Atbilstoši Iekšējā audita likumam, Finanšu ministrija novērtē ministrijās un iestādēs izveidoto iekšējā audita struktūrvienību darbību.

Novērtēšana tiek veikta atbilstoši MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.385 „Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība” .

Novērtēšanas mērķis – izvērtēt iekšējā audita struktūrvienības efektivitāti, atbilstību iekšējo auditu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, labākajai praksei iekšējā audita jomā, salīdzināt izmantotās iekšējā audita darba metodes, kā arī apkopot labāko praksi iekšējā audita jomā un sniegt novērtēšanas rezultātu skaitliskā vērtībā.

 

Novērtēšanas ietvaros sniedz viedokli par šādām jomām:

 • iekšējā audita sistēmas darbība;
 • iekšējā audita struktūrvienības neatkarība un objektivitāte;
 • iekšējā audita struktūrvienības stratēģija un gada plāns;
 • iekšējā audita struktūrvienības resursi;
 • iekšējā audita process;
 • iekšējā audita rezultāti;
 • iekšējā audita darba izpildes un kvalitātes nodrošināšana;
 • iekšējā audita struktūrvienības sadarbība ar citiem pārliecības sniedzējiem.

 

Vērtēšanas kritēriji:

 • Iekšējā audita likums
 • MK noteikumi Nr.385 „Iekšējā audita veikšanas kārtība”
 • Iekšējās kontroles vide ministrijā vai iestādē
 • Ministrijas vai iestādes vadītāja viedoklis par IAS darbu –  Intervējamās jomas
 • Auditējamo viedoklis par IAS darbu –  Anketa
 • IAS darbinieku apmierinātība ar IAS darba organizāciju un profesionalitātes nodrošināšanu –  Anketa
 • IAS vadītāja veikts IAS pašnovērtējums –  Anketa
 • Labākā prakse - Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskie standarti.

 

Vērtēšanas skala:

(1) – iekšējā audita funkcija top (veidojas) vai konstatētie trūkumi neļauj sasniegt iekšējā audita funkcijas mērķi;

(2) – iekšējā audita funkcija ir pilnveidojama. Konstatētie trūkumi kavē sasniegt iekšējā audita funkcijas mērķi;

(3) – iekšējā audita funkcija darbojas bez būtiskām nepilnībām. Konstatētie trūkumi neietekmē iekšējā audita funkcijas mērķa sasniegšanu;

(4) – iekšējā audita funkcija ir paraugs. Iekšējā audita struktūrvienība lieto metodes, kuras par paraugu un labu praksi var izmantot citas iekšējā audita struktūrvienības;

Gadījumos, ja nav pierādījumu par nozīmīgu iekšējā audita sistēmas elementu esību FM iekšējā audita struktūrvienības novērtējumu nesniedz.

 

Skaidrojums vērtējuma 1 - 4 piešķiršanai

Ministriju un iestāžu IAS darbības jomu novērtēšanas kritēriji un vērtējuma 1-4 piešķiršanas kārtība noteikta Finanšu ministrijas 06.02.2014. iekšējos noteikumos Nr.12-29/7 „Ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienību darbības jomu novērtēšanas kritēriji un skaitliskās vērtības piešķiršanas kārtība”.

Iekšējie noteikumi tiks piemēroti, sākoties nākamajam novērtēšanas ciklam, tas ir, no 2016.gada.

IAS darbību novērtē:

 • piešķirot katrai IAS darbības jomai vērtējumu un
 • piešķirot kopējo IAS darbības vērtējumu.

Katras IAS darbības jomas vērtējumu piešķir, ņemot vērā:

 • skaidrojumu vērtējumu piešķiršanai (skatīt tabulu „Iekšējā audita struktūrvienības darbības jomu novērtēšanas kritēriji”) un novērtēšanas veicēja profesionālo spriedumu (zināšanas, pieredzi);
 • augstāku vērtējumu katrai iekšējā audita struktūrvienības darbības jomai var piešķirt, ja nav konstatētas zemākam vērtējumam atbilstošas neatbilstības;
 • pastāvot citiem faktiskajiem apstākļiem, kas nav ietverti tabulā, vērtējumu piešķir, pamatojoties uz novērtēšanas veicēja profesionālo spriedumu (zināšanām, pieredzi).

Kopējo IAS darbības vērtējumu piešķir, ņemot vērā:

 • ja viena vai vairākas novērtētās jomas atbilst vērtējumam (1) vai (2), tad kopējais vērtējums nevar būt (3) vai (4);
 • ja lielākā daļa novērtēto jomu atbilst vērtējumam (4), bet pārējās novērtētās jomas atbilst vērtējumam (3), tad kopējais vērtējums var būt (4);
 • kopējais vērtējums nevar būt augstāks par zemāko novērtētās jomas vērtējumu (izņemot iepriekšējo punktu).