Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instruments[1] (Technical Support Instrument, TSI) ir ES programma, kas sniedz īpaši pielāgotas tehniskās zināšanas (ekspertīzi) ES dalībvalstu iestādēm, lai tās varētu izstrādāt un īstenot strukturālas reformas. TSI ir viens no Eiropas Atveseļošanas plāna atbalsta pasākumiem ar kopējo budžetu 864 milj. euro apmērā 2021.-2027.gadam. ES līmenī TSI koordinē Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts (DG REFORM), savukārt katrā ES dalībvalstī ir nacionāla līmeņa koordinējošā iestāde. TSI koordinējošā iestāde Latvijā[2] ir Finanšu ministrija, kas nodrošina pieteikumu iesniegšanu DG REFORM atbalsta saņemšanai, Latvijas iestāžu sadarbības ar DG REFORM koordinēšanu un pārstāvību sarunās ar DG REFORM.

TSI projektu īstenošanai nav nepieciešams dalībvalstu līdzfinansējums. DG REFORM nodrošina arī iepirkumu procedūras, līgumu slēgšanu un maksājumu veikšanu projektu īstenotājiem, tādējādi mazinot administratīvo slogu saņēmējinstitūcijām. TSI projektu īstenošanā parasti tiek piesaistīti starptautisko finanšu institūciju (piem., Pasaules Banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka), starptautisko organizāciju (piem., OECD), ES dalībvalstu nacionālo ekspertu vai auditorkompāniju ekspertīze.

Lai kvalificētos TSI atbalstam, ieinteresētajām valsts iestādēm jāizstrādā pieteikumi TSI atbalsta saņemšanai un jāreģistrē DG REFORM portālā. Reģistrētos pieteikumus TSI koordinējošā iestāde Latvijā centralizēti iesniedz DG REFORM līdz katra gada 31.oktobrim.

 


[1] TSI izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 10.februāra Regulu (ES) 2021/240, ar ko izveido tehniskā atbalsta instrumentu, OJ L 57, 18.2.2021, p. 1–16.

[2] Finanšu ministrija kā TSI koordinējošā Latvijā noteikta ar Ministru kabineta 2017. gada 9. augusta rīkojumu Nr. 401 “Par Strukturālo reformu atbalsta programmas koordinējošās iestādes noteikšanu”.