Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

Finanšu ministrijas amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

Darba samaksa

Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji:

Finanšu ministrijas amatpersonām (darbiniekiem) mēneša algu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un amatpersonas (darbinieka) kategorijai.

Amatam atbilstošo mēnešalgas grupu nosaka pamatojoties uz amatu saimi un līmeni saskaņā ar 2013.gada 29.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".

Amata saimi un līmeni nosaka klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam.

Amatpersonas (darbinieka) kategoriju nosaka, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus:

 • amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde, kuru nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam;
 • amatpersonas profesionālo pieredze, kas būtiska iestādes funkciju veikšanai.

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā

Informācija par iespējamām piemaksām, prēmijām un naudas balvām

Nr. p. k.

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs
(euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1

2

3

4

 1.

Prēmija  saskaņā ar darbinieka/ierēdņa darba izpildes novērtējumu (vienreiz gadā)

 1. 75 % no mēneša algas, ja darba izpildes novērtējums ir "teicami";
 2. 65 % no mēneša algas, ja novērtējums ir "ļoti labi";
 3. 55 % no mēneša algas, ja novērtējums ir "labi".

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk –VPIADAL) 16.panta otrā daļā ;

Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumu Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”  (turpmāk – noteikumi Nr.66) 35.punkts

2. 

Piemaksa kompetentāko darbinieku/ierēdņu motivēšanai

Līdz 40% no mēneša algas

VPIADAL 14.panta 12. daļa

Kritēriji:

Darba izpildes kvalitātes kritēriji (svars 60):

 1. nodrošina nestandarta vai stratēģiski svarīga  uzdevuma izpildi, kas saistīts ar  augstu profesionalitāti – 3 punkti;
 2. uzdevumus izpilda augstā kvalitātē (nav bijuši nepieciešami būtiski labojumi, kolēģu līdzdalība izpildes procesā) – 3 punkti;
 3. efektīva laika plānošana uzdevumu izpildei, optimāls darba laika patēriņš – 1 punkts;
 4. konstruktīva sadarbība, nodrošinot uzdevumu izpildi – 2 punkti.

 

Personiskā ieguldījuma kritēriji (svars 40):

 1. piedalās risku pārvaldības ieviešanā un procesu vadības sistēmas pilnveidošanā – 1 punkts;
 2. iepriekšējā ceturksnī bijusi vai plānota paaugstināta intensitāte īsā laika termiņā – 2 punkti;
 3. piedalās darbinieku attīstīšanā, konsultēšanā, dalās savās zināšanās ar padotajiem vai kolēģiem – 3 punkti;
 4. uzņemas papildpienākumus, izrāda iniciatīvu, piedāvā jaunus risinājumus vai veic padziļinātu izpēti – 3 punkti;
 5. patstāvīgi pieņem lēmumus mērķa sasniegšanai atbilstoši amata atbildībai, nav nepieciešama pastāvīga vadītāja iesaiste – 2 punkti.

Personiskā darba ieguldījuma un darba kvalitātes novērtējumu noteikt, izmantojot formulu

N=D+P, kur

 • N – kopējais novērtējums punktos,
 • D – darba izpildes kvalitātes kritērijos iegūto punktu summas reizinājums ar svaru,
 • P – personiskā ieguldījuma kritērijos iegūto punktu summas reizinājums ar svaru.  

3.

Piemaksa, ja darbinieks/ierēdnis papildus saviem tiešajiem amata (darba, dienesta) pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu ierēdni/darbinieku vai pilda vakanta amata (dienesta, darba) pienākumus

Līdz 30% no mēneša algas

VPIADAL 14.panta pirmā daļa.

Kritēriji:

 1. valsts sekretāru aizvieto valsts sekretāra vietnieks vai administrācijas vadītājs - 30% apmērā no mēneša algas;
 2. valsts sekretāra vietnieku, administrācijas vadītāju vai struktūrvienības vadītāju aizvieto ierēdnis/darbinieks, kuram amata aprakstā nav noteikta iepriekš minētā amata aizvietošanas funkcija – 20% apmērā no mēneša algas;
 3. struktūrvienības vadītāja vietnieku vai darbinieku 5 un vairāk darba dienas – 20% apmērā no mēneša algas;
 4. aizvieto iepriekš neplānotos gadījumos (pārejoša darbnespēja) - 20% apmērā no mēneša algas;
 5. ja vienu darbinieku/ierēdni aizvieto (vai pilda vakanta amata pienākumus) divi darbinieki/ierēdņi, piemaksas kopējais apmērs nepārsniedz 20%.

4.

Naudas balva

Līdz vienas mēneša algas apmēram vienreiz gadā

VPIADAL  3.panta ceturtās daļas 5.punkts.

Par izcilu veikumu noteikto uzdevumu izpildē un ieguldījumu var izmaksāt naudas balvu 25%, 50%, 75% vai 100% apmērā no mēneša algas.

Informācija par iespējamajām sociālajām garantijām

Nr. p. k.

Sociālās garantijas veids

Sociālās garantijas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1.

Mācību izdevumu kompensācija

Līdz 30% no gada mācību maksas

VPIADAL 26.pants

2.

Kvalifikācijas celšanas izdevumi

 

VPIADAL 27.pants, NEVIS apstiprinātās mācību vajadzības

3.

Pabalsts darbiniekam/ierēdnim, kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam.

50 procentu apmērā no mēneša algas vienu reizi kalendārā gada laikā

VPIADAL 3.panta ceturtās daļas 7.punkts

4.

Atvaļinājuma pabalsts

50 procentu apmērā no mēneša algas

VPIADAL 3.panta ceturtās daļas 8.punkts; ikgadējās darbības novērtējums

Kritēriji: amata (darba) pienākumu izpildes novērtējums ir „labi”, „ļoti labi” vai „teicami”

Darba ilgums ministrijā ne mazāk kā viens gads.

5.

Redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensācija

Līdz 130 euro gadā

MK noteikumi Nr.343 (10.08.02.) “Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju”12.punkts.

 

Ja veselības pārbaudē konstatēts, ka nepieciešami amata pienākumu veikšanai piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi

6.

Veselības apdrošināšana

Esošo finanšu līdzekļu ietvaros un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā

37.pants;

Darbiniekiem, kuriem ir beidzies pārbaudes laiks (veikta darbinieka darbības novērtēšana).

7.

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi

Vienas minimālās mēneša darba algas apmērā

VPIADAL 20.pants

8.

Atlaišanas pabalsts

VPIADAL noteiktajā apmērā

VPIADAL 17.pants

9.

Pabalsti un kompensācijas nozares padomniekiem (darba vieta Brisele)

 

VPIADAL, Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums,  Ministru kabineta noteikumi Nr.602 (29.06.2010.)