces

•Eurlex:

http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm

•Latvijas valdības mājaslapa par Eiropas Savienības jautājumiem

http://www.es.gov.lv  

•Tava Eiropa

Portāls sniedz informāciju par pamattiesībām ES un to, kā tās tiek nodrošinātas katrā dalībvalstī.

http://europa.eu/youreurope/

•Tavs Eiropas padomdevējs

Bezmaksas ES konsultāciju dienests iedzīvotājiem, kurā strādā juristi no Eiropas Pilsoņu rīcības dienesta (European Citizen Action Service). Tā ir juristu komanda, kas sazinās visās oficiālajās ES valodās un pārzina gan ES, gan visu ES dalībvalstu tiesību aktus.

http://europa.eu/youreurope/advice/index_lv.htm

•Europe Direct

Praktiska informācija un padomi, lai sniegtu sabiedrībai iespēju vairāk uzzināt par ES darbību, ES pilsoņu tiesībām, kā arī ES piedāvāto finansējumu.

http://europa.eu/contact/index_lv.htm

•EURES

Informācija par darba iespējām jebkurā ES un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī un Šveicē, kā arī darbā pieņemšanas (darba piedāvājumu saskaņošanas) pakalpojumi darba ņēmējiem un darba devējiem. 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=emp&lang=lv&catId=7563&parentId=0

•Alternatīvs strīdus risināšanas mehānisms – SOLVIT

SOLVIT centrs var palīdzēt risināt problēmas, kuras rodas citu dalībvalstu valsts iestādēm neievērojot ES tiesībās noteikto. Centra pakalpojumi ir bezmaksas.

http://ec.europa.eu/solvit/index_lv.htm

•Eiropas Patērētāju tīkls (ECC-Net)

Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (ECC Latvia) ir izveidots ar mērķi, lai nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību ievērošanu, pērkot preces vai pakalpojumus kādā no ES dalībvalstīm, kā arī Norvēģijā un Īslandē.

http://www.ecclatvia.lv/