Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likuma 38.2 panta pirmo daļu Finanšu ministrija izdod administratīvos aktus (lēmumus) par sankciju un uzraudzības pasākumu piemērošanu šajā pantā noteiktajos gadījumos zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kas sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām. Kārtību, kādā Finanšu ministrija izdod administratīvos aktus (lēmumus), nosaka administratīvo aktu izdošanas kārtību reglamentējoši normatīvie akti. Vienlaikus šā panta ceturtā daļa nosaka, ka par šā likuma un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa Regulas (ES) Nr.537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2005/909/EK prasību neievērošanu Finanšu ministrija ir tiesīga piemērot vienu vai vairākas sankcijas vai uzraudzības pasākumus.

2014.gada 16.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas Nr.2014/56/ES “ar kuru groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas” 30.c panta 3.punkts nosaka, ka kompetentās iestādes nodrošina, ka visām publikācijām saskaņā ar 1. punktu ir samērīgs ilgums un ka tās ir pieejamas to oficiālajā tīmekļa vietnē vismaz piecus gadus pēc tam, kad visas tiesības pārsūdzēt ir izsmeltas vai ir beigušās, vienlaikus Revīzijas pakalpojumu likuma 38.3 panta piektajā daļā ir noteikts, ka šajā pantā noteiktajā kārtībā Finanšu ministrijas tīmekļvietnē ievietotā informācija ir pieejama vismaz piecus gadus no tās pirmreizējās ievietošanas dienas.