Likumprojekts “Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027.gada plānošanas perioda vadības likums”

Nosaukums Priekšlikumu iesniegšanas termiņš

Likumprojekts “Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027.gada plānošanas perioda vadības likums” un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Līdz 06.09.2021.

Priekšlikumus par likumprojektu var nosūtīt elektroniski līdz 2021.gada  6.septembrim.

______________________________________________________________________________________

Ministru kabineta noteikumu projekts " Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība”

Nosaukums Priekšlikumu iesniegšanas termiņš

Ministru kabineta noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Līdz 27.08.2021.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski līdz 2021.gada  27.augustam.

______________________________________________________________________________________

Ministru kabineta noteikumu projekts “Par Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumu par Atveseļošanas un noturības mehānismu”

Noteikumu projekts

Anotācija

Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu var izteikt 2021.gada 17.augusta Ministru kabineta sēdes laikā.

______________________________________________________________________________________

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 21. novembra rīkojumā Nr. 661 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu" (turpmāk – rīkojuma projekts).

Rīkojuma  projekts izstrādāts, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvā tiktu iekļauts Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības "Rīgas metropole" pārstāvis.

Rīkojuma projekts


Priekšlikumus par rīkojumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-past  adresi: gundega.morgana@fm.gov.lv līdz 2021.gada 26.maijam.

______________________________________________________________________________________

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā""

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā"” (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2018.gada 8.novembrī plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai precizētu maksājumu pieprasījuma veidlapu, tās datu laukus, ņemot vērā grozījumus Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013, par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 1. pielikumā. Papildus ar grozījumiem maksājuma pieprasījuma E sadaļa “Dalībnieku saraksts” tiek izdalīta kā atsevišķs pielikums, papildinot noteikumus ar kārtību, kādā finansējuma saņēmējs iesniegs un  sadarbības iestāde pārbaudīs minēto pielikumu. Attiecīgie grozījumi tiek veikti, lai nodrošinātu operatīvāku Eiropas Savienības fondu līdzekļu izsniegšanu, jo sadarbības iestāde ir secinājusi, ka maksājuma pieprasījuma E sadaļas “Dalībnieku saraksts” pārbaude, precizējumu veikšana un aizpildīšana ir laikietilpīga. Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmēji minēto sadaļu iesniedz nepilnīgi aizpildītu, nenorādot vai neiekļaujot visus nepieciešamos datus, vai pieļaujot kļūdas aizpildīšanā, kā rezultātā sadarbības iestādes darbiniekiem ir jālūdz finansējuma saņēmēju veikt precizējumus, atsevišķos gadījumos pat vairākkārtīgi, tad  tiek būtiski kavēta maksājuma pieprasījumu apstiprināšana.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz 2018.gada  19.oktobrim.


Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.novembra rīkojumā Nr.661 “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020 gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu.””

Finanšu ministrija ir izstrādājusi  Ministru kabineta rīkojuma “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.novembra rīkojumā Nr.661 “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu”” projektu, lai aktualizētu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas (turpmāk – uzraudzības komiteja) institucionālo sastāvu.  Grozījumi MK rīkojumā izstrādāti, pamatojoties uz ES fondu uzraudzības komitejas sekretariāta veikto rakstisko aptauju par turpmāko dalību uzraudzības komitejas sastāvā un aktuālo situāciju.

Priekšlikumus par Ministru kabineta rīkojuma projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: evita.vamza@fm.gov.lv līdz 2018.gada  3.septembrim.


Ministru kabineta noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības noteikumi"

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2018.gada 12.jūlijā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu regulējumu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadībai grantu veidā 2014. – 2021. periodā, t.sk. projektu iesniegumu atlasei un iepriekš noteikto projektu novērtēšanai, valsts budžeta līdzekļu plānošanai, tehniskās palīdzības un divpusējās sadarbības fonda ieviešanai,  maksājumu veikšanai, iepirkumu dokumentācijas un norises pirmspārbaužu veikšanai, kā arī finanšu instrumentu kontrolei, uzraudzībai, neatbilstoši veikto līdzekļu atgūšanai, ievērojot donorvalstu noteikumu prasības.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: jekaterina.kapilova@fm.gov.lv līdz 2018.gada 30.jūlijam.


Padomes 2010.gada 13.jūlija Direktīva, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz rēķinu piesūtīšanas noteikumiem

Eiropas Komisijas interneta vietnē ir ievietota informācija par iespēju no š.g. 13.jūnija līdz 20.septembrim piedalīties publiskajā apspriešanā par pievienotās vērtības nodokļa rēķinu piesūtīšanas noteikumiem.

Apspriešanās mērķis ir apkopot informāciju, lai novērtētu rēķinu piesūtīšanas noteikumus, kas ieviesti ar Padomes 2010.gada 13.jūlija Direktīvu, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz rēķinu piesūtīšanas noteikumiem. Lai panāktu minēto mērķi, apspriešanās laikā tiks apkopoti ieinteresēto pušu viedokļi par to, kā minētā direktīva atbilst izvirzītajiem mērķiem un cik lielā mērā rēķinu piesūtīšanas noteikumi atbilst ieinteresēto personu vajadzībām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta elektroniskajiem rēķiniem, lai izvērtētu to izmantošanu Eiropas Savienībā.

Interesenti tiek aicināti līdz 2018. gada 20. septembrim aizpildīt sagatavoto anketu Eiropas Komisijas mājaslapā.


Priekšlikums Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz sīki izstrādāto tehnisko pasākumu ieviešanu galīgās PVN sistēmas darbībai, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm, grozaDirektīvu 2006/112/EK 

Pašreizējā Eiropas Savienības pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma ir spēkā kopš 1993.gada 1.janvāra, kad tika atceltas nodokļu kontroles pie Eiropas Kopienas iekšējām robežām. Šī PVN sistēma attiecībā uz darījumiem starp dalībvalstīm ir uzskatāma par “pārejas režīmu”. Tomēr šī sistēma ir sarežģīta, kas nelabvēlīgi ietekmē pārrobežu tirdzniecību, un paver iespēju krāpnieciskajām darbībām. Līdz ar to, lai uzlabotu PVN sistēmas efektivitāti, vienkāršotu to un apkarotu arvien pieaugušo krāpšanos, ir ierosinātas būtiskas izmaiņas PVN sistēmas modernizēšanai un vienkāršošanai. Galīgās PVN sistēmas pārrobežu darījumos pamatprincips būs PVN uzlikšana galamērķa dalībvalstī. Minētajā priekšlikumā ir ietverti sīki izstrādāti noteikumi, lai ieviestu galīgās PVN sistēmas pamatprincipus attiecībā uz preču piegādēm Eiropas Savienības teritorijā. Atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, katru pārrobežu preču piegādi iedala no PVN atbrīvotajā preču piegādē preču nosūtīšanas dalībvalstī un ar PVN apliekamajā preču iegādē galamērķa valstī. Savukārt atbilstoši jaunajam priekšlikumam pārrobežu preču piegāde PVN mērķiem būs noteikta kā viens darījums – preču piegāde Savienības iekšienē. Tādā veidā ar galīgās PVN sistēmas ieviešanu pārrobežu preču tirdzniecībai Eiropas Savienībā tiks piemērots vienāds PVN režīms gan iekšzemes, gan pārrobežu darījumiem. Ar papildu informāciju par galīgās PVN sistēmas ieviešanu Eiropas Savienībā var iepazīties Eiropas Komisijas mājaslapā.

Akadēmiķi, nevalstiskās organizācijas un citi interesenti tiek aicināti iepazīties ar šiem Eiropas Komisijas priekšlikumu un līdz 2018.gada 15.augustam sniegt savu viedokli, adresējot to Finanšu ministrijai uz elektroniskā pasta adresi nnd@fm.gov.lv. Vēršam uzmanību, ka uz iesniegtajiem priekšlikumiem netiks sniegtas individuālās atbildes Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.


Likumprojekts "Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"

Finanšu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu “Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” (turpmāk – Kohēzijas fonda likumprojekts), kuru 2018.gada 11.oktobrī plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Ņemot vērā, ka ir noslēdzies Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2004. – 2006. gada plānošanas periods, tad, lai mazinātu normatīvismu, ir izstrādāts Kohēzijas fonda likumprojekts ar kuru par spēku zaudējušu plānots atzīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likumu. Zaudējot spēku Kohēzijas fonda vadības likumam zaudēs spēku arī tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi.

Priekšlikumus par Kohēzijas fonda likumprojektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz 2018.gada  24.augustam.


Likumprojekts "Par Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"

Finanšu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu “Par Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” (turpmāk – Struktūrfondu likumprojekts), kuru 2018.gada 11.oktobrī plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Ņemot vērā, ka ir noslēdzies Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2004. – 2006. gada plānošanas periods, tad, lai mazinātu normatīvismu, ir izstrādāts Struktūrfondu likumprojekts ar kuru par spēku zaudējušu plānots atzīt Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likumu. Zaudējot spēku Struktūrfondu vadības likumam zaudēs spēku arī tam pakārtotie Ministru kabinet noteikumi.

Priekšlikumus par Kohēzijas fonda likumprojektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz 2018.gada  24.augustam.


Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā""

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā"” (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2018.gada 26.janvārī plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu sadarbības iestāde tiesības pirms noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā, iepriekš nebrīdinot potenciālo finansējuma saņēmēju. Šādas pārbaudes ļaus sadarbības iestādei efektīvāk konstatēt dažādus pārkāpumus plānoto projektu īstenošanas vietās. Papildus ar noteikumu projektu tiks veikti tehniski precizējumi maksājuma pieprasījuma veidlapā.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz 2018.gada 12.janvārim.


Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk – noteikumu projekts), kurš 2016.gada 3.martā tiks izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

MK noteikumu projekts paredz, ka Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei ir tiesības saņemt informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) un  nav nepieciešams pieprasīt projekta iesniedzēja atsevišķu piekrišanu, lai pārbaudītu pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu faktus, kas minēti Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda likuma 23.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā. Šāds precizējums nepieciešams, jo, plānojot atklātas projektu iesniegumu atlases uzsākšanu, tika konstatēts, ka esošā normatīvā akta redakcijā kļūdaini ietverta atsauce uz minētā likuma 23.panta pirmās daļas 1.punktu. Tādējādi tika nepamatoti sašaurināts regulējumu, kura pamatā attiecībā uz informācijas pārbaudi ir ņemti vērā Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1516 “Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi” un Publisko iepirkumu likums, un šajos normatīvajos aktos netiek pieprasītas atsevišķas piekrišanas, lai pārbaudītu minēto pārkāpumu un noziedzīgo nodarījumu faktu.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: gundega.morgana@fm.gov.lv līdz š.g. 10.martam.


Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr. 1238 “Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība””

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr. 1238 “Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība””(turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2016.gada 28.janvārī plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Lai sekmīgi nodrošinātu Eiropas Savienības struktūfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmu slēgšanas procesu tiek precizēta informācijas par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu iesniegšanas kārtība, proti, maksājumu iestādes ziņojumi par ES fondu finansējuma izlietojumu un maksājumu prognozēm par 2015.gada 2.pusgadu uz 2016. gada 1.februāri vairs nav jāiesniedz vadošajā iestādē, atbildīgo iestāžu ziņojumiem, kas saistīti ar horizontālo prioritāšu īstenošanu, tiek pagarināti iesniegšanas termiņi līdz 2016.gada 30.aprīlim (iepriekš 20.februāris). Savukārt, par horizontālo politiku koordināciju atbildīgo institūciju ziņojumi, kuros analizēta Eiropas Savienības fondu ieguldījumu atbilstība attiecīgajiem horizontālajiem mērķiem un sasniegtie horizontālie rādītāji, iesniedzami vadošajā iestādē līdz 2016.gada 30.maijam (iepriekš 20.marts).Vienlaikus lai vadošā iestāde varētu iesniegt Eiropas Komisijā noslēguma ziņojumu, tā noslēguma ziņojuma sagatavošanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanas darba grupas ietvaros lūgs atbildīgajām iestādēm sagatavot un līdz 2016.gada 30.aprīlim iesniegt atsevišķu informāciju.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: gundega.morgana@fm.gov.lv līdz 2016.gada 4.februārim.


Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā”"

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā”” (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2016.gada 19.februārī plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Ņemot vērā Eiropas Komisijas 2015.gada 18.septembra norādījumus par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulu (ES) Nr.1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1081/2006 1. pielikuma 3.punktā noteikto kopējo tūlītējo rādītāju  uzkrāšanu, apkopošanu un ziņošanu par visiem Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” ietvertajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem, nevis atsevišķiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem, par ko bijusi vienošanās Darbības programmas izstrādes  gaitā, ar grozījumiem tiek precizēts MK 2015.gada 10.februāra noteikumu Nr.77 „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.77) 2.pielikums “Maksājumu pieprasījums”. Papildus MK noteikumos Nr.77 tiks noteikts izņēmums, ka maksājumu pieprasījuma veidlapa neattiecas uz finanšu instrumentiem, attiecīgi nosakot, ka maksājumu pieprasījuma veidlapu pievieno finansēšanas nolīgumam. Kā arī tiek precizēta MK noteikumu Nr.77 54.punkta redakcija un 3.pielikums,ņemot vērā, ka pārskatā par pievienotās vērtības nodokļa summām neiekļauj tās tiešās izmaksas, kuras tiek segtas saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgo likmi.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz 2016. gada  2. februārim.


Finanšu ministrija aicina izteikt viedokli par Eiropas Komisijas vēstuli, ar kuru tā atgādina par 2015. gada 11. septembrī ES Oficiālajā Vēstnesī izsludināto uzaicinājumu pretendentiem iesniegt piedāvājumus par fiskālo marķieri, kas paredzēts izmantošanai gāzeļļu un petrolejas marķēšanai.

Priekšlikumus par Eiropas Komisijas vēstulē izteikto uzaicinājumu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: pasts@fm.gov.lv  līdz 2015. gada 31. decembrim.

Finanšu ministrija aicina izteikt viedokli par Eiropas komisijas izsludināto sabiedrisko apspriešanu par akcīzes nodokļa struktūras pārskatīšanu alkoholiskajiem dzērieniem (Direktīva 92/83/EEK).

Priekšlikumus par Eiropas Komisijas izsludināto sabiedrisko apspriešanu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: pasts@fm.gov.lv  līdz 2015. gada 27. novembrim.


Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.140 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā”"

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.140 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā” (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2015.gada 3.septembri plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Ņemot vērā, ka atsevišķos gadījumos projektu īstenošana pabeigta pēc 2015.gada 31.decembra, t.i., pēc izdevumu attiecināmības termiņa, tad noteikumu projekts paredz papildināt Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.140 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā” noteikto regulējumu ar nosacījumu, ka sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde var veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā ne tikai tad, kad veikt pēdējais maksājums finansējuma saņēmējam, bet arī pabeigtas visas projekta ietvaros veicamās darbības. Attiecīgi papildināta risku izvērtējumu noteikšanas kārtība un pārvērtēšanas biežums.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz š.g. 14.augustam.


Ministru kabineta noteikumu projekts “Konstatēto neatbilstību ziņošanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā”

Š.g. 14.maijā Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Finanšu ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts “Konstatēto neatbilstību ziņošanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (VSS - 507) (turpmāk – noteikumu projekts).

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos konstatētajām neatbilstībām, noraksta, ietur vai atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus, kā arī piemēro proporcionālo finanšu korekciju.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: krists.vamza@fm.gov.lv līdz š.g. 1. jūnijam.

Dokumenti pieejami šeit.


Ministru kabineta noteikumu projekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas uzraudzības, izvērtēšanas un Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam izveides un izmantošanas kārtība"

Š.g. 9. oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Finanšu ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas uzraudzības, izvērtēšanas un Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam izveides un izmantošanas kārtība” (VSS - 925) (turpmāk – noteikumu projekts). Papildus minētais noteikumu projekts š.g. 13.oktobrī ir nosūtīts izskatīšanai un saskaņošanai ministrijām un sociālajiem partneriem un citām organizācijām un institūcijām, kas bija iesaistītas Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma saskaņošanā.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības fondu ieviešanu, kā arī kārtību kādā izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.-2020.gadam.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz š.g. 24.oktobrim.

Dokumenti pieejami šeit.


Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā veic Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaudes 2014.-2020.gada plānošanas periodā”

Š.g. 25. septembrī Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Finanšu ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā veic Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaudes 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (VSS - 884) (turpmāk – noteikumu projekts). Papildus minētais noteikumu projekts š.g. 29.septembrī ir nosūtīts izskatīšanai un saskaņošanai ministrijām un sociālajiem partneriem un citām organizācijām un institūcijām, kas bija iesaistītas Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma saskaņošanā.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā veidā veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā, pārbauda maksājuma pieprasījumu, finansējuma saņēmējs sniedz un sadarbības iestāde pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projekta attiecināmajās izmaksās, veic projekta iepirkumu dokumentācijas un iepirkumu procedūras norises pirmspārbaudi, projekta publiskā iepirkuma dokumentācijas un publiskā iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudi, kā arī kādā veidā izstrādā un aktualizē publiskā iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudes veikšanas metodiku. Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz š.g. 10.oktobrim


Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un veic maksājumus 2014. -2020.gada plānošanas periodā”

Š.g. 1.oktobrī ministrijām, plānošanas reģioniem un sociālajiem partneriem saskaņošanai kā Ministru kabineta lieta tika nosūtīts Finanšu ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts 

Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un veic maksājumus 2014. -2020.gada plānošanas periodā”.

Ministru kabineta noteikumu projekta „Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un veic maksājumus 2014.-2020.gada plānošanas periodā”  sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekts nosaka, kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai, veic maksājumus, sagatavo Eiropas Komisijai iesniedzamo maksājuma pieteikumu, kārtību un gadījumus, kad vadošā iestāde  uz laiku aptur darbības programmas, prioritārā virziena, ieguldījumu prioritātes, specifiskā atbalsta mērķa, tā pasākuma vai projekta ietvaros veikto izdevumu turpmāku deklarēšanu Eiropas Komisijā, kā arī kārtību, kādā sertifikācijas iestāde koriģē Eiropas Komisijai iesniedzamajos pārskatos iekļauto  attiecināmo izdevumu apjomu.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: Evita.Loseva@fm.gov.lv līdz š.g. 10.oktobrim.


Ministru kabineta noteikumu projekts par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā

Piektdien, 15. augustā, ministrijām un sociālajiem partneriem un citām organizācijām un institūcijām, kas bija iesaistītas Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma saskaņošanā kā Ministru kabineta lieta tika nosūtīts Finanšu ministrijas izstrādātais ES fondu vadības noteikumu projekts.

ES fondu vadības noteikumu projekts nosaka par horizontālo principu koordināciju atbildīgās institūcijas, to tiesības un pienākumus, projektu iesniegumu atlases nolikuma saturu, civiltiesiska līguma par projekta īstenošanu un vienošanās par projekta īstenošanu saturu, projekta sadarbības partneru piesaistes nosacījumus, līguma slēgšanas un grozījumu izdarīšanas kārtību, projektu izmaksu efektivitātes novērtēšanas kārtību, lielā projekta iesniegumu izvērtēšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī paredz noteikt projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumu atbilstības kārtību. Tāpat jaunajā ES fondu plānošanas periodā paredzēta vienota Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda projektu iesniegumu standartveidlapa, lai nodrošinātu iespēju iesniegt projektu iesniegumus, glabāt dokumentus, veidot atskaites un citus procesus elektroniskā veidā tiklīdz būs izstrādāta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 2014. – 2020.gadam. Priekšlikumus par ES fondu vadības noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: Gundega.Morgana@fm.gov.lv līdz š.g. 27.augustam.