Eiropas Komisija šā gada 31. jūlijā pieņēma Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartus (ESRS), ko izmantos visas sabiedrības, uz kurām attiecas Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva (CSRD). Tas iezīmē vēl vienu soli uz priekšu pārejā uz ilgtspējīgu Eiropas Savienības ekonomiku.

Standarti aptver visus vides, sociālos un pārvaldības jautājumus, tostarp klimata pārmaiņas, bioloģisko daudzveidību un cilvēktiesības. Atbilstoši CSRD informāciju investoriem sniegs sabiedrību ilgtspējas ziņojumi, kas būs sagatavoti, pamatojoties uz šiem standartiem.

Ziņošanas prasības tiks ieviestas pakāpeniski, sākot ar tādām lielām finanšu institūcijām un sabiedrībām kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstu regulētajā tirgū.

Ar Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartiem (ESRS), to izdoto deleģēto aktu un Eiropas Komisijas preses relīzi var iepazīties šeit:

Tulkojumi visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās ir pieejami arī Komisijas deleģēto aktu reģistrā Register of Commission Delegated Acts (pārslēdzot valodu atlasi tīmekļa lapas augšējā labajā stūrī).

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2022/2464 (2022. gada 14. decembris), ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu groza Regulu (ES) Nr. 537/2014, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Direktīvu 2013/34/ES

Direktīva ir publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2022. gada 16.decembrī un stājās spēkā 2023.gada 5. janvārī.

Direktīva latviešu valodā ir pieejama šeit.