Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

Finanšu ministrijas amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

Darba samaksa

Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji:

Finanšu ministrijas amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu  un Ministru kabineta 2022.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.361  “Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients”.

Lai noteiktu ierēdņa mēnešalgu grupu, tā amatu klasificē atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība" un nosaka amata saimi (apakšsaimi) un līmeni.

Lai noteiktu individuālo mēnešalgu, ņem vērā ierēdņa kvalifikācijas un kompetences, darba snieguma līmeni un regulāro darba apjomu – Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 361 "Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients".

Mēnešalgas skaitliskais lielums tiek noteikts Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzības likuma 3. pielikumā attiecīgajai mēnešalgu grupai paredzētā mēnešalgas intervāla ietvaros – koeficientu reizinot ar bāzes algu.

Informācija par iespējamām piemaksām, prēmijām un naudas balvām

Nr. p. k

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs
(euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1.

Prēmija  saskaņā ar darbinieka/ierēdņa darba izpildes ikgadējo novērtējumu (vienreiz gadā)

1) 75 % no mēneša algas, ja darba izpildes novērtējums ir "teicami";

2) 65 % no mēneša algas, ja novērtējums ir "ļoti labi";

3) 55 % no mēneša algas, ja novērtējums ir "labi".

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk –VPIADAL) 16.panta otrā daļā;

Ministru kabineta 2022.gada 21.jūnija noteikumi Nr.361 “Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients”, 25.punkts

2.

Piemaksa par nozīmīgu ieguldījumu ministrijas stratēģisko mērķu sasniegšanā

Līdz 30% no mēneša algas

VPIADAL  14. panta divpadsmitā un 12. 2 daļa.

Darba izpildes kvalitātes kritēriji (svars 40):

1) uzdevumus izpilda augstā kvalitātē (nav bijuši nepieciešami būtiski labojumi, kolēģu līdzdalība izpildes procesā);

2) efektīva laika plānošana uzdevumu izpildei, optimāls darba laika patēriņš;

3) konstruktīva sadarbība, nodrošinot uzdevumu izpildi

Personīgā ieguldījuma kritēriji (svars 60):

1) piedalās procesu vadības sistēmas pilnveidošanā, t.sk. risku pārvaldības ieviešanā;

2) iepriekšējā ceturksnī bijusi vai plānota paaugstināta intensitāte īsā laika termiņā;

3) piedalās darbinieku attīstīšanā, konsultēšanā, dalās savās zināšanās ar padotajiem vai kolēģiem;

4) izrāda iniciatīvu, piedāvā jaunus risinājumus;

5) patstāvīgi pieņem lēmumus mērķa sasniegšanai atbilstoši amata atbildībai, nav nepieciešama pastāvīga vadītāja iesaiste.

3.

Piemaksa, ja darbinieks/ierēdnis papildus saviem tiešajiem amata (darba, dienesta) pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu ierēdni/darbinieku vai pilda vēl citus pienākumus

Līdz 30% no mēnešalgas

VPIADAL 14.panta pirmā daļa.

 

 

Ja vienlaikus piemēro no šīs tabulas 2. un 3. minētajām piemaksām, to kopsumma nepārsniedz 30%. VPIADAL 14. panta trīspadsmitā daļa

4.

Piemaksa par virsstundu darbu

100 % no noteiktās stundas algas likmes kompensē piešķirot apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam, vai arī 100 % apmērā no ierēdnim noteiktās stundas algas likmes

VPIADAL 14. panta 5.1daļa, sestā daļa

5.

Naudas balva

Līdz vienas mēneša algas apmēram vienreiz gadā

VPIADAL  3.panta ceturtās daļas 5.punkts.

                                                           

6.

Mācību izdevumu kompensācija

Līdz 30% no gada mācību maksas

VPIADAL 26.pants

7.

Kvalifikācijas celšanas izdevumi

 

VPIADAL 27.pants, NEVIS apstiprinātās mācību vajadzības

Iestāde izvērtē ierēdņa kvalifikācijas paaugstināšanas nepieciešamību un nodrošina tam iespēju paaugstināt kvalifikāciju, kompensējot vai sedzot mācību izdevumus un saglabājot mēnešalgu un piemaksas, izņemot piemaksu par aizvietošanu.

Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" IX nodaļā noteikta kārtība, kādā ierēdni nosūta paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos, un ar ierēdņa kvalifikācijas paaugstināšanu saistīto izdevumu segšanas un atmaksāšanas nosacījumus un kārtību, kā arī gadījumus, kad ierēdnis neatmaksā ar tās kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus.

8.

Pabalsts darbiniekam/ierēdnim, kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam.

750 euro apmērā reizi kalendāra gadā amatpersonai (darbiniekam)

VPIADAL 3.panta ceturtās daļas 7.punkts

9.

Atvaļinājuma pabalsts

50 procentu apmērā no mēnešalgas

VPIADAL 3.panta ceturtās daļas 8.punkts; ikgadējās darbības novērtējums

Kritēriji: amata (darba) pienākumu izpildes novērtējums ir „labi”, „ļoti labi” vai „teicami” .

Darba ilgums ministrijā ne mazāk kā viens gads.

Izmaksā reizi kalendārā gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā. Pabalstu nepārceļ uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot dienesta attiecības, neatlīdzina, ja kārtējais atvaļinājums nav izmantots.

10.

Speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādes kompensācija

Līdz 130 euro gadā

MK noteikumi Nr.343 (10.08.02.) “Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju”12.punkts. Ja obligātajā veselības pārbaudē konstatēts, ka nepieciešami amata pienākumu veikšanai piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi

11.

Veselības apdrošināšana

Saskaņā ar veselības apdrošināšanas līguma nosacījumiem

VPIADAL 37.pants;

Darbiniekiem, kuriem ir beidzies pārbaudes laiks (veikta darbinieka darbības novērtēšana).

12.

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi

Vienas minimālās mēneša darba algas apmērā

VPIADAL 20.pants

13.

Atlaišanas pabalsts

VPIADAL noteiktajā apmērā

VPIADAL 17. panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā daļa, 12.1 daļas 2. un 3. punkts, trīspadsmitā daļa.

14.

Pabalsti un kompensācijas nozares padomniekiem (darba vieta Brisele, Parīze)

 

VPIADAL, Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums,  Ministru kabineta noteikumi Nr.602 (29.06.2010.)