Revīzijas konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt revīzijas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu.

Revīzijas konsultatīvā padome izskata Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (LZRA) sagatavotos dokumentus par zvērinātu revidentu pretendentu eksamināciju un sertificēšanu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanu, zvērinātu revidentu kvalifikācijas uzturēšanu un profesionālās darbības kvalitātes kontroli, kā arī par Latvijā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem un ētikas nostādnēm un sniedz ieteikumus LZRA to pilnveidošanai, vienlaikus informējot arī Finanšu ministriju par Revīzijas konsultatīvās padomes sniegtajiem ieteikumiem. Revīzijas konsultatīvajai padomei ir tiesības sniegt priekšlikumus Finanšu ministrijai par nepieciešamajiem grozījumiem revīzijas jomu reglamentējošos normatīvajos aktos.

Revīzijas konsultatīvās padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Latvijas Bankas, LZRA, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas, Akciju sabiedrības “Nasdaq Riga”, Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Latvijas Darba devēju konfederācijas un kādas no Latvijas augstskolām.

Revīzijas konsultatīvās padomes locekļu personālsastāvu apstiprina finanšu ministrs.

 

Revīzijas konsultatīvās padomes sekretariāta kontaktinformācija:

Finanšu ministrija
Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļa
Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919
tālr. +371 27852350
e-pasts: revkom@fm.gov.lv